Ajankohtaista

Ajankohtaista-osiosta löydät ilmastonmuutokseen liittyviä uutisia aikajärjestyksessä. Osioon on koottu suomalaisten tutkimuslaitosten, yliopistojen, ministeriöiden sekä muun julkishallinnon tutkimus-, politiikka- ja tapahtumatiedotteita.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > »

Työryhmä selvitti energiatehokkuustoimia 2021–2030

Energiatehokkuustyöryhmä Ryhmä selvitti mahdollisuuksia tehostaa energiatehokkuustoimia vuosina 2021–2030 EU:n vaatimusten täyttämiseksi. Avainroolissa ovat edelleen sopimukset toimialojen kanssa. Tunnistetut energiatehokkuustoimet ja niiden vaikutusarviot on koottu toimenpidekorteiksi. Toimet muodostavat Suomen tulevien vuosien energiatehokkuustyön perustan.

Lue lisää

Maaseutuohjelman tehokkain ilmastotoimi on ravinteiden käytön vähentäminen

Maaseutuohjelman ympäristötoimenpiteet on arvioitu. Arvioinnin mukaan ohjelman ilmastotoimista tehokkain on ollut ravinteiden käytön vähentäminen. Vuosien 2014–2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan sisältyy maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä rajoittavia sekä peltomaan hiilen sitomista lisääviä toimia. Maatalouden merkittävin päästölähde on viljellyt turvemaat.

Lue lisää

Uusiutuvat polttoaineet vähentävät liikenteen pienhiukkasten ja mustan hiilen päästöjä

Tutkimuksessa havaittiin, että sekä polttoaine että ajotilanne vaikuttavat selvästi päästöihin. Tutkimus osoitti, että hiukkasmaiset päästöt koostuivat lähinnä mustasta hiilestä sekä lisäksi orgaanisista yhdisteistä ja sulfaatista. Uusiutuvan polttoaineen mustan hiilen päästöt olivat 20–40 % pienemmät kuin muiden polttoaineiden. Fossiilisten polttoaineiden käyttö liikenteessä on merkittävä ilmansaasteiden lähde kaupunkialueilla.

Lue lisää

Ilmastopaneeli: Suomen hiilineutraaliustavoite vuodelle 2035 on mahdollinen, mutta toimia on nopeutettava

Suomen ilmastopaneelin tuoreen politiikkasuosituksen mukaan Suomen on mahdollista saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2035, mutta ilmastotoimia tulee tiukentaa ja nopeuttaa. Ilmastopaneeli on laskenut hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiselle päästövähennyspolun. Sen merkittävimmät päästövähennykset tapahtuvat energiasektorilla.

Lue lisää

IPCC:n raportti: Ilmastonmuutokseen sopeutumisella on jo kiire

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC) on julkaissut erikoisraportin valtameristä, lumesta ja jäästä. Raportti osoittaa, että ilmastossa tapahtuvat muutokset haastavat meidän elintapamme, ruoantuotannon, luonnonvarojen kestävän käytön ja ympäristön sellaisina kuin olemme oppineet ne tuntemaan. Toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja muutokseen sopeutumiseksi on siksi tehtävä kiireesti ja samanaikaisesti.

Lue lisää

Uuden IPCC-ilmastoraportin mukaan meret sekä jään ja lumen peittämät alueet ovat muutoksessa

Jään ja lumen määrä on vähentynyt, valtameret ovat lämmenneet ja happamoituneet sekä merenpinnan nousu on kiihtynyt Tulevien muutosten ja niistä koituvien haittavaikutusten voimakkuus riippuu siitä, miten paljon kasvihuonekaasupäästöjä onnistutaan vähentämään, kertoo hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n julkaisema erikoisraportti.

Lue lisää

Kestävä maa- ja metsätalous on tärkeä osa ilmastonmuutoksen torjuntaa

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n raportin mukaan lisääntynyt maankäyttö on kiihdyttänyt osaltaan ilmaston lämpenemistä, aavikoitumista ja elinympäristöjen köyhtymistä viime vuosikymmeninä. Maankäyttösektorin tulee alentaa päästöjä nopeasti ja lisätä hiilidioksidia ilmasta poistavia hiilinieluja.

Lue lisää

Lisääntyvät hakkuut vaikeuttavat ilmastonmuutoksen hillintää, jos metsäteollisuuden tuotteet pysyvät nykyisen kaltaisina

Tutkimuksen mukaan hakkuiden lisääminen Suomen metsissä pienentää hiilinielua niin paljon, ettei sen negatiivisia ilmastovaikutuksia pystytä korjaamaan kuluvan vuosisadan aikana, jos puusta valmistetaan nykyisen kaltaisia tuotteita. Puusta tulisi valmistaa tuotteita, joissa hiili säilyy pidempään. Uusien tuotteiden tulisi myös vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä nykytuotteita enemmän. Lisäksi metsien kasvua pitäisi lisätä. Tutkimus on tehty osana FORBIO-hanketta.

Lue lisää

Arvio: Ilmakehän otsonikerroksen suojelua koskeva sopimus hillitsee myös ilmastonmuutosta

Nature-tiedelehti on julkaissut artikkelin, jonka mukaan Montrealin pöytäkirja jarruttaa ilmastonmuutosta enemmän kuin mikään muu toimenpide. Sopimus on onnistunut myös alkuperäisessä tehtävässään pysäyttää ilmakehän otsonikato.

Lue lisää

Ensimmäinen ilmastovuosikertomus eduskunnalle

Suomi näyttää saavuttavan vuosille 2020 ja 2030 asetetut päästövähennystavoitteet. Tämä selviää valtioneuvoston 19.6.2019 edukunnalle antamasta ilmastovuosikertomuksesta, joka on ensimmäinen laatuaan. Ilmastovuosikertomusten avulla avulla seurataan keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) toteutumista.

Lue lisää

Uudella verkkosivustolla voi kysyä mitä vain ilmastosta

Nyt avatussa Kysyilmastosta.fi-palvelussa kuka tahansa voi esittää ilmastoon liittyviä kysymyksiä, joihin asiantuntijat etsivät vastauksen. Kysymyksistä tehdään myös uutta tutkimusta. Palvelun tuottavat Ilmatieteen laitos ja Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskus INAR.

Lue lisää

Lentämisen päästöt kasvavat – tekninen kehitys ja kompensaatiot eivät riitä päästöjen vähentämiseen

Lentämisen arvioidaan maailmanlaajuisesti kaksinkertaistuvan nykyisestä seuraavien kahdenkymmenen vuoden aikana. Lentämisen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tarvitaan useita uusia keinoja: vähäpäästöisiä vaihtoehtoisia polttoaineita, riittävän tiukkoja kriteereitä päästökompensaatioille sekä muutoksia kansainväliseen ja kansalliseen tukipolitiikkaan ja verotukseen. Lisäksi pitäisi kehittää työn, vuorovaikutuksen ja vapaa-ajan toimintatapoja.

Lue lisää

Suomelle suuri EU-Life-hanke ilmastonmuutoksen hillintään

Euroopan komissio on myöntänyt Suomelle 9,1 miljoonaa euroa ilmastonmuutoksen hillinnän edistämiseen. Life-ohjelmaan hyväksytyllä ”Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia” (CANEMURE) -hankkeella edistetään käytännön hillintätoimia seuraavan kuuden vuoden ajan. Hankkeessa on mukana 22 toimijaa: kuntia ja kunnallisia organisaatioita, tutkimuslaitoksia ja yrityksiä. Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus SYKE.

Lue lisää

Pariisin ilmastosopimukselle neuvoteltiin vahvat säännöt

Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanon säännöistä on saatu sopu Katowicen ilmastokokouksessa Puolassa. Maat seuraavat päästöjään ja raportoivat niistä jatkossa yhteisin säännöin ja kertovat päästösitoumuksistaan kattavasti. Kehittyvillä mailla on joustoja lähinnä raportointiviiveen ja yksityiskohtaisuuden suhteen.

