Ilmastonmuutos tuo Suomen kotieläintuotannolle mahdollisuuksia ja haasteita

Ilmaston lämpeneminen saattaa kasvattaa rehusatoja ja pidentää laidunkausia, jolloin kotieläintuotannon kannattavuus Suomessa voi parantua. Lämpeneminen voi kuitenkin myös huonontaa rehun laatua ja heikentää eläimiä ja niiden tuotantokykyä. Kotieläintalous voi hyötyä ilmastonmuutoksen tuomista mahdollisuuksista ja vähentää haittoja ottamalla käyttöön keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi.

Kotieläintilojen yksikkökoot kasvavat

Suomessa kotieläintiloilla kasvatetaan eniten siipikarjaa sekä lisäksi sikoja, nautoja, lampaita ja hevosia. Kotieläintiloista suurin osa on kuitenkin nautakarjatiloja. [1], [2] Kotieläintilojen lukumäärä on viime vuosina vähentynyt samalla, kun niiden yksikkökoko on kasvanut. Kehityksen arvioidaan jatkuvan samanlaisena tulevaisuudessa. [3]

Kotieläintalous vaikuttaa myös peltokasvituotantoon, koska noin puolella Suomen viljellystä alasta kasvatetaan nurmea ja rehuviljaa kotieläinten ravinnoksi [4]. Alueellisesti rehunurmen osuus viljelymaasta on suurimmillaan Pohjois-Suomessa, missä harjoitetaan paljon nauta- ja erityisesti lypsykarjataloutta (kuva 1). [5].

Kotieläintalous hyötyy rehuntuotannon edellytysten paranemisesta

Ilmastonmuutoksen seurauksena eläinten laidunkautta voidaan mahdollisesti pidentää ja saada viljelyyn uusia rehukasveja [6]. Pidempi laidunkausi vähentäisi rehun ja heinän säilömisen tarvetta syksyä, talvea ja kevättä varten [7]. Kun säilöttäväksi tarkoitetun rehun korjaaminen pelloilta vähenee, vähenevät myös korjuukoneiden käyttö, kuluminen ja ylläpitokustannukset sekä uusien koneiden ja rehuvarastojen hankkimisesta koituvat kulut (kuva 2) [8], [9].

Toisaalta laidunkauden pidentyminen voi lisätä ympäristöhaittoja, sillä laiduntavien eläinten jätöksiin kertyy erityisesti typpeä, jonka valuminen laitumelta vesistöihin saattaa lisätä rehevöitymistä. Typen vapautumista pohjoisilla alueilla saattavat myös voimistaa lisääntyvät talvisateet, lisääntyvä maan mikrobitoiminta ja sula maaperä, josta ravinteet saattavat valua hallitsematta ympäristöön. Lisäksi typpeä vapauttaa maan jäätymisen ja sulamisen vaihtelut, jolloin talvehtivat kasvustot saattavat vaurioitua. [10]

Lypsykarjaa laitumella © Aarno Torvinen

Kuva 1. Lypsykarjatalous vaatii paljon peltoalaa ja karkearehua. Tulevaisuudessa suurempien rehusatojen korjuu pienemmältä alueelta mahdollistaa eläinmäärän kasvattamisen [11].

Pidentyvät ja lämpenevät kesät voivat kasvattaa rehusatoja hehtaaria kohden, minkä seurauksena eläinten ruokkiminen oman tilan rehulla on halvempaa ja rehua riittää useamman eläimen ruokkimiseen niin laidunkaudella kuin muinakin aikoina [11]. Hehtaarisatojen kasvu saattaa myös vahvistaa tuotantosuuntien keskittymistä nykyisille karjatalouden pääalueille, Pohjanmaalle ja Pohjois-Savoon. Suurten asutuskeskusten sijoittuminen Etelä-Suomeen kuitenkin takaa maidontuotannon jatkumisen alueella myös tulevaisuudessa. [12], [11]

Rehukasvien kykyyn sopeutua ilmastonmuutokseen vaikuttaa niiden perimä. Nykyiset lyhyeen kasvukauteen sopeutuneet lajit ja lajikkeet kehittyvät lämpöisemmissä oloissa liiankin nopeasti. Rehuntuotantoa voidaan sopeuttaa ilmastonmuutokseen toimiin kuuluu muun muassa ottamalla käyttöön uusia viljelykasveja (esimerkiksi maissi) sekä hyödyntämällä biotekniikan ja kasvinjalostuksen mahdollisuuksia. [11], [13], [14], [15]

