Politiikka

Tähän osioon on koottu suomalaisten ministeriöiden ja muun julkishallinnon ilmasto- ja energiapolitiikkaan ja lainsäädäntöön liittyviä tiedotteita.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > »

Ilmastolakiin kirjataan tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä

Ilmastolakia päivitetään siten, että tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä toteutuu. Ilmastolain tavoitteiden toteuttamiseksi valmistellaan ilmasto- ja energiastrategia, maankäytön ilmasto-ohjelma ja päivitetään keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaa. Työryhmä valmistelee uudistuksen vuorovaikutuksessa kansalaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Hallituksen esitys uudistetuksi ilmastolaiksi valmistuu alkuvuodesta 2021.

Lue lisää

Selvitys: Energiantuotannon verotuksen yhdenmukaistaminen vähentäisi päästöjä

Uuden selvityksen mukaan suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset saavutettaisiin poistamalla verotuet fossiilisilta polttoaineilta ja alentamalla teollisuuden sähköveroa. Jos Suomi poistaisi verotuet fossiilisilta polttoaineilta, valtion verotulot kasvaisivat keskipitkällä aikavälillä. Selvityksen tekivät Teknologian tutkimuskeskus VTT, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) ja Helsingin yliopisto.

Lue lisää

Työkoneala sopi ympäristöministeriön kanssa vapaaehtoisista päästövähennyksistä

Ympäristöministeriö ja Teknisen Kaupan Liitto ry ovat 15.10.2019 solmineet työkonealan green deal -sopimuksen eli vapaaehtoisen sopimuksen päästöjen vähentämisestä. Sopimus kannustaa alaa etsimään keinoja, joilla vähentää työkoneista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Nykyisellään työkoneet aiheuttavat noin 8 prosenttia taakanjakosektorin päästöistä.

Lue lisää

Pohjoismaat yhtenä rintamana kirittämään ilmastoystävällistä rakentamista

Pohjoismaat lisäävät yhteistyötä rakentamisen ilmastopäästöjen suitsimiseksi ja rakentamisen kiertotalouden vauhdittamiseksi. Lisäksi pohjoismaat tähtäävät yhdessä vähähiilisen rakentamisen edelläkävijäksi koko maapallon mitassa. Pohjoismaiden ministerit hyväksyivät julkilausuman vähähiilisestä rakentamisesta ja rakentamisen kiertotaloudesta Islannin Reykjavikissa 10. lokakuuta 2019.

Lue lisää

Luettelo päästökaupan ilmaisjakoa hakevista laitoksista toimitettu komissiolle

Suomi on toimittanut Euroopan komissiolle luettelon päästökauppalain soveltamisalaan kuuluvista laitoksista sekä tiedot päästöoikeuksien ilmaisjakoa hakevista laitoksista jakokaudelle 2021–2025. Komissio tarkistaa ilmaisjakoa hakevien laitosten tiedot ja hyväksyy laitokset ilmaisjaon piiriin. Suomessa päätökset laitosten lopullisista päästöoikeusmääristä tekee Energiavirasto.

Lue lisää

Työryhmä selvitti energiatehokkuustoimia 2021–2030

Energiatehokkuustyöryhmä Ryhmä selvitti mahdollisuuksia tehostaa energiatehokkuustoimia vuosina 2021–2030 EU:n vaatimusten täyttämiseksi. Avainroolissa ovat edelleen sopimukset toimialojen kanssa. Tunnistetut energiatehokkuustoimet ja niiden vaikutusarviot on koottu toimenpidekorteiksi. Toimet muodostavat Suomen tulevien vuosien energiatehokkuustyön perustan.

Lue lisää

Maaseutuohjelman tehokkain ilmastotoimi on ravinteiden käytön vähentäminen

Maaseutuohjelman ympäristötoimenpiteet on arvioitu. Arvioinnin mukaan ohjelman ilmastotoimista tehokkain on ollut ravinteiden käytön vähentäminen. Vuosien 2014–2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan sisältyy maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä rajoittavia sekä peltomaan hiilen sitomista lisääviä toimia. Maatalouden merkittävin päästölähde on viljellyt turvemaat.

Lue lisää

Ilmastopaneeli: Suomen hiilineutraaliustavoite vuodelle 2035 on mahdollinen, mutta toimia on nopeutettava

Suomen ilmastopaneelin tuoreen politiikkasuosituksen mukaan Suomen on mahdollista saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2035, mutta ilmastotoimia tulee tiukentaa ja nopeuttaa. Ilmastopaneeli on laskenut hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiselle päästövähennyspolun. Sen merkittävimmät päästövähennykset tapahtuvat energiasektorilla.

Lue lisää

IPCC:n raportti: Ilmastonmuutokseen sopeutumisella on jo kiire

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC) on julkaissut erikoisraportin valtameristä, lumesta ja jäästä. Raportti osoittaa, että ilmastossa tapahtuvat muutokset haastavat meidän elintapamme, ruoantuotannon, luonnonvarojen kestävän käytön ja ympäristön sellaisina kuin olemme oppineet ne tuntemaan. Toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja muutokseen sopeutumiseksi on siksi tehtävä kiireesti ja samanaikaisesti.

Lue lisää

Uuden IPCC-ilmastoraportin mukaan meret sekä jään ja lumen peittämät alueet ovat muutoksessa

Jään ja lumen määrä on vähentynyt, valtameret ovat lämmenneet ja happamoituneet sekä merenpinnan nousu on kiihtynyt Tulevien muutosten ja niistä koituvien haittavaikutusten voimakkuus riippuu siitä, miten paljon kasvihuonekaasupäästöjä onnistutaan vähentämään, kertoo hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n julkaisema erikoisraportti.

