Ajankohtaista

Ajankohtaista-osiosta löydät ilmastonmuutokseen liittyviä uutisia aikajärjestyksessä. Osioon on koottu suomalaisten tutkimuslaitosten, yliopistojen, ministeriöiden sekä muun julkishallinnon tutkimus-, politiikka- ja tapahtumatiedotteita.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > »

Näyttely esittelee ilmastonmuutoksen vaikutuksia Lapin luontoon

ke 13.9. - pe 31.8., Viikin ympäristötalo

Näyttely lmastonmuutos Lapin luonnossa – Mitä me voimme tehdä? esittelee laajasti tutkimustuloksia ilmaston lämpenemisen tämänhetkisistä vaikutuksista eläimiin ja kasveihin. Visuaalinen ja vuorovaikutteinen näyttely on suunniteltu opetukselliseksi. Se perustuu tuoreeseen tutkimustietoon ja antaa myös käytännön esimerkkejä tavoista, joilla jokainen voi pienentää omaa hiilijalanjälkeään.

Lue lisää

Pariisin ilmastosopimuksen säännöstön laatiminen eteni Bonnissa

Juuri päättynessa YK:n ilmastokokouksessa Bonnissa neuvoteltiin Pariisin sopimuksen toimeenpanon yksityiskohdista. Eteneminen neuvottelukysymyksissä oli epätasaista. Sopu saatiin Pariisin sopimuksen viisivuotisarviointien alustavista elementeistä, mutta hankaliksi kysymyksiksi osoittautuivat päästöjen ja niiden vähentämisen raportointi ja seuranta. Keskeinen kiistakysymys oli lisäksi ilmastotoimien rahoitus.

Lue lisää

Suomi ja yli 20 muuta maata perustivat Irti hiilestä -liittouman

Suomi on perustanut yhdessä Kanadan, Iso-Britannian sekä yli 20 muun kumppanimaan ja -osavaltion kanssa Powering Past Coal -liittouman. Se kannustaa hallituksia, yritysmaailmaa ja eri organisaatioita luopumaan nopeasti perinteisestä hiilivoimasta. Allianssi julkistettiin torstaina 16.11.2017 Bonnin ilmastokokouksen yhteydessä. Suomessa valmistellaan parhaillaan kivihiilen energiakäytön kieltävää lakiesitystä.

Lue lisää

EU:ssa syntyi sopu päästökauppadirektiivin uudistamisesta

Euroopan unionin jäsenmaat, komissio ja parlamentti ovat päässeet alustavaan sopuun EU:n päästökauppadirektiivin uudistamisesta. Direktiiviehdotuksessa vuosittain jaettavien päästöoikeuksien määrä vähenee vuodesta 2021 lähtien vuosittain 2,2 % nykyisen 1,74 %:n sijaan. Näin päästökauppasektorin päästövähennys on 43 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon.

Lue lisää

Uusi tutkimus kyseenalaistaa metsätalouden ilmastohyödyt

Uuden tutkimuksen mukaan avohakkuun jälkeinen metsämaan muokkaus pienentää merkittävästi eloperäisen eli orgaanisen hiilen varastoa maaperässä. Muokatun maaperän hiilipäästöt siis kumoavat kasvavan puuston hiilinielun. Maaperän hiilivarastoja vähentää merkittävästi erityisesti 1970-luvulla alkanut syväauraus.

Lue lisää

Täysin uusiutuva sähkö on maailmanlaajuisesti mahdollista ja nykyratkaisuja kustannustehokkaampaa

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Energy Watch Groupin tutkimuksen mukaan uusiutuvaan energiaan perustuva maailmanlaajuinen sähköjärjestelmä voi toimia ympäri vuorokauden ja kautta vuoden. Se on myös kustannustehokkaampi kuin fossiilisiin polttoaineisiin ja ydinenergiaan laajalti perustuva nykyjärjestelmä.

