Vattenförsörjning - Begränsning

Ge respons!

Berätta för oss hur vi kan betjäna dig bättre.

Responsblankett

Utnyttjande av slutprodukter från rötning av avloppsslam vid anläggning av grönområden eller på åkrar

Styrkor och fördelarSvagheter och osäkerheterKostnader, ekonomiska konsekvenser
Kväve- och fosfornäring återförs till det ekologiska kretsloppetDet kanske inte finns lämpliga grönområden eller tillräckligt med åkerareal i närheten där rötslammet från anläggningen kan användas. + Mylla som tillverkats av avloppsslam kan vara ett billigare alternativ för trädgårdsanläggning än normal mylla.
Fukt och kol återförs till det ekologiska kretsloppetMarknaden för rötslam och dess image kan variera avsevärt och påverka efterfrågan på slutprodukten på olika sätt från år till år. + Produktifiering av rötslam och rejektvatten kan skapa betydande lokal sysselsättning 
Genom att använda slutprodukter från behandlingen av avloppsslam vid anläggning av grönområden kan man minska torvtagningen, då det behövs mindre torvmyllaNäringshalten i rejektvattnet från anläggningen kan innebära att det inte går att behandla vid det kommunala reningsverket. 
 Efterbehandlingen av rötslam kan orsaka luktolägenheter i närmiljön 
 Ännu delvis okända rester av mediciner och flamskyddsmedel i avloppsslammet kan under åtminstone i vissa situationer utgöra en miljörisk