Lue lisää

Kestävä maa- ja metsätalous on tärkeä osa ilmastonmuutoksen torjuntaa

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n raportin mukaan lisääntynyt maankäyttö on kiihdyttänyt osaltaan ilmaston lämpenemistä, aavikoitumista ja elinympäristöjen köyhtymistä viime vuosikymmeninä. Maankäyttösektorin tulee alentaa päästöjä nopeasti ja lisätä hiilidioksidia ilmasta poistavia hiilinieluja.

Lue lisää

Arvio: Ilmakehän otsonikerroksen suojelua koskeva sopimus hillitsee myös ilmastonmuutosta

Nature-tiedelehti on julkaissut artikkelin, jonka mukaan Montrealin pöytäkirja jarruttaa ilmastonmuutosta enemmän kuin mikään muu toimenpide. Sopimus on onnistunut myös alkuperäisessä tehtävässään pysäyttää ilmakehän otsonikato.

Lue lisää

Ensimmäinen ilmastovuosikertomus eduskunnalle

Suomi näyttää saavuttavan vuosille 2020 ja 2030 asetetut päästövähennystavoitteet. Tämä selviää valtioneuvoston 19.6.2019 edukunnalle antamasta ilmastovuosikertomuksesta, joka on ensimmäinen laatuaan. Ilmastovuosikertomusten avulla avulla seurataan keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) toteutumista.

Lue lisää

Pariisin ilmastosopimukselle neuvoteltiin vahvat säännöt

Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanon säännöistä on saatu sopu Katowicen ilmastokokouksessa Puolassa. Maat seuraavat päästöjään ja raportoivat niistä jatkossa yhteisin säännöin ja kertovat päästösitoumuksistaan kattavasti. Kehittyvillä mailla on joustoja lähinnä raportointiviiveen ja yksityiskohtaisuuden suhteen.

Lue lisää

EU:n LULUCF-asetuksen mukainen arvio Suomen metsien hiilinielutasosta 2021–2025 on valmistunut

Vertailutaso pohjautuu tarkastelukauden 2000–2009 toteutuneisiin metsien hoitoa ja käyttöä kuvaaviin lukuihin sekä oletukseen siitä, että kauden hoitokäytännöt jatkuvat samanlaisina myös tulevalla velvoitekaudella. Kysymyksessä ei ole ennuste vaan vertailutaso. Kauden 2021–2025 todellisia metsien hiilinieluarvoja tullaan aikanaan vertaamaan tähän metsien vertailutasoon. Vertailutasojen asettamisen myötä metsien hiilinielut on EU:ssa liitetty ilmastopoliittisiin tavoitteisiin.

Lue lisää

Kansalaisille suunnattu viestintäkampanja ilmastonmuutokseen sopeutumisen keinoista käynnistyy

Ilmastonmuutos vaikuttaa monella tavalla meidän arkeemme. Ilmastonmuutos haltuun – Ennakoi, varaudu, sopeudu -viestintäkampanja jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta sekä innostaa kansalaisia kehittämään ratkaisuja ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin. Kampanja näkyy sosiaalisessa mediassa tunnuksilla #ilmastonmuutoshaltuun ja #hyvänsäänaikana.

Lue lisää

IPCC: Ilmasto lämpenee hälyttävällä vauhdilla

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC:n) tuoreen raportin mukaan maapallon lämpötila on jo noussut noin asteella esiteollisesta ajasta. Mikäli lämpeneminen jatkuu nykyistä vauhtia, 1,5 asteen raja ylitetään vuosisadan puoleen väliin mennessä. Rajan ylittäminen aiheuttaisi merkittäviä riskejä sekä ihmisille että luonnolle.

Lue lisää

Sää- ja ilmastoriskeihin voidaan varautua

Suuri osa Suomea lähivuosina uhkaavista sää- ja ilmastoriskeistä on hallittavissa hyvällä varautumisella. Tietämys riskeistä on nyt koottu yhteen valtioneuvoston tilaamassa ”Sää- ja ilmastoriskien arviointi ja toimintamallit (SIETO)” -hankkeessa. Erityisesti infrastruktuuriin ja välittömästi vaaraa aiheuttaviin sääilmiöihin, kuten tulviin ja myrskyihin, voidaan kohtalaisen hyvin varautua. Lähivuosikymmeninä riskien arvioidaan kasvavan, mikä lisää varautumistarvetta.

Lue lisää

Pariisin ilmastosopimuksen säännöstön laatiminen eteni Bonnissa

Juuri päättynessa YK:n ilmastokokouksessa Bonnissa neuvoteltiin Pariisin sopimuksen toimeenpanon yksityiskohdista. Eteneminen neuvottelukysymyksissä oli epätasaista. Sopu saatiin Pariisin sopimuksen viisivuotisarviointien alustavista elementeistä, mutta hankaliksi kysymyksiksi osoittautuivat päästöjen ja niiden vähentämisen raportointi ja seuranta. Keskeinen kiistakysymys oli lisäksi ilmastotoimien rahoitus.

Lue lisää

Suomi ja yli 20 muuta maata perustivat Irti hiilestä -liittouman

Suomi on perustanut yhdessä Kanadan, Iso-Britannian sekä yli 20 muun kumppanimaan ja -osavaltion kanssa Powering Past Coal -liittouman. Se kannustaa hallituksia, yritysmaailmaa ja eri organisaatioita luopumaan nopeasti perinteisestä hiilivoimasta. Allianssi julkistettiin torstaina 16.11.2017 Bonnin ilmastokokouksen yhteydessä. Suomessa valmistellaan parhaillaan kivihiilen energiakäytön kieltävää lakiesitystä.

Lue lisää

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > »