Ajankohtaista

Ajankohtaista-osiosta löydät ilmastonmuutokseen liittyviä uutisia aikajärjestyksessä. Osioon on koottu suomalaisten tutkimuslaitosten, yliopistojen, ministeriöiden sekä muun julkishallinnon tutkimus-, politiikka- ja tapahtumatiedotteita.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > »

Vuosi 2016 oli mittaushistorian lämpimin

Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) mukaan vuosi 2016 oli mittaushistorian lämpimin rikkoen vuoden 2015 ennätyksen. Maan ja merenpinnan maailmanlaajuinen lämpötila oli 0,83 astetta korkeampi kuin vertailukauden 1961–1990 keskiarvo. Tämä tarkoittaa lämpötilojen olleen yli asteen esiteollista aikaa korkeammalla. Myös hiilidioksidi- ja metaanipitoisuudet ilmakehässä saavuttivat uudet ennätysluvut.

Lue lisää

Ilmastopalveluiden tuottamaa tietoa halutaan tehokkaampaan hyötykäyttöön

Suomi ja koko Eurooppa voisivat hyödyntää ilmastopalveluja paremmin sekä nykytoiminnassa että varautuessaan ilmastonmuutokseen. Askel ilmastopalvelujen käytön lisäämiseen on EU-MACS-hanke, jossa analysoidaan ilmastopalvelumarkkinoiden esteitä ja mahdollisuuksia eli miksi olemassa olevaa tietoa ei hyödynnetä nykyistä enempää.

Lue lisää

Älykkäästi sijoitettu vihreä infrastruktuuri nostaa asuntojen rahallista arvoa Helsingissä

Uuden tutkimuksen mukaan kaupunkiympäristöön kannattaa rakentaa viheralueita. Kaupunkien viheralueet nostavat asuntojen rahallista arvoa noin 1–4 % neliömetriä kohden viheraluetyypistä ja sen sijainnista riippuen. Hyöty asuntojen rahallisen arvon noususta voidaan maksimoida, kun olemassa olevilla tai suunnitteilla olevilla kaupunkialueilla on niiden sijaintiin nähden oikea yhdistelmä erilaisia viheraluetyyppejä.

Lue lisää

Vuosi 2016 oli poikkeuksellisen lämmin Keski- ja Pohjois-Lapissa

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan vuosi 2016 oli koko maassa tavanomaista lämpimämpi. Lämpötilapoikkeama pitkän ajan keskiarvoon nähden vaihteli maan eteläosan vajaasta asteesta Lapin vajaaseen kahteen asteeseen. Vuosi 2016 muistetaan myös muun muassa lämpimästä keväästä ja sateisesta kesästä.

Lue lisää

Ilmastonmuutos vaikuttaa mikrobien monimuotoisuuteen

Ilmastonmuutoksen vaikutus mikrobien biologiseen monimuotoisuuteen riippuu ympäristön laadusta. Tutkimuksessa havaittiin, että ilmastonmuutos vaikuttaa monimuotoisuuteen eniten luonnontilaisissa tai äärimmäisen muokatuissa ympäristöissä. Nämä ääripäät ovat siis herkimpiä tulevaisuuden lämpötilamuutoksille.

Lue lisää

TanSat-satelliitti mittaa ilmakehän hiilidioksidia

Kiina laukaisi 21.12.2016 maan ensimmäisen hiilidioksidia mittaavan TanSat-satelliittinsa. Ilmatieteen laitos arvioi TanSatin mittauksien laatua Sodankylästä käsin. Satelliitin mittaukset auttavat ymmärtämään, miten hiilidioksidin lähteet ja nielut kehittyvät eri puolilla maapalloa ja mitkä tekijät vaikuttavat ilmakehän hiilidioksidin kokonaismäärään.