Rehun niittyä traktorilla © Aarno Torvinen

Kuva 2. Rehun niittoa traktorilla. Ilmaston lämpeneminen ja kasvukauden piteneminen antavat hyvät mahdollisuudet rehuntuotannon kasvattamiselle [11], [14]

Ilmastonmuutos voi vähentää rehun typpipitoisuutta ja lisätä rehutuhojen määrää

Kaikki ilmastonmuutoksen vaikutukset eivät välttämättä ole yksinomaan hyödyllisiä kotieläintuotannolle ja kotieläimille. Eläimet tarvitsevat ravinnostaan runsaasti typpiyhdisteitä. Muuttuneessa ilmastossa kasvanut rehu saattaa sisältää nykyistä vähemmän typpeä, jos maaperän lannoitusta ei lisätä. [16] Toisaalta ilmastonmuutos voi myös pienentää lannoitustarvetta ja siten kustannuksia, kun Suomessa voidaan lämpimämmän ilmaston myötä alkaa kasvattaa rehuksi nykyistä enemmän palkokasveja, jotka sitovat typpeä ilmakehästä. [11], [14]

Ilmastonmuutoksen seurauksena nykyisin suhteellisen vakaat talvet saattavat muuttua vaihteleviksi, mikä tekee monivuotisten kasvien, kuten rehunurmien, viljelystä entistä haastavampaa. [17], [18] Talviaikaisten leutojen kausien yleistyminen voi aiheuttaa kasvien sopeutumattomuutta ilmastoon ja vähentää niiden pakkasen kestävyyttä, jonka seurauksena pakkasvahingot lisääntyvät. [15] Ilmastonmuutoksen arvioidaan myös lisäävän sateisuutta ja ilman kosteutta, josta hyötyvät esimerkiksi mykotoksiineja eli myrkyllisiä haittayhdisteitä tuottavat homeet, jotka huonontavat rehun laatua ja saatavuutta. [10], [19]

Kuumuus ja taudit rasittavat eläimiä

Kuumat kesät voivat itsessään olla eläimille tuskallisia: kuumuus häiritsee eläinten aineenvaihduntaa, jolloin eläinten ruokahalu laskee ja hyvinvointi heikkenee. Lypsykarjan maidontuotanto vähenee sekä lihakarjan ja sikojen kasvu hidastuu. Myös siipikarja kärsii hellelukemista. [8], [20], [9] Liika kuumuus aiheuttaa eläimille lämpöstressiä, jolloin tuottavuus ja tuottavuuden laatu kärsivät, eläinten lisääntymiskyky joutuu koetukselle ja kuolleisuus nousee [9]. Toisaalta korkeamman lämpötilan myötä myös eläinten fysiologinen energiankulutus laskee hieman [21].

Ilmastonmuutos lisää myös eläintautien leviämisen riskiä Suomessa. Viime vuosikymmeninä muun muassa kuljettajaeliöiden eli vektorien levittämät taudit, kuten puutiaisen levittämää borrelioosi tai sinikielitauti, ovat lisääntyneet. Sinikielitauti on märehtijöiden virustauti, joka on 2000-luvulla levinnyt Keski-Eurooppaan, mutta Suomessa taudin vasta-aineita on tavattu vain muutamalla naudalla. [22], [23]. Ilmastonmuutoksen myötä mahdollisesti lisääntyvät tulvat saattavat edesauttaa veden välityksellä leviävien tautien leviämistä [24], [25] Tautien ja niitä välittävien eliöiden levinneisyyteen vaikuttaa ilmaston muutoksien lisäksi myös muut tekijät, kuten muutokset maanpeitteessä ja maisemassa sekä ihmisten ja eläinten liikkuvuudessa eri alueilla. [25]

Sopeutuminen edellyttää tuotantoeläinten terveydestä huolehtimista

Eläimillä on paremmat edellytykset sopeutua kuumuuteen kuin kasveilla, koska eläimet voivat liikkua paikasta toiseen. Kesäisin niityllä laiduntava kotieläin voi paeta kuumuutta tai sadetta puun alle tai rakennettuun eläinsuojaan, ja talveksi kotieläin viedään ulkoilmaa lämpimämpiin sisätiloihin. [21]

Ilmastonmuutos voi muuttaa myös kotieläintilojen rakennustarpeita. Eläinten kasvatustilat voivat olla nykyistä kevytrakenteisempia, jos talvilämpötilat eivät enää yllä aikaisempiin pakkaslukemiin. [8], [9] Toisaalta satunnaisetkin kylmät säät edellyttävät kunnollisia eläinsuojia [12]. Koko vuoden ajalta kertyvät lämmityskustannukset laskenevat sen sijaan joka tapauksessa [7], mutta osa säästöstä saattaa vastavuoroisesti huveta eläinsuojien viilentämistarpeeseen nykyistä kuumempina kesäpäivinä [26].

Uudenlaiset eläintaudit vaativat myös toimenpiteitä. Esimerkiksi merkittävintä ilmastonmuutoksen aiheuttamaa eläintautiriskiä, sinikielitautia, vastaan Suomessa on tilanteen mukaan päivitettävä valmiussuunnitelma. Valmiussuunnitelma sisältää rokotussuunnitelman, mutta toistaiseksi rokotuksiin ei ole ollut tarvetta. [23]

Kysyntä voi kasvattaa lihantuotantoa Suomessa

Ilmastonmuutos vaikuttaa kotieläintalouteen välillisesti toisaalta rehun hinnan ja saatavuuden sekä toisaalta lihan ja muiden lopputuotteiden hintojen muutoksen kautta [7]. Esimerkiksi sianlihan tuotanto ja vienti luultavasti kasvavat, jos lisääntynyt rehuviljan kasvu pitää sen hinnan matalana ja jos siankasvatuksen tuet säilyvät riittävän suurina. [12] Toisin kuitenkin käy, jos viljan hinta nousee esimerkiksi kansainvälisen kysynnän myötä sianlihan hinnan seuraamatta mukana [11].

Toinen nousevasta viljan hinnasta kärsivä ala on naudanlihan tuotanto, jonka vientiä vaikeuttaa Suomen kaukainen sijainti Itämeren takana [12]. Naudanlihan tuotannon kasvattaminen kotimaista kysyntää suuremmaksi ei ole mielekästä, jos vienti ei kasva. Sen sijaan siipikarjan kasvatus lihaksi jatkunee koko ajan nousevan kotimaisen kysynnän turvin, vähintään yhtä suurena kuin nykyään [11], [12]. Lihan kysynnän kehitykseen vaikuttaa osaltaan myös se, millaisiksi ihmisten syömistottumukset - Suomessa ja maailmalla - mahdollisesti muuttuvat.

Kotieläintalouden tuleva rakenne ja laajuus riippuvat loppujen lopuksi ennen kaikkea maatalouden eri tuotantosuuntien ja -tapojen kannattavuuksien muutoksista sekä maataloustukien vaikutuksista niihin [11]. Suomalaisessa kotieläintaloudessa on EU-jäsenyyden aikana ollut käynnissä voimakas kannattavuusongelmien aloittama rakennemuutos [27], jossa ilmastonmuutos toimii nyt ja jatkossa yhtenä vahvana lisämausteena.

 

5.9.2014 (Päivitetty)