Lue lisää

EU:n LULUCF-asetuksen mukainen arvio Suomen metsien hiilinielutasosta 2021–2025 on valmistunut

Vertailutaso pohjautuu tarkastelukauden 2000–2009 toteutuneisiin metsien hoitoa ja käyttöä kuvaaviin lukuihin sekä oletukseen siitä, että kauden hoitokäytännöt jatkuvat samanlaisina myös tulevalla velvoitekaudella. Kysymyksessä ei ole ennuste vaan vertailutaso. Kauden 2021–2025 todellisia metsien hiilinieluarvoja tullaan aikanaan vertaamaan tähän metsien vertailutasoon. Vertailutasojen asettamisen myötä metsien hiilinielut on EU:ssa liitetty ilmastopoliittisiin tavoitteisiin.

Lue lisää

Väitös: Ilmastonmuutoksen terveysriskeihin on varauduttava myös Suomessa

ke 21.11. 12:00, Helsingin yliopisto, Kumpulan kampus, Chemicum-rakennus

Kuumuus lisää riskiä kuolla enemmän kuin kylmyys. Auringonvalo ja ilmanpaine puolestaan vaikuttavat itsetuhoisuuteen. Nämä tiedot käyvät ilmi tutkija Reija Ruuhelan väitöstutkimuksesta, jonka tulokset voivat auttaa esimerkiksi terveydenhuoltoa varautumaan sään aiheuttamiin riskeihin.

Lue lisää

Kansalaisille suunnattu viestintäkampanja ilmastonmuutokseen sopeutumisen keinoista käynnistyy

Ilmastonmuutos vaikuttaa monella tavalla meidän arkeemme. Ilmastonmuutos haltuun – Ennakoi, varaudu, sopeudu -viestintäkampanja jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta sekä innostaa kansalaisia kehittämään ratkaisuja ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin. Kampanja näkyy sosiaalisessa mediassa tunnuksilla #ilmastonmuutoshaltuun ja #hyvänsäänaikana.

Lue lisää

IPCC: Ilmasto lämpenee hälyttävällä vauhdilla

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC:n) tuoreen raportin mukaan maapallon lämpötila on jo noussut noin asteella esiteollisesta ajasta. Mikäli lämpeneminen jatkuu nykyistä vauhtia, 1,5 asteen raja ylitetään vuosisadan puoleen väliin mennessä. Rajan ylittäminen aiheuttaisi merkittäviä riskejä sekä ihmisille että luonnolle.

Lue lisää

Sää- ja ilmastoriskeihin voidaan varautua

Suuri osa Suomea lähivuosina uhkaavista sää- ja ilmastoriskeistä on hallittavissa hyvällä varautumisella. Tietämys riskeistä on nyt koottu yhteen valtioneuvoston tilaamassa ”Sää- ja ilmastoriskien arviointi ja toimintamallit (SIETO)” -hankkeessa. Erityisesti infrastruktuuriin ja välittömästi vaaraa aiheuttaviin sääilmiöihin, kuten tulviin ja myrskyihin, voidaan kohtalaisen hyvin varautua. Lähivuosikymmeninä riskien arvioidaan kasvavan, mikä lisää varautumistarvetta.

Lue lisää

Suojelualueiden lintutiheydet ovat pienentyneet ja lajit siirtyneet kohti pohjoista ilmaston lämmetessä

Tuoreen tutkimuksen mukaan suojelualueiden kokonaislintutiheys on pienentynyt noin 10 prosenttia ja lintulajien populaatiot ovat siirtyneet keskimäärin 28,5 km pohjoista kohti noin 1,8 km:n vuosivauhdilla. Ilmaston lämmetessä voisi kuitenkin olettaa lintutiheyksien kasvavan, sillä lintuyhteisöjen kokonaistiheydet kasvavat etelää kohti.

Lue lisää

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > »