Vattenförsörjning - Begränsning

Ge respons!

Berätta för oss hur vi kan betjäna dig bättre.

Responsblankett

Etablering av en rötningsanläggning och produktion av energi från avloppsslam

Styrkor och fördelarSvagheter och osäkerheterKostnader, ekonomiska konsekvenser
Biogas kan användas för energiproduktion och/eller värme, eller utnyttjas som bränsle i gasdrivna fordon.Det kanske inte finns lämpliga grönområden eller tillräckligt med åkerareal i närheten där rötslammet från anläggningen kan användas. + Sysselsätter finländska planeringsbyråer och utrustningsleverantörer
Förutom biogas producerar anläggningen näringshaltigt rötslam och lösning som kan återföras till jordmånen.Marknaden för rötslam och dess image kan variera avsevärt och påverka efterfrågan på slutprodukten på olika sätt från år till år. - Driftskostnaderna stiger om man måste transportera produkterna från anläggningen längre bort än planerat
Förutom avloppsslam kan rötningsanläggningen ta emot även annat biomaterial.Näringshalten i rejektvattnet från anläggningen kan innebära att det inte går att behandla vid det kommunala reningsverket, vilket eventuellt medför ett behov av ett eget reningsverk. + Sysselsätter lokala transportföretag och naturvetenskapliga experter
Avloppsslam uppstår hela tiden, således är anläggningen i kontinuerlig användning.I anläggningar som använder biomassa som bränsle utsätts personalen för luktolägenheter, orenheter och mikrober + Fler lokala arbetstillfällen (drift av anläggningen, transporter)
Termofil rötning (i över 55 °C) eller upphettningsfasen före rötningen (över 70 °C) gör också att slammet hygieniseras effektivt.Transporterna kan medföra ökade miljörisker i närheten av anläggningen. - Gödsel skulle i fråga om kvantitet lämpa sig väl för samrötning, men jordbrukarna ges inte nödvändigtvis ekonomiska incitament för att frakta gödseln till rötningsanläggningen; spridning av gödsel på åkrar berättigar till miljöstöd, men detta gäller inte för rötad gödsel.
Biogas är ett biobaserat bränsle som klassas som förnybart och kan ersätta fossila bränslen.Biogasen måste renas innan den kan användas som fordonsbränsle. 
 Verksamheten kan orsaka luktolägenheter i närmiljön