Lähteet

 1. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike. 17.12.2013. Kotieläinten lukumäärät keväällä 2013. Maataloustilastot. [Viitattu 7.5.2014.] http://www.maataloustilastot.fi/kotiel%C3%A4inten-lukum%C3%A4%C3%A4r%C3%A4t-kev%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4-2013_fi
 2. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike. 17.2.2014 (Päivitetty). Kotieläinten lukumäärä 2013. Maataloustilastot. [Viitattu 7.5.2014.] http://www.maataloustilastot.fi/kotielainten-lukumaara
 3. Luostarinen, S., Logrén, J., Grönroos, J., Lehtonen, H., Paavola, T., Rankinen, K., Rintala, J., Salo, T., Ylivainio, K. & Järvenpää, M. 2011. Lannan kestävä hyödyntäminen - HYÖTYLANTA-tutkimusohjelman loppuraportti. MTT Raportti 21. 173 s. (15, 52) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-487-322-2
 4. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike. 25.02.2014 (Päivitetty) Käytössä oleva maatalousmaa 2013. Maataloustilastot. [Viitattu 7.5.2014.] http://www.maataloustilastot.fi/kaytossa-oleva-maatalousmaa
 5. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike. 17.4.2014 (Päivitetty). Maatalous- ja puutarhayritysten rakenne 2013. Maataloustilastot. [Viitattu 7.5.2014.] http://www.maataloustilastot.fi/maatilojen-rakenne
 6. Saarinen, E., Salo, K., Virkajärvi, P., Hyrkäs, M., Suomela, R., Pesonen, M., Niskanen, M. & Huuskonen, A. 2012. Vaihtoehtoisia rehukasveja nautakarjatiloille – ruutukokeet. Julkaisussa: Huuskonen, A. (toim.) 2012. Nautatilojen rehukasvivalikoima laajemmaksi? : tuloksia InnoNauta -hankkeen tutkimuksista. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Jokioinen. MTT-raportti 77. 75 s. (31–39) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-487-424-3
 7. Schulz, T. M. 2009. Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen maatalouteen. Vulnerability assessment of ecosystem services for climate change impacts and adaptation, Action 7: Assessment of impacts and adaptation measures for agricultural production, Deliverable 1: Review of warming impacts in boreal agriculture. 33 s. http://www.syke.fi/download/noname/%7B1FC49C12-19D2-48A9-B907-F5D118953497%7D/40626
 8. Carter, T. & Saarikko, R. 1996. Maatalous. Kirjassa: Kuusisto, E., Kauppi, L. & Heikinheimo, P. (toim.), Ilmastonmuutos ja Suomi: 126−143. Yliopistopaino, Helsinki, 265 s.
 9. Porter, J. R., Xie, L., Challinor, A. J., Cochrane, K., Howden, S. M., Iqbal,M. M., Lobell, D. B. & Travasso, M. I. 2014: Food security and food production systems. In: IPCC. 2014. Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Volume I: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., Barros, V. R., Dokken, D. J., Mach, K. J., Mastrandrea, M. D., Bilir, T. E., Chatterjee, M., Ebi, K. L., Estrada, Y. O., Genova, R. C., Girma, B., Kissel, E. S., Levy, A. N., MacCracken, S., Mastrandrea, P. R. & White, L. L. (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WGIIAR5-Chap7_FGDall.pdf
 10. Hakala, K., Himanen, S., Hyvönen, T., Kahiluoto, H., Laitila, A., Molarius, R., Peltonen-Sainio, P., Pilli-Sihvola K. & Saikkonen, K. 2012. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen maa- ja elintarviketaloudessa. Julkaisussa: Ruuhela, R. (toim.) 2012. Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? - yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta eri toimialoilla. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 6/2011: 28–37 http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/julkaisusarja/2012/67Wke725j/MMM_julkaisu_2012_6.pdf
 11. Peltonen-Sainio, P. 2009. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen maa- ja elintarviketaloudessa (ILMASOPU), loppuraportti. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. 21 s. http://www.mmm.fi/attachments/ymparisto/sopeutuminen/5oGpi1h7O/ILMASOPU_loppuraportti.pdf
 12. Hildén, M., Lehtonen, H., Bärlund, I., Hakala, K., Kaukoranta, T. & Tattari, S. 2005. The practice and process of adaptation in Finnish agriculture, FINADAPT Working Paper 5. Finnish Environment Institute Mimeographs 335, Helsinki. 28 p. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/41043