Lue lisää

Maapallon jäähdyttäjä vaarassa – mustan hiilen päästöjä kannattaa vähentää nopeasti

Suomen ympäristökeskus on tuottanut tietopaketin siitä, miten nokipöly eli musta hiili lämmittää erityisesti arktista aluetta ja miten näitä päästöjä voidaan hillitä. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on tärkeintä rajoittaa kasvihuonekaasujen päästöjä, mutta myös mustan hiilen päästöjä voi ja pitää vähentää. Arktinen alue on maapallon ilmaston jäähdyttäjä, joten sen jäähdytystehon heiketessä koko maapallon lämpeneminen voi kiihtyä.

Lue lisää

Metsäbiohanke FORBIO sai jatkorahoituksen

FORBIO-hanke on saanut Suomen Akatemialta jatkorahoituksen kaudelle 2018–2021. Uudella kaudella hankkeessa mm. tarkastellaan kokonaisvaltaisesti metsien hoitoon ja käyttöön liittyviä riskejä ja tutkitaan metsäbiomassan käyttöä erilaisissa lopputuotteissa. Hankkeen tavoitteena on turvata kestävän, ilmastoneutraalin ja resurssitehokkaan metsäbiotalouden edellytykset tuottamalla uutta osaamista, ratkaisuja ja työkaluja.

Lue lisää

Väitös: Jään liikkeellä on tärkeä rooli merijääpeitteen muutosten takana

to 9.11. 12:00, Ilmatieteen laitos

Arktisen merijään pelittävyys on pienentynyt, minkä lisäksi sen paksuus ja ikä on ovat alentuneet huomattavasti. Jään keskipaksuus on alentunut jopa metrillä. Siihen on vaikuttanut merkittävästi jään kiertoliike. Jääkenttä ei liiku yhtenäisenä laattana vaan hajoaa erikokoisiksi lautoiksi. Jääkentän liikkumiseen vaikuttaa ilman lämpötila. Tutkija Annu Oikkonen on väitöskirjassaan tutkinut merijään dynamiikkaa ja sen osuutta merijään määrän ja ominaisuuksien kehitykseen.

Lue lisää

Satelliitilla on saatu uutta tietoa hiilidioksidin lähteistä ja nieluista

NASAn OCO-2-satelliitin mittaukset ovat tuottaneet uutta ja entistä kattavampaa tietoa ilmakehän hiilidioksidin alueellisesta vaihtelusta. Tietoa on saatu esimerkiksi El Niño -sääilmiön aiheuttamista hiilidioksidipitoisuuksien muutoksista tropiikissa. Lisäksi tietoja on saatu hiilidioksidin vuodenaikaisvaihtelusta, joka aiheutuu kasvillisuuden kasvukauden rytmittymisestä. Satelliitin havaintoja voidaan hyödyntää myös ihmisperäisten päästölähteiden maantieteelliseen kartoittamiseen.

Lue lisää

Vuosi 2017 kiilaa kolmen mittaushistorian lämpimimmän vuoden joukkoon

Maailman ilmatieteen järjestö WMO arvioi, että maailmanlaajuinen keskilämpötila on kuluneena vuonna 1,1 °C astetta korkeampi kuin esiteollisena aikana. Lopulliset tiedot saadaan vuoden päättyessä, kun kaikki havaintoaineistot on analysoitu. WMO muistuttaa myös, että ilmastonmuutos koettelee erityisesti kehittyviä maita.

Lue lisää

Kasvihuonekaasupitoisuudet nousivat jälleen uudelle ennätystasolle

Ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuudet nousivat viime vuonna uudelle ennätystasolle, kertoo WMO:n vuosittainen raportti. Teollisen ajan alusta ilmakehän hiilidioksidin määrä on lisääntynyt 45 % ja suurin osa siitä on peräisin fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Noin 44 % ihmiskunnan tuottamasta hiilidioksidista jää ilmakehään, ja loppuosa sitoutuu valtameriin ja maaekosysteemeihin.

Lue lisää

Lumen varhainen sulaminen lisää hiilidioksidin sitoutumista metsiin

Pohjoisten havumetsien fotosynteesi on aikaistunut viimeisten noin 40 vuoden aikana noin 8 päivällä keväisin. Näiden metsien perustuotannon arvioitiin kasvaneen vuoden alkupuoliskolla 4–6 prosenttia kymmenessä vuodessa. Se on huomattava lisäys globaalissa hiilinielussa, joka rajoittaa osaltaan ilmaston lämpenemistä. Tutkimuksessa yhdistettiin lumen sulamista koskevia satelliittitietoja ja hiilidioksidimittauksia.

Lue lisää

Ilmastomalleilla ongelmia napa-alueitten suhteellisten kosteuksien kuvaamisessa

Tutkimuksen mukaan monissa ilmastonmuutosmalleissa maanpinnan läheisen ilmakerroksen suhteellisissa kosteuksissa esiintyy epärealistisia arvoja. Ongelma koskee kuitenkin ainoastaan korkeita leveysasteita ja vaivaa sielläkin etupäässä talvipuolella vuotta. Ongelma ei vaikuta millään tavalla mallien tuottamiin lämpötilojen ja sademäärien ennusteisiin.

Lue lisää

Spektrikirjasto kertoo, miten pohjoisen puut heijastavat auringon säteilyä

Aalto-yliopiston spektrilaboratorion tutkijat ovat keränneet spektrikirjaston pohjoisen havumetsävyöhykkeen puulajien heijastusominaisuuksista. Mitattuja spektrejä voidaan hyödyntää metsien ilmastovaikutusten arvioinnissa. Niiden avulla voidaan esimerkiksi tarkastella eri puulajien merkitystä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä tai kiihdyttämisessä. Käytännössä enemmän heijastavia puulajeja voitaisiin suosia ilmastoa viilentävien vaikutusten lisäämiseksi.

Lue lisää

Suomen linnusto muuttuu voimakkaasti ilmastonmuutoksen ja maankäytön seurauksena

Tuoreen tutkimuksen mukaan 235 Suomessa pesivästä lintulajista 87 lajin levinneisyysalue on laajentunut ja 82 lajin pienentynyt. Monien lajien esiintymiseen on vaikuttanut kielteisesti maankäyttö, kuten metsä- ja maatalous sekä vesistöjen rehevöityminen. Pohjoiset lajit, kuten tunturialueiden linnut, ovat vähentyneet ilmaston lämmetessä. Niiden levinneisyysalueet ovat myös siirtyneet voimakkaasti pohjoista kohti.

Lue lisää

Vähähiilisyyden kriteereitä pilotoidaan julkisissa rakennushankkeissa

Ympäristöministeriö on julkaissut kattavan ohjeistuksen ja kriteerit vähähiiliseen rakentamiseen. Uudet työvälineet otetaan ensin pilottikäyttöön julkisissa rakennushankkeissa. Rakentaminen ja rakennukset tuottavat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä.

Lue lisää

Pohjoinen maisema mullistuu ilmaston lämmetessä

Routiminen, palsasuot ja lumen painanteet katoavat lähes kokonaan pohjoisten alueiden maisemasta ilmaston lämmetessä. Tämä heijastuu myös kasvillisuuteen ja alueen luonnon monimuotoisuuteen, sillä monia harvinaisia kasveja esiintyy lähes yksinomaan routivassa pintamaassa tai lumen viipymäalueilla.

Lue lisää

Hallitus on hyväksynyt keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman

Hallitus hyväksyi 14.9.2017 keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman vuoteen 2030. Suunnitelman nimi on ”Kohti ilmastoviisasta arkea”, ja se linjaa tarvittavat keinot kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen päästökauppaan kuulumattomilla sektoreilla eli liikenteessä, maataloudessa, lämmityksessä ja jätehuollossa. Suunnitelma annetaan selontekona eduskunnalle, joka aloittaa asian käsittelyn syksyllä.

Lue lisää

Mustan hiilen päästöt tulisi huomioida erityisesti arktisilla alueilla

Noki eli musta hiili on metaanin ohella tärkein ilmastoon vaikuttava lyhytikäinen yhdiste. Mustaa hiiltä syntyy epätäydellisen palamisen tuloksena. Musta hiili kiihdyttää ilmastonmuutosta imemällä auringonvaloa itseensä, jolloin se muun muassa lämmittää ilmakehää ja nopeuttaa lumen ja jään sulamista erityisesti arktisilla alueilla. Mustan hiilen päästövähennykset ovat yksi keino hillitä ilmastonmuutosta – mutta vain lyhyellä tähtäimellä.

Lue lisää

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > »