Vattenförsörjning - Begränsning

Ge respons!

Berätta för oss hur vi kan betjäna dig bättre.

Responsblankett

Förbränning av avloppsslam

Styrkor och fördelarSvagheter och osäkerheterKostnader, ekonomiska konsekvenser
Förbränning eliminerar eventuella hygien- och smittorisker förknippade med avloppsslamOm man bränner avloppsslam försvinner kväve- och fosfornäringen från slammet ut i luften och askan +/- Beroende på avstånden kan förbränning vara antingen dyrare eller billigare för skattebetalarna än rötning eller annan mekanisk-biologisk behandling.
Energi som producerats av avloppsslam härstammar från biomaterial, och bidrar till att uppnå målen för produktion av förnybar energiDet finns inte nödvändigtvis tillgång till spillvärme för förtorkning av avlopsslammet, och då försämrar torkningen behandlingens energibalans - Färre lokala arbetstillfällen (förbränningsanläggningen kan drivas med liten personal och transporterna minskar)
Det finns gott om erfarenheter från andra håll i världen, där förbränning av avloppsslam är det vanligaste behandlingssättet.Efter förbränningen kvarstår aska, som måste utnyttjas på något sätt eller deponeras på en avstjälpningsplats 
Placering av slutprodukten på ett och samma ställe förebygger onödiga transporter   
Man kan välja mellan allt fler alternativa avfallsförbränningsanläggningar i och med att nya sådana inrättas på olika håll i landet.  
Förbränning och slutdeponering av aska är enkla och permanenta lösningar som är oberoende av marknaden och rådande trender.   
Under vissa omständigheter kan avloppsslam eventuellt användas som bränsle i stället för t.ex. fossila bränslen