Vesihuolto - Ratkaisuja

Lisää uusi ratkaisu!

Lisää oman kuntasi hillintä- tai sopeutumisratkaisu Ilmasto-oppaaseen!

Helsingin Kuninkaantammeen rakennetaan luonnonmukaisia hulevesijärjestelmiä

Helsingin Kuninkaantammeen rakennetaan ekologisesti kestävä kaupunkimainen asuinalue, jossa hulevesien hallinta toteutetaan luonnonmukaisin menetelmin. Alueelle rakennetaan puistolampia, puroja, vesialtaita, viherkattoja ja sadepuutarhoja. Pitkällä aikavälillä luonnonmukaiset hulevesijärjestelmät tulevat perinteisiä sadevesi- ja viemäriverkostoja halvemmiksi ja rikastuttavat kaupunkikuvaa.

© Helsingin kaupunki

Perustiedot

Toteuttajataho: Helsingin kaupunki
Sijainti: Kuninkaantammi, Helsinki

Tavoitteena on hulevesien parempi kokonaishallinta

Luoteis-Helsingissä Kaarelan kaupunginosassa sijaitseva Kuninkaantammi on Helsingin hulevesistrategian pilottikohde. Helsingin hulevesistrategian avulla pyritään poistamaan ja ehkäisemään tulvahaittoja, pitämään pohjaveden pinta ennallaan, varmistamaan alueellinen ja paikallinen kuivatus sekä minimoimaan haitallisten aineiden esiintyminen hulevesissä.

Kuninkaantammen rakentamisen lähtökohdaksi on otettu ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi ilmastonmuutokseen sopeutuminen, ja siksi hulevesitulvariskiin halutaan alueella varautua etukäteen. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä kaupungin eri virastojen välistä yhteistyötä hulevesistrategian toteuttamisessa ja selkeyttää eri tahojen vastuualueita.

Alueelle rakennetaan sadepuutarhoja, viherkattoja ja puistoalue

Hulevesien hallintaan asettavat ehtoja asemakaavamääräykset. Kuninkaantammen asemakaavassa määrätään, että vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden ja -säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla 0,5 m3/100 vettä läpäisemätöntä pinta-alaneliömetriä kohden. Hulevesien viivytystilavuudesta on ollut määräyksiä joissakin eri kaupunkien asemakaavoissa ennenkin.

Sen sijaan sadepuutarhat ovat Kuninkaantammen asemakaavan oma määräys. Sen mukaan hulevesien viivytys tulee ensisijaisesti järjestää korttelin tonttien yhteisinä sadepuutarhoina. Sadepuutarha on yksinkertaisimmillaan piha-alueelle tehty kasvillisuuden peittämä painanne, joka viivyttää, imeyttää ja haihduttaa hulevesiä.

Asemakaavamääräysten mukaan Kuninkaantammen kaikkiin yksikerroksisiin rakennusosiin, talousrakennuksiin ja katoksiin tulee tehdä viherkattoja, joissa kasvaa elävää kasvillisuutta. Kuninkaantammessa tämä kaavamääräys liittyy nimenomaan hulevesien viivyttämiseen. Viherkatoista on määrätty tähän mennessä joidenkin muiden alueiden kaavoissa, mutta lähinnä kaupunkikuvallisista syistä.

Yksi alueen merkittävimmästä hankkeista on suuri Helene Schjerfbeckin puisto, joka rakennetaan Hakuninmaanpuiston luonnonmukaisesta metsäalueesta. Puistossa pyritään viivyttämään hulevesiä ja käyttämään niitä hyväksi muun muassa viheralueiden rakentamisessa. Pelkän sade- ja sulamisvesien poiskuljetus- tai imeyttämisjärjestelmän sijaan sinne rakennetaan virkistysarvoa lisääviä lampipuistoja, vesiputouksia ja vesileikkipaikkoja. Kasvi- ja eläinkunnan monimuotoisuutta edistetään perustamalla kosteikkoja.

Kuninkaantammen rakentaminen alkaa vuosien 2015–2016 aikana. Alueella on jo tehty maastotöitä ja rakennettu teknistä infrastruktuuria. Hulevesijärjestelmät rakennetaan projektin ensimmäisessä vaiheessa, sillä myös rakennusaikana syntyvät hulevedet täytyy hallita.

Luonnollinen hulevesijärjestelmä tulee viemäriverkostoa edullisemmaksi

Kertainvestointina Kuninkaantammen hulevesijärjestelmien rakentaminen on melko kallis ratkaisu. Pitkällä tähtäimellä uuden perinteisen sadevesi- ja viemäriverkoston rakentaminen Mätäjoen ja Vantaanjoen valuma-alueille tulisi kuitenkin kalliimmaksi. Kustannusarvioiden mukaan luonnonmukaisten hulevesimenetelmien toteutus voi olla jopa kolme kertaa edullisempaa perinteisiin putkimenetelmiin verrattuna.

Ilmastonmuutoksen arvioidaan lisäävän sademääriä ja voimistavan rankkasateita. Hulevesijärjestelmien rakentaminen siis pienentää hulevesitulvariskiä. Lisäksi Kuninkaantammen hulevesijärjestelmät rikastuttavat kaupunkikuvaa, sillä asuinalueelle rakennetaan paljon vesipintaa ja kasvillisuutta. Tämä lisää myös asukkaiden viihtyvyyttä alueella.

 

18.3.2014 (Artikkeli on tuotettu EAKR-osarahoitteisessa ILKKA-hankkeessa ILKKA-hankkeessa.)

Lisätietoa

Ilmastokestävä kaupunki (ILKKA): Helsingin hulevesistrategiaa jalkautetaan Kuninkaantammen asuinalueella.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto. 2011. Kuninkaantammi – kestävästi keskuspuiston kainalossa. Helsinki suunnittelee -esitteet 2011:3. 4 s.

Kuisma, K. 2011. Menetelmiä hulevesitulvariskien hallintaan – Kuninkaantammi. Esitys. Hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelu -tilaisuudessa 29.3.2011. 22 s.

Tervonen, J. 2013. Helsingin kuninkaantammen ojavesien laatu ja sosiaalisen ympäristön merkitys kaupunkivesille hulevesistrategian pilottialueella. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen laitos, Maantieteen osasto. 95 s.

Kuopion kaupunki: Luonnonmukaiset viheralueet.

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Suvi Tyynilä, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Puhelin: (09) 3103 7264