Kerro mielipiteesi keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) luonnoksesta. Ilmastopolitiikan suunnitelma on laadittu nyt ensimmäistä kertaa ja se perustuu vuonna 2015 voimaan tulleeseen ilmastolakiin. Lausuntoja voi antaa 31.5.2017 asti lausuntopalvelu.fi-sivustolla.

Ilmastolain mukaisesti valtioneuvosto hyväksyy kerran vaalikaudessa keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman. Suunnitelma varmistaa osaltaan, että ilmastolaissa linjattu kansallinen tavoite kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä 80 % vuoden 1990 tasosta saavutetaan vuonna 2050.

Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma esittää, miten kasvihuonekaasupäästöjä ja ilmastonmuutosta voitaisiin hillitä päästökaupan ulkopuolisella sektorilla eli liikenteessä, maataloudessa, rakennusten erillislämmityksessä ja jätehuollossa. Suunnitelmaluonnos on laadittu rinnakkain joulukuussa 2016 työ- ja elinkeinoministeriön johdolla valmistuneen energia- ja ilmastostrategian kanssa. Strategia koskee ennen kaikkea päästökauppasektorin päästövähennystoimia.

Suomi toteuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita osana EU:ta, joka on linjannut vähintään 40 %:n päästövähennystavoitteen vuoteen 2030 mennessä. Komission ehdotukset vuoden 2030 tavoitteiden toimeenpanosta sekä päästökauppa- että taakanjakosektorilla ovat ilmastosuunnitelman lausuntoajankohtana edelleen käsiteltävänä ja päätöksiä odotetaan vuoden 2017 kuluessa. Epävarmuustekijät on huomioitu muun muassa ilmastosuunnitelman seurannan osalta tehdyissä linjauksissa.

Ilmastopolitiikan suunnitelman luonnoksen valmisteluun on osallistunut laaja joukko sidosryhmiä yhteiskunnan eri sektoreilta. Suunnitelman valmistelussa on myös arvioitu niin taloudelliset kuin sukupuolivaikutukset.

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja suunnitelman keskeisempiin kohtiin (linjaukset, poikkileikkaavat teemat sekä vaikutukset ja osallistaminen), mutta vastata voi myös yksittäisiin kysymyksiin. Lausuntopyyntöön vastataan lausuntopalvelu.fi-sivuston kautta. Ympäristöministeriö ottaa vastaan lausuntoja muussa muodossa vain erityistapauksissa. Muulla tavalla toimitettuun lausuntoon on pyydettävä erikseen lupa lausuntopyynnön valmistelijoilta 15.5.2017 mennessä.

Lisätiedot

Ympäristöneuvos Merja Turunen, ympäristöministeriö, 0295 250 301, inute mi.suk inu miAΤΤ ym. if  

Ympäristöneuvos Magnus Cederlöf, ympäristöministeriö, 0295 250 060, inute mi.suk inu miAΤΤ ym. if  

Neuvotteleva virkamies Pirkko Heikinheimo, ympäristöministeriö, 0295 250 078, inute mi.suk inu miAΤΤ ym. if  

Julkaistu: 9.5.2017
Luokat: Politiikka

Alkuperäinen tiedote

Tuottajatahot