Ajankohtaista

Ajankohtaista-osiosta löydät ilmastonmuutokseen liittyviä uutisia aikajärjestyksessä. Osioon on koottu suomalaisten tutkimuslaitosten, yliopistojen, ministeriöiden sekä muun julkishallinnon tutkimus-, politiikka- ja tapahtumatiedotteita.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > »

Ilmastonmuutos on huomioitava metsätaloudessa

Lämpötilojen nousu ja sademäärien muutokset vaikuttavat tulevaisuudessa metsätalouteen. Muuttuvan ilmaston vaikutuksia metsiin kartoitettiin tuoreessa raportissa. Raportissa tutkittiin myös muutosten vaikutuksia metsien kasvuun ja erilaisiin metsien kasvua häiritseviin tekijöihin. Ensisijaisesti tarkasteltiin vuosisadan puolivälin ilmastoa verrattuna 1900-luvun lopun tilanteeseen. Tarkatelukohteet sijaitsevat Suomessa, Etelä-Saksassa, Uruguayssa ja Itä-Kiinassa.

Lue lisää

Ilmastolakiin kirjataan tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä

Ilmastolakia päivitetään siten, että tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä toteutuu. Ilmastolain tavoitteiden toteuttamiseksi valmistellaan ilmasto- ja energiastrategia, maankäytön ilmasto-ohjelma ja päivitetään keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaa. Työryhmä valmistelee uudistuksen vuorovaikutuksessa kansalaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Hallituksen esitys uudistetuksi ilmastolaiksi valmistuu alkuvuodesta 2021.

Lue lisää

Helleaaltojen aiheuttamat taloudelliset haitat riippuvat ihmiskunnan kokonaishiilidioksidipäästöistä

Uusi tutkimus osoitti, että helteille altistuminen lisääntyy ihmiskunnan kumulatiivisten hiilidioksidipäästöjen myötä. Näiden välinen yhteys on lineaarinen eli suoraviivainen. Lisääntyvät helleaallot aiheuttavat terveydellisiä ja taloudellisia haittoja erityisesti köyhemmissä maissa, joissa sää vaikuttaa työhön enemmän kuin vauraammissa maissa. Helteen vuoksi osa työstä jää tekemättä. Ilmastonmuutoksen eteneminen lisää helleaaltojen pituutta ja voimakkuutta.

Lue lisää

Selvitys: Energiantuotannon verotuksen yhdenmukaistaminen vähentäisi päästöjä

Uuden selvityksen mukaan suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset saavutettaisiin poistamalla verotuet fossiilisilta polttoaineilta ja alentamalla teollisuuden sähköveroa. Jos Suomi poistaisi verotuet fossiilisilta polttoaineilta, valtion verotulot kasvaisivat keskipitkällä aikavälillä. Selvityksen tekivät Teknologian tutkimuskeskus VTT, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) ja Helsingin yliopisto.

Lue lisää

Metsäpalojen esiintymistä, havainnointia ja sammuttamista selvitetään uudessa hankkeessa

Uudessa tutkimushankkeessa selvitetään metsäpalojen esiintymistä, havainnointia, mallintamista ja sammuttamista Fennoskandiassa sekä lähialueilla. Ilmatieteen laitoksen koordinoimassa hankkeessa arvioidaan myös metsäpalojen merkitystä mustan hiilen lähteenä arktisella alueella.

Lue lisää

Havupuumetsien aerosolit eivät enää viilennä ilmastoa kuten ennen

Uuden tutkimuksen mukaan havumetsien aerosolihiukkaset eivät enää jäähdytä ilmastoa yhtä tehokkaasti kuin aiemmin. Metsien terpeenien (hiilivetyjen) hapetustuotteet jakaantuvat nykyään yhä pienemmiksi aerosoleiksi. Kun niiden halkaisija on pienempi kuin valon aallonpituus, ne eivät pysty heijastamaan valoa. Tämän taustalla ovat maatalouden ammoniakkipäästöt ja fossiilisten polttoaineiden rikkidioksidipäästöt.

