Tuulet heikentyneet Suomessa hieman viime vuosikymmenien aikana

Tuulennopeuden pitkät homogenisoidut havaintoaikasarjat osoittavat sekä keskimääräisten että voimakkaampien tuulten heikentyneen Suomessa hieman viime vuosikymmenien aikana.

Homogenisoidut aikasarjat antavat luotettavamman kuvan Suomen tuuli-ilmastossa tapahtuneista muutoksista. Tutkimuksen tuloksena saatiin sekä ajallisesti että alueellisesti yhtenäisempi joukko havaintoaikasarjoja, joiden avulla saamme luotettavamman kuvan tuulisuuden muutoksista Suomessa viime vuosikymmenien aikana.

Tuulten heikkeneminen Suomessa on osa maailmanlaajuista ilmiötä. Havaittu tuulien heikkeneminen Suomessa on sopusoinnussa maailmanlaajuisesti havaitun ilmiön kanssa; maa-alueiden tuulennopeuksien on havaittu laajalti heikentyneen. Ilmiön tarkat syyt ovat toistaiseksi epävarmoja, mutta kahtena tärkeimpänä tekijänä arvioidaan olevan ilmakehän virtauksien muuttuminen sekä ns. maanpinnan rosoisuuden lisääntyminen, joka jarruttaa pinnanläheisiä tuulia. Rosoisuuden lisääntymiseen vaikuttavat mm. metsien kasvu ja maankäytössä esim. kaupungistumisen myötä tapahtuneet muutokset.

Aikasarjojen homogeenisuus kertoo niiden luotettavuudesta ja yhtenäisyydestä

Tutkimuksessa tarkasteltiin pitkiä (1959–2015) maanpinnan läheisen tuulennopeuden havaintoaikasarjoja. Tarkastellut aikasarjat koostuivat tuulennopeuden kuukausikeskiarvoista ja -maksimeista. Kuukausiarvot laskettiin kolmen tunnin välein tehtyjen tuulihavaintojen pohjalta. Havainnoissa mitataan tuulen nopeuden 10 minuutin keskiarvo. Aikasarjoissa esiintyvien trendien lisäksi erityisen kiinnostuksen kohteena oli aikasarjojen homogeenisuus.

Aikasarjojen homogeenisuus kertoo niiden luotettavuudesta ja yhtenäisyydestä. Ilmakehää ja siinä esiintyviä ilmiöitä ei voida mitata kliinisessä laboratoriossa, ja todellisuudessa pitkät havaintoaikasarjat sisältävätkin yleensä eriasteisia epähomogeenisuuksia. Sään ja ilmaston vaihtelun lisäksi havaintoaikasarjoihin siis vaikuttavat myös erilaiset ei-ilmastolliset tekijät, kuten esimerkiksi havaintovälineiden muutokset. Aikasarja olisi täysin homogeeninen jos se kuvastaisi ainoastaan sään ja ilmaston vaihtelua. Aikasarjoihin vaikuttavien epähomogeenisuuksien huomioiminen on tärkeä osa tarkasteltaessa ilmastossamme jo tapahtuneita muutoksia, sillä pahimmassa tapauksessa niiden huomiotta jättäminen voi johtaa täysin väärien johtopäätösten tekoon.

Lähes kaikki tutkimuksessa tarkastellut havaintoaikasarjat sisälsivät jonkin asteisia epähomogeenisuuksia, vahvistaen käsitystä tuulen havainnoinnin herkkyydestä. Epähomogeenisuuksia aiheuttivat mm. havainnontekokäytänteissä, havaintolaitteistoissa ja havaintopaikassa ja sen ympäristössä vuosien saatossa tapahtuneet muutokset. Tutkimuksessa näiden epähomogeenisuuksien vaikutuksia korjattiin tilastollisilla menetelmillä.

Tutkimus tehtiin Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman FORBIO-hankkeen yhteydessä.

Lisätietoja

Tutkija Mikko Laapas, puh. 050 4122 390, .okkim laa ap sÄΤΤ_f .im fi 

Julkaistu: 22.1.2018
Luokat: Tutkimus

Tuottajatahot