Veckans video

Grön ekonomi bidrar till att begränsa klimatförändringen, berättar Riina Antikainen från Finska miljöcentral SYKE. Video är på finska.

 

 

Klimatförändring i Finland

Förväntad klimatföränd­ring i Finland

Klimatet förändras mer på vintern än på sommaren.

Öppna

 
Växthusgaser vid Pallas

Växthusgaser vid Pallas

 

Undersök hur atmosfärens koldioxid- och metan­halten har förändrats.

Öppna

Aktuellt

De internationella klimatförhandlingarna fortsätter

Förhandlingarna under FN:s klimatkonvention fortsätter i Bonn i Tyskland den 8–18 maj 2017. Fokus är att påskynda verkställandet av Parisavtalet. Tyngdpunkten ligger på att utveckla uppföljningen av utsläppsminskningsåtgärderna och deras transparens och jämförbarhet som ett steg mot den första halvtidsutvärderingen av Parisavtalet 2018.

Läs mer

Berätta din åsikt om den klimatpolitiska planen på medellång sikt

Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkastet till klimatpolitisk plan på medellång sikt. Utlåtanden kan lämnas via webbtjänsten utlåtande.fi fram till den 31 maj 2017. Den klimatpolitiska planen har nu utarbetats för första gången och den presenterar hur klimatförändringen ska begränsas i den sektor som inte omfattas av utsläppshandeln, dvs. trafik, jordbruk, uppvärmning av byggnader och avfallshantering.

Läs mer

Kolneutrala kommuners klimatutsläpp minskat med nära en tredjedel på åtta år

Inom nätverket av kolneutrala kommuner (Hinku) har kommunernas utsläpp sjunkit med i genomsnitt 29 % under åren 2007–2015. De kommuner som lyckats sänka sina utsläpp mest är Ii, Kitee, Lieksa, Lojo och Raumo. Den största orsaken till att klimatutsläppen har minskat är övergången från fossila bränslen till förnybar energi. I Hinku-nätverket ingår för tillfället 36 kommuner

Läs mer

Rapporten Sopeutumisen tila 2017 ger råd till naturresurssektorn

En ny rapport från Naturresursinstitutet (Luke) ger ett omfattande urval av metoder som naturresurssektorn kan använda för att anpassa sig till klimatförändringarna. I rapporten har man kartlagt och listat olika anpassningsmetoder för jord- och skogsbruket samt fisk-, vilt-, och rennäringen. Rapporten understryker att en del av förändringarna är oundvikliga, och att det är mest ekonomiskt lönsamt att anpassa sig efter dessa på förhand. Om åtgärderna vidtas i rätt tid kan Finland dra nytta av det förändrade klimatet.

Läs mer

Fler nyheter i nyhetsarkivet! Öppna Ajankohtaista