Lue lisää

Työkoneala sopi ympäristöministeriön kanssa vapaaehtoisista päästövähennyksistä

Ympäristöministeriö ja Teknisen Kaupan Liitto ry ovat 15.10.2019 solmineet työkonealan green deal -sopimuksen eli vapaaehtoisen sopimuksen päästöjen vähentämisestä. Sopimus kannustaa alaa etsimään keinoja, joilla vähentää työkoneista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Nykyisellään työkoneet aiheuttavat noin 8 prosenttia taakanjakosektorin päästöistä.

Lue lisää

Pohjoismaat yhtenä rintamana kirittämään ilmastoystävällistä rakentamista

Pohjoismaat lisäävät yhteistyötä rakentamisen ilmastopäästöjen suitsimiseksi ja rakentamisen kiertotalouden vauhdittamiseksi. Lisäksi pohjoismaat tähtäävät yhdessä vähähiilisen rakentamisen edelläkävijäksi koko maapallon mitassa. Pohjoismaiden ministerit hyväksyivät julkilausuman vähähiilisestä rakentamisesta ja rakentamisen kiertotaloudesta Islannin Reykjavikissa 10. lokakuuta 2019.

Lue lisää

Luettelo päästökaupan ilmaisjakoa hakevista laitoksista toimitettu komissiolle

Suomi on toimittanut Euroopan komissiolle luettelon päästökauppalain soveltamisalaan kuuluvista laitoksista sekä tiedot päästöoikeuksien ilmaisjakoa hakevista laitoksista jakokaudelle 2021–2025. Komissio tarkistaa ilmaisjakoa hakevien laitosten tiedot ja hyväksyy laitokset ilmaisjaon piiriin. Suomessa päätökset laitosten lopullisista päästöoikeusmääristä tekee Energiavirasto.

Lue lisää

Työryhmä selvitti energiatehokkuustoimia 2021–2030

Energiatehokkuustyöryhmä Ryhmä selvitti mahdollisuuksia tehostaa energiatehokkuustoimia vuosina 2021–2030 EU:n vaatimusten täyttämiseksi. Avainroolissa ovat edelleen sopimukset toimialojen kanssa. Tunnistetut energiatehokkuustoimet ja niiden vaikutusarviot on koottu toimenpidekorteiksi. Toimet muodostavat Suomen tulevien vuosien energiatehokkuustyön perustan.

Lue lisää

Maaseutuohjelman tehokkain ilmastotoimi on ravinteiden käytön vähentäminen

Maaseutuohjelman ympäristötoimenpiteet on arvioitu. Arvioinnin mukaan ohjelman ilmastotoimista tehokkain on ollut ravinteiden käytön vähentäminen. Vuosien 2014–2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan sisältyy maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä rajoittavia sekä peltomaan hiilen sitomista lisääviä toimia. Maatalouden merkittävin päästölähde on viljellyt turvemaat.

Lue lisää

Uusiutuvat polttoaineet vähentävät liikenteen pienhiukkasten ja mustan hiilen päästöjä

Tutkimuksessa havaittiin, että sekä polttoaine että ajotilanne vaikuttavat selvästi päästöihin. Tutkimus osoitti, että hiukkasmaiset päästöt koostuivat lähinnä mustasta hiilestä sekä lisäksi orgaanisista yhdisteistä ja sulfaatista. Uusiutuvan polttoaineen mustan hiilen päästöt olivat 20–40 % pienemmät kuin muiden polttoaineiden. Fossiilisten polttoaineiden käyttö liikenteessä on merkittävä ilmansaasteiden lähde kaupunkialueilla.

Lue lisää

Ilmastopaneeli: Suomen hiilineutraaliustavoite vuodelle 2035 on mahdollinen, mutta toimia on nopeutettava

Suomen ilmastopaneelin tuoreen politiikkasuosituksen mukaan Suomen on mahdollista saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2035, mutta ilmastotoimia tulee tiukentaa ja nopeuttaa. Ilmastopaneeli on laskenut hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiselle päästövähennyspolun. Sen merkittävimmät päästövähennykset tapahtuvat energiasektorilla.

Lue lisää

IPCC:n raportti: Ilmastonmuutokseen sopeutumisella on jo kiire

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC) on julkaissut erikoisraportin valtameristä, lumesta ja jäästä. Raportti osoittaa, että ilmastossa tapahtuvat muutokset haastavat meidän elintapamme, ruoantuotannon, luonnonvarojen kestävän käytön ja ympäristön sellaisina kuin olemme oppineet ne tuntemaan. Toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja muutokseen sopeutumiseksi on siksi tehtävä kiireesti ja samanaikaisesti.

Lue lisää

Uuden IPCC-ilmastoraportin mukaan meret sekä jään ja lumen peittämät alueet ovat muutoksessa

Jään ja lumen määrä on vähentynyt, valtameret ovat lämmenneet ja happamoituneet sekä merenpinnan nousu on kiihtynyt Tulevien muutosten ja niistä koituvien haittavaikutusten voimakkuus riippuu siitä, miten paljon kasvihuonekaasupäästöjä onnistutaan vähentämään, kertoo hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n julkaisema erikoisraportti.

Lue lisää

Kestävä maa- ja metsätalous on tärkeä osa ilmastonmuutoksen torjuntaa

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n raportin mukaan lisääntynyt maankäyttö on kiihdyttänyt osaltaan ilmaston lämpenemistä, aavikoitumista ja elinympäristöjen köyhtymistä viime vuosikymmeninä. Maankäyttösektorin tulee alentaa päästöjä nopeasti ja lisätä hiilidioksidia ilmasta poistavia hiilinieluja.

Lue lisää

Lisääntyvät hakkuut vaikeuttavat ilmastonmuutoksen hillintää, jos metsäteollisuuden tuotteet pysyvät nykyisen kaltaisina

Tutkimuksen mukaan hakkuiden lisääminen Suomen metsissä pienentää hiilinielua niin paljon, ettei sen negatiivisia ilmastovaikutuksia pystytä korjaamaan kuluvan vuosisadan aikana, jos puusta valmistetaan nykyisen kaltaisia tuotteita. Puusta tulisi valmistaa tuotteita, joissa hiili säilyy pidempään. Uusien tuotteiden tulisi myös vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä nykytuotteita enemmän. Lisäksi metsien kasvua pitäisi lisätä. Tutkimus on tehty osana FORBIO-hanketta.

Lue lisää

Arvio: Ilmakehän otsonikerroksen suojelua koskeva sopimus hillitsee myös ilmastonmuutosta

Nature-tiedelehti on julkaissut artikkelin, jonka mukaan Montrealin pöytäkirja jarruttaa ilmastonmuutosta enemmän kuin mikään muu toimenpide. Sopimus on onnistunut myös alkuperäisessä tehtävässään pysäyttää ilmakehän otsonikato.

Lue lisää

Ensimmäinen ilmastovuosikertomus eduskunnalle

Suomi näyttää saavuttavan vuosille 2020 ja 2030 asetetut päästövähennystavoitteet. Tämä selviää valtioneuvoston 19.6.2019 edukunnalle antamasta ilmastovuosikertomuksesta, joka on ensimmäinen laatuaan. Ilmastovuosikertomusten avulla avulla seurataan keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) toteutumista.

Lue lisää

Uudella verkkosivustolla voi kysyä mitä vain ilmastosta

Nyt avatussa Kysyilmastosta.fi-palvelussa kuka tahansa voi esittää ilmastoon liittyviä kysymyksiä, joihin asiantuntijat etsivät vastauksen. Kysymyksistä tehdään myös uutta tutkimusta. Palvelun tuottavat Ilmatieteen laitos ja Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskus INAR.

Lue lisää

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > »