Skogar och parker - Begränsning

Ge respons!

Berätta för oss hur vi kan betjäna dig bättre.

Responsblankett

Utarbetande och uppdatering av vårdplaner för kommunens skogar

Styrkor och fördelar

Svagheter och osäkerheter

Kostnader, ekonomiska konsekvenser

En beräkning av kolbalansen i kommunens skogar ger beslutsfattarna en konkret bild av skogarnas roll i klimatförändringen. 

Utfallet av planerna ska följas upp och genomförandeplanerna ska uppdateras systematiskt, annars kan nyttan av dem gå förlorad.

+ Att utnyttja skogarnas potential i fråga om att begränsa klimatförändringen (som kolsänkor) är det mest kostnadseffektiva sättet för att uppnå kommunens mål för minskning av växthusgasutsläpp.

Vårdåtgärderna för skogarna kan planeras så att de bidrar till att begränsa klimatförändringen. 

Om man undviker avverkning kan det leda till att skuggigheten ökar och trädens tillväxt avtar.

+ Sysselsätter lokala företagare som erbjuder tjänster i rekreationsområden

Att undvika avverkning och lämna kvar döda träd i skogen utökar kolförrådet i vegetationen och marken.

Att lämna kvar döda och fallna träd i skogen kan öka risken för insektskador i skogen.

Insektläget och skuggigheten i skogarna ska följas regelbundet.

+ Kommunens intäkter från turism ökar om kommuninvånarna gör utfärder inom sin egen kommun i stället för att resa någon annanstans. Dessutom kan goda rekreationsmöjligheter locka turister från andra kommuner. 

Om man tar hänsyn till kommuninvånarnas önskemål i planeringen används skogarna i större utsträckning för friluftsliv och rekreation.

Personbilstrafiken kan öka om rekreationsskogarna inte är på gång- eller cykelavstånd. Behovet av kollektivtrafik bör följas upp.

- Att bygga och upprätthålla friluftsleder och service som möjliggör rekreationsbruk medför kostnader.

Att skogarna används för rekreation kan minska sådan fritidsverksamhet som skapar mer utsläpp.

 

 

Gång- och cykelvägar av god kvalitet i kommunernas skogar främjar gång och cykling i stället för för bilkörning.

 

 

Om bär- och svampplockning blir populärare kan det medföra minskade matproduktions- och matrelaterade växthusgasutsläpp.

 

 

 

 

 

Diskussionsmöten för kommuninvånarna kan öka deras medvetenhet om klimatförändringen.