Ilmastopolitiikka

Ilmastopolitiikan keskeisiä asiakirjoja ovat kansainvälisellä tasolla YK:n ilmastosopimus (1992), EU:ssa ilmasto- ja energiapaketin (2008) säädökset ja Suomessa ilmasto- ja energiastrategia (2008) sekä ilmasto- ja energiapolitiikkaa käsittelevä hallituksen tulevaisuusselonteko (2009).

Miksi ilmastopolitiikkaa?

Ilmastopolitiikka koostuu päätöksistä ja toimista, joilla pyritään säilyttämään maapallon ilmastojärjestelmä vakaana niin, ettei ihmiskunta aiheuta siinä vaarallista häiriintymistä. Toisena päämääränä on mahdollisimman hallittu sopeutuminen ilmaston joka tapauksessa tapahtuvaan muuttumiseen. Ensin mainittu tavoite on kirjattu YK:n ilmastosopimukseen (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, 1992), joka on tärkein ilmastopoliittinen asiakirja maailmanlaajuisessa mittakaavassa [1].

EU ja Suomi

YK:n ilmastosopimusta täsmentävän Kioton pöytäkirjan [2] ratifioineet kehittyneet maat ovat sitoutuneet kasvihuonekaasupäästöjen määrälliseen rajoittamiseen. EU on Kioton pöytäkirjan osapuoli, ja se on allokoinut päästöjen vähennysvaatimuksensa jäsenvaltioilleen. Ilmasto- ja energiapaketissaan (2008) [3] EU on lisäksi asettanut tavoitteet vuodelle 2020, ja niistä on johdettu maakohtainen ”taakanjako”.

Suomen ilmasto- ja energiastrategiassa (2008) [4] tarkastellaan keinoja, joilla meillä voidaan kansallisesti päästä EU:n taakanjaon mukaisiin tavoitteisiin. Lisäksi Vanhasen toisen hallituksen ilmasto- ja energiapolitiikkaa käsittelevässä tulevaisuusselonteossa (2009) [5] linjataan päästöjen vähentämistä ja ilmastopolitiikkaa aina vuoteen 2050 asti ja osittain kuluvan vuosisadan loppuun saakka.

Lähteet

  1. United Nations Framework Convention on Climate Change. 2011. First steps to a safer future: Introducing The United Nations Framework Convention on Climate Change. http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php
  2. United Nations Framework Convention on Climate Change. 2011. Kyoto Protocol. http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php
  3. European Commission. 2010. The EU climate and energy package. http://ec.europa.eu/environment/climat/climate_action.htm
  4. Työ- ja elinkeinoministeriö. 2008. Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia – Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Energia ja ilmasto 36/2008. 159 s. http://www.tem.fi/files/21079/TEMjul_36_2008_energia_ja_ilmasto.pdf
  5. Valtioneuvoston kanslia. 2008. Tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta: kohti vähäpäästöistä Suomea. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 28/2009. 180 s. http://www.vnk.fi/julkaisukansio/2009/j28-ilmasto-selonteko-j29-klimat-framtidsredogoerelse-j30-climate_/pdf/fi.pdf

Tuottajatahot