Begränsning av klimatförändringen - en global och nationell uppgift

De utsläpp av växthusgaser som människan orsakar fortsätter att växa. Majoriteten av utsläpp uppkommer genom användningen av fossila bränslen. Begränsningen av utsläppen är såväl en global som en nationell och lokal uppgift.

De fossila utsläppen orsakade av människan fortsätter att växa

Människan ökar hela tiden den mängd växthusgas som finns i atmosfären. Den gas som bidrar mest till uppvärmningseffekten är koldioxid (CO2). Huvuddelen av koldioxiden har sitt ursprung i användningen av fossila bränslen – olja, stenkol och naturgas. År 2005 var de utsläpp av växthusgaser som orsakades av människan totalt 44 gigaton (= 44 000 miljoner ton) CO2-ekvivalenter [1].

Om inte utsläppsbegränsningarna kan stramas åt jämfört med i dag ökar de energibaserade koldioxidutsläppen enligt IEA från nuvarande cirka 30 gigaton per år till 40 gigaton år 2030 [2].

Utsläppen i Finland

År 2008 var utsläppen i Finland 70,1 miljoner ton [3]. Drygt tre fjärdedelar av dessa var energibaserade. Utsläppen i Finland är cirka en tusendel av de globala utsläppen. Det befriar oss emellertid inte från vårt ansvar att minska utsläppen eftersom våra utsläpp per capita hör till de högsta i världen.

De globala kolsänkorna

Kolet i naturen cirkulerar kontinuerligt mellan olika lager. När nyproducerad koldioxid kommer ut i luften fördelar kolets naturlig kretslopp detta tillskott mellan atmosfären, världshaven och växttäcket (och markgrunden). Enligt IPCC är uppskattningsvis 45 procent av den koldioxid som människan har producerat sedan 1700-talet kvar i atmosfären, 30 procent finns i världshaven och återstående 25 procent i växter och markgrunden [4].

När klimatet blir varmare finns det risk för att kolsänkornas förmåga att binda och lagra kol minskar på global nivå. Detta leder till att mängden koldioxid i atmosfären växer snabbare än prognostiserat.

Skogarna är en viktig kolsänka i Finland

Skogarna i Finland utgör en betydande kolsänka. Det lager av kol som är bundet i vegetationen ökar till följd av klimatuppvärmningen men barrskogarna kan förändras från kolsänkor till kolkällor.

Källor

  1. Climate Analysis Indicators Tool (CAIT), World Resources Institute http://cait.wri.org/
  2. IEA (International Energy Agency), World Energy Outlook (WEO) 2009 http://www.worldenergyoutlook.org/
  3. Suomen kasvihuonekaasuinventaario http://tilastokeskus.fi/til/khki/
  4. IPCC Fourth Assessment Report (AR4). Climate Change 2007: The Physical Science Basis. http://www.ipcc.ch/

Skrivet av