Ympäristönsuojelu - Ratkaisuja

Lisää uusi ratkaisu!

Lisää oman kuntasi hillintä- tai sopeutumisratkaisu Ilmasto-oppaaseen!

Helsingin tulvaohje neuvoo kaupunkilaisia tulvien torjunnassa

Helsingin kaupungin tulvaohje neuvoo, miten asukkaat voivat varautua oma-aloitteisesti merivesi- ja vesistötulvia vastaan. Ohje jaettiin kesällä 2013 kaikkiin niihin kiinteistöihin, jotka sijaitsevat tulvavaara-alueella.

© Paula Nurmi

Perustiedot

Toteuttajataho: Helsingin kaupunki
Sijainti: Helsinki

Tavoitteena on oma-aloitteinen tulviin varautuminen

Ilmastonmuutoksen myötä tulvien arvioidaan lisääntyvän tulevaisuudessa pääkaupunkiseudun rannikkoalueella, joka on nimetty yhdeksi merkittäväksi tulvariskialueeksi Suomessa. Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon tulvien todennäköisyys sekä tulvista mahdollisesti aiheutuvat vahingot. Tulville herkkiä alueita Helsingissä ovat muun muassa Kauppatorin alue, Hakaniemen ranta, Merihaka, Sörnäisten rantatie, Laajasalon ranta-alueet ja Vantaanjoen tulva-alueet Oulunkylässä ja Savelassa.

Helsingin kaupungin julkaiseman tulvaohjeen tarkoituksena on ohjeistaa, miten erilaisiin tulviin on mahdollista varautua ennakkoon ja miten asukkaat voivat suojella omaisuuttaan tulvia vastaan.

Tulvaohje antaa käytännön neuvoja ja selventää vastuunjakoa

Tulvaohje neuvoo esimerkiksi varmistamaan viemärien kunnon ja asentamaan takaiskuventtiilin viemäreihin, jotta vesi ei noustessaan pääse viemärien kautta rakennukseen. Tämän lisäksi ohje selventää, mitkä ovat asukkaan, kiinteistönomistajan ja kaupungin vastuut tulvan sattuessa. Tulvaohjeesta käy esimerkiksi ilmi, että yksityisten kiinteistöjen tulvansuojelusta aiheutuviin kustannuksiin kaupunki ei osallistu, vaan vastuu on kiinteistön omistajalla ja asukkailla.

Heinäkuussa 2013 tulvaohje postitettiin 700 yksityiselle kiinteistölle, jotka sijaitsevat noin kahden metrin korkeudella rantaviivasta tai alempana. Lisäksi virastot tiedottivat ohjeesta erikseen noin 500:lle kaupungin kiinteistölle, jotka sijaitsevat tulvavaara-alueella.

Ohje on luettavissa myös sähköisesti, ja kaupunkisuunnitteluvirasto päivittää sitä tarvittaessa. Ohjeen saaneille tulvavaara-alueen kiinteistöille syksyn 2013 aikana tehdyn kyselyn tuloksien pohjalta arvioidaan, miten ohjeistusta voidaan kehittää.

Tulvaohje on otettu hyvin vastaan

Helsingin kaupunki toivoo selkeiden neuvojen kannustavan kiinteistöjä oma-aloitteiseen tulviin varautumiseen. Kun tulviin osataan varautua etukäteen, pelastuslaitoksen kuormitus vähenee tulvatilanteessa. Pahimmillaan tulvat voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisen terveydelle ja turvallisuudelle, ympäristölle ja alueen taloudelliselle toiminnalle. Tulvien aiheuttamia haitallisia vaikutuksia ei voida koskaan täysin estää, mutta vahinkoja voidaan kuitenkin pienentää erilaisin tulvariskien hallinnan toimenpitein.

Tulvaohjeen laatiminen oli yksi Helsingin kaupungin tulvastrategian kehitystoimenpide. Ohjeen tekemiseen osallistuivat yhteistyössä useat eri hallintokunnat eli Helsingin eri hallinnonalat, jotka ovat myös aktiivisesti jakaneet ohjetta asiakkailleen omilla toimialueillaan. Ohjeen sisältö ja ulkoasu tehtiin virkatyönä. Painatus ja postitus noin 700 kiinteistölle aiheuttivat kustannuksia 3 800 euroa.

Kesän 2013 aikana tulvavaara-alueille postitetusta ohjeesta on jo saatu positiivista palautetta asukkailta. Palautteen mukaan tulvaohje on hyödyllinen ja hyvin tehty.

 

12.2.2014 (Artikkeli on tuotettu EAKR-osarahoitteisessa ILKKA-hankkeessa)

Lisätietoa

Helsingin kaupunki. 2013 Helsingin kaupungin tulvaohje. 6 s.

Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA): Helsingin kaupungin tulvaohje neuvoo kiinteistöjä oma-aloitteiseen tulviin varautumiseen

Helsingin kaupunki. 2010. Helsingin kaupungin tulvastrategia. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2010:1. 60 s.

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö: Ympäristötarkastaja Paula Nurmi, Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Puhelin: 050 540 4431