Kohti ilmastoviisasta suojelualuesuunnittelua

Ilmastonmuutos vakuttaa yhä enemmän suojelualueiden olosuhteisiin, lajeihin ja luontotyyppeihin, ilmenee SYKEn vetämän Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa (SUMI) -hankkeen tuloksista. Ilmastoviisas luonnonsuojelusuunnittelu pohjautuu tietoon siitä, millä alueilla ilmasto muuttuu voimakkaimmin, mitkä suojelualueet, lajit ja elinympäristöt ovat haavoittuvimpia muutokselle ja miten muutokseen voidaan sopeutua.

Suojelualueiden pienilmasto on muuttumassa

Suojelualueiden lämpöolojen ennustetaan muuttuvan selvästi sekä kesällä että talvella. Vuosisadan loppuun mennessä nykyisenkaltainen talvi-ilmasto voi hävitä monilta Lapin luonnonsuojelualueilta kokonaan. Kesäaikaisen lämpösumman muutosnopeuden ennakoidaan olevan suurin Etelä-Suomen alavilla suojelualueilla.

”Avainasemassa on turvata lajit, joiden populaatioiden menestyminen on uhattuna nopeimmin muuttuvien ilmastotekijöiden takia. Suojelualuesuunnittelussa tulisi painottaa suojelu- ja hoitotoimien joustavuutta sekä varautua huomattaviin olosuhteiden muutoksiin. Kohdentamalla ennallistamista ja luonnonhoitoa ilmastoviisaasti voidaan tukea lajien siirtymistä.” toteaa erikoistutkija Risto Heikkinen Suomen ympäristökeskuksesta.

Pohjoiset lajit vaarassa muuttuvassa ilmastossa

Lajien ominaisuudet vaikuttavat niiden haavoittuvuuteen ilmastonmuutokselle. Ilmastonmuutoksen kielteiset vaikutukset korostuvat pohjoisen viileisiin oloihin, kuten tunturi- ja suoelinympäristöihin, erikoistuneilla lajeilla, joiden leviämiskyky on rajoittunut. Lajien ominaisuuksien perusteella tunnistettiin kuudesta eliöryhmästä joukko ilmastonmuutokselle haavoittuvimpia lajeja, joihin suojelutoimia kannattaa kohdentaa.

Tunturiluonto on merkittävien muutosten edessä.

Suojelualueet lieventävät ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia suojelullisesti merkittäville lintulajeille. Ilmastonmuutoksen vaikutukset suojelullisesti arvokkaiden lajien levinneisyyteen ovat jo havaittavissa ja ne ovat samansuuntaisia kuin ennustetut muutokset. Linnuston monimuotoisuuden kannalta suojelualueverkosto on perustettu ilmastonmuutoksen näkökulmasta oikeansuuntaisesti, mutta Etelä- ja Keski-Suomessa metsien suojelualueverkostoa tulisi laajentaa.

Tunturilinnut, kuten kiiruna, ovat vaarassa ilmaston lämpenemisen vuoksi.

Muuttuva ilmasto vaikuttaa myös luontotyyppeihin

Vaikein tilanne on rannikon ja tunturien luontotyypeillä, joilla ei ole tilaa siirtyä olosuhteiden muuttuessa. Talven merkitys luontotyypeille on huomattava ja monet ilmastonmuutokselle herkimmiksi tunnistetuista tyypeistä, kuten lumenviipymät, tuntureiden routavaikutteiset luontotyypit ja palsasuot, ovatkin herkkiä juuri talviolosuhteissa tapahtuville muutoksille.

Monimuotoiset metsät avainasemassa metsien ekosysteemipalveluiden ja sopeutumiskyvyn turvaamisessa

SUMI-hankkeessa kehitettiin laskentamenetelmää, jonka avulla voidaan arvioida metsän käsittelytapojen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsien hiilitaseeseen. Alustavien mallinnustulosten mukaan puuston ja metsämaan hiilivarasto kasvoi sekä suojelumetsä- että talousmetsäskenaariossa vuosina 2013–2099. Suojelumetsä sitoi hiiltä hitaammin kuin talousmetsä mutta säilyi hiilen nieluna koko tarkastelujakson ajan. Yhdistämällä hiilitasearviot luonnon monimuotoisuutta kuvaaviin paikkatietoaineistoihin voidaan suojelualuesuunnittelussa priorisoida sekä ilmastohyödyiltään että luontoarvoiltaan parhaita kohteita.

SUMI-hanke tuotti tietoa luonnon suojelemiseksi muuttuvassa ilmastossa

Suomen ympäristökeskus toteutti vuosina 2017–2019 ympäristöministeriön rahoituksella ja yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen, Helsingin yliopiston, Metsähallituksen Luontopalvelujen ja Lapin yliopiston kanssa Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa -hankkeen (SUMI). SUMI-hankkeen keskeisenä tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista Suomen suojelualueverkostoon ja suojelualueilla esiintyviin lajeihin ja luontotyyppeihin. Toisena keskeisenä tutkimuskohteena oli luonnontilaisten metsien hiilitase.

Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa – kohti ilmastoviisasta suojelualuesuunnittelua

Lajit ja luontotyypit muuttuvassa ilmastossa

Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa (SUMI) - linkkejä hankkeen aikaisempiin tuloksiin

Lisätietoja

  • Tutkimusmenetelmät, paikallisilmaston muutosnopeus: Erikoistutkija Risto Heikkinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 151, .iminute suku my ΤΤAimin paristo. if  
  • Ilmastonmuutoksen vaikutukset lajistoon: Erikoistutkija Juha Pöyry, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 534, .iminute suku my ΤΤAimin paristo. if  
  • Ilmastonmuutoksen vaikutukset lintulajistoon: Johtava tutkija Raimo Virkkala, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 747, .iminute suku my ΤΤAimin paristo. if  
  • Ilmastonmuutoksen vaikutukset luontotyyppeihin: Vanhempi tutkija Kaisu Aapala, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 052, .iminute suku my ΤΤAimin paristo. if  
  • Luonnontilaisten metsien hiilitase: Tutkija Anu Akujärvi, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 061, .iminute suku my ΤΤAimin paristo. if  

Julkaistu: 21.2.2020
Luokat: Tutkimus

Alkuperäinen tiedote

Tuottajatahot