Energiantuotanto

Ilmastonmuutos tarjoaa yhteiskunnalle mahdollisuuden siirtyä uusiutuviin ja vähäpäästöisiin energianlähteisiin energiantuotannossa, sillä ilmaston lämpeneminen lisää välillisesti muun muassa metsäbioenergian ja vesivoiman saatavuutta. Energiatuotantovarmuuden ennustetaan jossain määrin heikkenevän ilmastonmuutoksen myötä, mikäli sään ääri-ilmiöt yleistyvät odotetusti.

Ilmastonmuutos tulee huomioida Suomen energiantuotannossa

Ilmasto-oloissa tapahtuvat muutokset tulee huomioida energiatuotantoon suunnatuissa investoinneissa, sillä yhteiskuntamme on jo siirtymässä vähäpäästöisempiin energialähteisiin ja uusiutuvan energian osuus kasvaa maamme energian kokonaiskäytöstä [1].

Tällä hetkellä energiaa tuotetaan Suomessa lauhdevoimaloissa, sähkön- ja lämmön yhteistuotannolla sekä lämmön ja sähkön erillistuotannolla. Sähkön- ja lämmön yhteistuotannossa käytetään eniten maakaasua ja jäteliemiä. Teollisuus käyttää energiantuotantoonsa eniten puuta, öljyä, maakaasua ja hiiltä. Sähkön erillistuotanto perustuu Suomessa pääosin vesi- ja ydinvoimalla tuotettuun energiaan.  Sen sijaan erillisessä lämmöntuotannossa käytetyimpiä energianlähteitä ovat öljy ja puu [1].  

Ilmastossa tapahtuvat muutokset voivat lisätä energian hyödyntämismahdollisuuksia tai johtaa toisaalta tuotantovarmuuden heikkenemiseen. Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden, lähinnä Ruotsin ja Norjan, energiantuotannossa tapahtuvat muutokset voivat heijastuvat sähkön hinnan vaihteluina myös Suomeen. [2]

Lähteet

  1. MMM 2005. Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia. http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/julkaisusarja/5entWjJIi/MMMjulkaisu2005_1.pdf
  2. Kirkinen, J., Martikainen, A., Holttinen, H., Savolainen, I., Auvinen, O. and Syri, S. 2005. Impacts on the energy sector and adaptation of the electricity network business under a changing climate in Finland. FINADAPT Working Paper 10, Finnish Environment Institute Mimeographs 340, Helsinki, 36 pp. http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=45340&lan=EN

Tuottajatahot