 13. Peltonen-Sainio, P., Hakala, K., Jauhiainen, L. and Ruosteenoja, K. 2009. Comparing regional risks in producing turnip rape and oilseed rape - Impacts of climate change and breeding. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Soil and Plant Science, Volume 59, Issue 2: 129–138. http://dx.doi.org/10.1080/09064710802022895
 14. Hakala, K., Hannukkala, A. O., Huusela-Veistola, E., Jalli, M. & Peltonen-Sainio, P. 2011. Pests and diseases in a changing climate: a major challenge for Finnish crop production. Agricultural and Food Science 20: 3−14. http://ojs.tsv.fi/index.php/AFS/article/view/6001
 15. Rognli, O. A. 2011. Major challenges for fodder production in North Europe. In: AnGR-NordicNET WORKSHOP – Effects of Climate Change on Primary Industries in the Nordic Countries: Workshop Proceedings: 8. http://www.nordgen.org/ngdoc/husdyr/workshops/AnGR/AnGR-NordicNET_WORKSHOP_Proceedings.pdf
 16. Craine, J. M., Elmore, A. J. Olson, K. C. Tolleson, D. 2010. Climate change and cattle nutritional stress. Global Change Biology, Volume 16, Issue 10: 2901–2911. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2486.2009.02060.x
 17. Hannukkala, A. 2011. Ilmastomuutoksen vaikutukset Lapin maatalouteen. Julkaisussa: Kuha, R. (toim.) 2011. Lapin maaseudun tulevaisuuden avaimet / Rauno Kuha (toim.). MTT Raportti 25: 44–53. http://jukuri.mtt.fi/handle/10024/478406
 18. Jylhä, K., Fronzek, S., Tuomenvirta, H., Carter, T.R. & Ruosteenoja, K. 2008. Changes in frost, snow and Baltic sea ice by the end of the twenty-first century based on climate model projections for Europe. Climatic Change 86: 441–462 http://dx.doi.org/10.1007/s10584-007-9310-z
 19. Parikka, P., Hakala, K. & Tiilikkala, K. 2012. Expected shifts in Fusarium species’ composition on cereal grain in Northern Europe due to climate change. Food Additives and Contaminants: Part A: Chemistry, Analysis, Control, Exposure & Risk Assessment, Volume 29, Issue 10: 1543-1555. http://dx.doi.org/doi:10.1080/19440049.2012.680613
 20. Silanikove, N. 2000. Effects of heatstress on the welfare of extensively managed domestic ruminants. Livestock Production Science, Volume 67, Issue 1: 1−8. http://www.journals.elsevierhealth.com/periodicals/livest/article/S0301-6226%2800%2900162-7/abstract
 21. Rötter, R. & van De Geijn, S. C. 1999. Climate change effects on plant growth, crop yield and livestock. Climatic Change, Volume 43, Issue 4: 651−681. (668–671) http://dx.doi.org/10.1023/A:1005541132734
 22. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. 10.4.2014 (Päivitetty). Sinikielitaudin vasta-aineita todettu suomalaisessa naudassa. [Viitattu 7.5.2014.] http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/ajankohtaista/?bid=3764
 23. Maa- ja metsätalousministeriö. 2011. Maa- ja metsätalousministeriön ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimintaohjelma 2011–2015 – Huoltovarmuutta, kestävää kilpailukykyä ja riskinhallintaa. 47 s. (24) http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/muutjulkaisut/5yZhPxNpC/MMM_n_ilmastonmuutoksen_sopeutumisen_toimintaohjelma.pdf
 24. Euroopan yhteisöjen komissio 2009. Euroopan yhteisöjen komission valmisteluasiakirja: Ilmastonmuutoksen vaikutukset ihmisten, eläinten ja kasvien terveyteen. Oheisasiakirja valkoiseen kirjaan. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: Kohti eurooppalaista toimintakehystä. SEC(2009) 416. Bryssel 1.4.2009. 20 s. (13) http://ec.europa.eu/health/ph_threats/climate/docs/com_2009-147_it.pdf
 25. Pilling, D. & Hoffmann, I. 2011. Climate change and animal genetic resources for food and agriculture: state of knowledge, risks and opportunities. FAO Background study paper no. 53. 45 p. (7-19) http://www.fao.org/docrep/meeting/022/mb386e.pdf
 26. Frazzi, E., Calamari, L., Calegari, F. & Stefanini, L. 2000. Behavior of dairy cows in response to different barn cooling systems. Transactions of the ASAE, Volume 43, Issue 2: 387−394. http://www.prairieswine.com/pdf/2985.pdf
 27. Niemi, J. & Ahlstedt, J. 2013. Suomen maatalous ja maaseutuelinkeinot 2013. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskusMTT taloustutkimus, Helsinki. Julkaisuja 114. 100 s. https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/mtt/julkaisut/suomenmaatalousjamaaseutuelinkeinot/jul114_SM2013.pdf

Tuottajatahot