Lue lisää

Uudet Suomea koskevat ilmastonmuutosennusteet julkaistu

Arviot Suomen ilmaston muuttumisesta kuluvan vuosisadan aikana on päivitetty vastaamaan uuden sukupolven ilmastonmuutosmallien tuloksia. Suomen vuotuinen keskilämpötila nousee lähes kaksi kertaa niin nopeasti kuin koko maapallon keskilämpötila. Uusien mallien mukaan kesät lämpenevät jonkin verran voimakkaammin kuin edellinen mallisukupolvi ennusti. Sademäärien muutosennusteet sen sijaan ovat säilyneet lähes entisellään.

Lue lisää

Leudot talvet hankaloittavat kalastusta

Ilmastonmuutoksen myötä lämpenevät vedet tuottavat ongelmia kalastajille. Talvet ovat vähäjäisiä, ja kylmästä avovedestä kalaa on vaikea pyytää. Kalankasvattajille leuto kevät ja syksy taas merkitsevät pitkää kasvukautta. Tiedot kalatalouden elinkeinojen kehitykseen vaikuttavista tekijöistä kootaan vuosittain Luonnonvarakeskuksen olosuhdekatsauksiin.

Lue lisää

Ilmastonmuutos otettava huomioon katastrofiriskien vähentämisessä

Ilmatieteen laitoksen ja Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan paremmalla hallinnollisella koordinaatiolla voidaan tehostaa sää- ja ilmastoriskien hallintaa. Asiaa tutkittiin Sambiassa, jossa katastrofiriskien hallinta ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen on politiikkatasolla osittain eriytetty toisistaan, mikä on johtanut tehottomaan hallinnon voimavarojen käyttöön ja päällekkäisiin hallintorakenteisiin.

Lue lisää

Väitös: Feministinen näkökulma arktisen alueen ilmastonmuutokseen ja turvallisuuteen

pe 16.12. 12:00, Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Luentosali 3

Vaikka ilmastonmuutos uhkaa sekä ympäristöä että turvallisuutta, maailma on reagoinut siihen hitaasti. Välitön taloudellinen hyöty menee yhä pitkäaikaisen ekologisen hyödyn ja turvallisuuden edelle. Auður H. Ingólfsdóttir käsittelee väitöskirjassaan Islannin tilannetta. Hän lähestyy aihetta feministisen sosiaalisen konstruktivismin näkökulmasta käyttäen feminismin sekä sukupuolitutkimuksen käsitteitä ja menetelmiä.

Lue lisää

Uutta tietoa pienhiukkasten vaikutuksesta pilvien muodostumiseen

Pienhiukkasten hygroskooppisuudella on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen kannalta. Uuden tutkimuksen mukaan pilvipisaroiden lukumäärä ja siten ilmakehän viilennysvaikutus riippuu voimakkaasti ilmassa leijuvien hiukkasten hygroskooppisuudesta. Hygroskooppisuudella tarkoitetaan pienhiukkasten kykyä imeä itseensä ilmankosteutta, mikä taas riippuu olennaisesti mm. niiden koostumuksesta ja alkuperästä.

Lue lisää

Talviseuranta kutsuu havainnoimaan muuttuvaa talvea

Talviseuranta-kampanjassa kansalaiset keräävät havaintoja tukemaan viranomaisten seurantatietoja ja tarkentamaan kuvaa talvien muuttumisesta ilmaston lämmetessä. Kampanjassa havainnoidaan muun muassa lumen syvyyttä ja lumikuormaa, jäätymistä ja jäiden sulamista sekä talvella aktiivisia eläinlajeja. Talviseuranta sopii kaikille luonnosta kiinnostuneille ikään katsomatta.

Lue lisää

Sää- ja ilmastoriskejä tulisi hallita tehokkaasti

Yhteiskunnan toimivuuden ja turvallisuuden ylläpitäminen edellyttää aktiivista varautumista sään ääri-ilmiöihin. Varautumisessa tulee ottaa huomioon, että ilmastonmuutos voi muuttaa sään ääri-ilmiöitä, niiden esiintymistiheyttä ja voimakkuutta. Näin varautuminen sään ääri-ilmiöihin on myös osa sopeutumista ilmastonmuutokseen. ELASTINEN-tutkimushankkeessa tuotettiin kokonaiskuva sää- ja ilmastoriskien hallinnasta ja arvioitiin keinoja edistää näiden riskien hallintaa eri toimialoilla.

Lue lisää

Karttatyökalu havainnollistaa ikääntyneiden haavoittuvuutta ilmastonmuutokselle

Suomen väestö ikääntyy merkittävästi seuraavina vuosikymmeninä. Samaan aikaan ilmaston lämpenemisen seurauksena sään ääri-ilmiöiden voimakkuuden ja toistuvuuden odotetaan muuttuvan. Sillä voi olla merkittäviä vaikutuksia ikääntyneiden terveyteen. SYKE ja Ilmatieteen laitos ovat kehittäneet Ilmasto-oppaaseen karttatyökalun, jolla voidaan arvioida ikääntyneiden haavoittuvuutta ilmastonmuutokselle eri puolilla Suomea.

Lue lisää

Väitös: Voidaanko älytalojen avulla torjua ilmastonmuutosta?

pe 2.12. 12:00, Oulun yliopisto, Oulu

Jean-Nicolas Louis arvioi väitöstutkimuksessaan, miten älykkäät rakennukset voivat pienentää asumisen energiankulutusta ja hillitä ilmastonmuutosta. Tutkimus huomioi myös sähköntuotannossa käytetyt polttoaineet ja niiden ympäristövaikutukset. Ennen kuin älytalot voivat saavuttaa niiden todellisen potentiaalin, kodin energianhallintajärjestelmän sähkönkulutus on kuitenkin saatava pienemmäksi.

Lue lisää

Ilmastonmuutos muuttaa lintuyhteisöä myös suojelualueilla

Tuore suomalainen tutkimus osoittaa, että muutokset lintuyhteisöissä ovat yhtä nopeita luonnonsuojelualueiden sisällä kuin niiden ulkopuolella. Muutokset ovat myös edenneet ennusteiden mukaisesti. Tutkijoiden mukaan luonnonsuojelualueet kuitenkin vähentävät ilmastonmuutoksen aiheuttamia haittavaikutuksia lintuyhteisöille.

Lue lisää

Ilmastonmuutos on jo aikaistanut lintujen pesintää

Kevään keskilämpötilan noustessa 26 suomalaista lintulajia on aikaistanut pesintäänsä viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana. Tutkimuksen aineistona käytettiin lintuharrastajien havaintoja vuosilta 1961–2012. Pesintä aikaistui riippumatta siitä, oliko kyseessä muuttolintu vai Suomessa talvehtiva laji.

Lue lisää

Lämpeneminen lisää arktisen alueen kasvihuonekaasujen päästöjä ilmakehään

Tutkimuksessa osoitettiin, että lämpeneminen lisää typpioksiduulin vapautumista arktisten alueiden maaperästä. Lämpötilan noustessa typpioksiduulia alkoi vapautua kasvillisuuden peittämistä turvemaista, joissa lämpeneminen ei parantanut vaan heikensi kasvillisuuden kasvua. Myös hiilidioksidi- ja metaanipäästöt lisääntyivät merkittävästi.

Lue lisää

Strategia linjaa energia- ja ilmastotoimet vuoteen 2030 ja eteenpäin

Hallitus on hyväksynyt 24.11.2016 kansallisen energia- ja ilmastostrategian vuoteen 2030. Strategiassa linjataan konkreettisia toimia ja tavoiteita, joilla Suomi saavuttaa hallitusohjelmassa ja EU:ssa sovitut energia- ja ilmastotavoitteet vuoteen 2030. Strategia annetaan selontekona eduskunnalle, joka aloittaa sen käsittelyn 30.11.2016.

Lue lisää

Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpano eteni Marrakechissa

YK:n Marrakechin ilmastokokouksen tärkeimpänä tavoitteena oli vauhdittaa juuri kokouksen alla voimaan astuneen Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanoa. Keskeisimmät päätökset liittyvät Pariisin sopimuksen työohjelmiin, kuten päästövähennystoimien läpinäkyvyyteen ja vertailtavuuteen.

Lue lisää

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > »