Rakentaminen - Ratkaisuja

Lisää uusi ratkaisu!

Lisää oman kuntasi hillintä- tai sopeutumisratkaisu Ilmasto-oppaaseen!

Porvoon Skaftkärr kaavoitettiin energiatehokkaaksi

Porvoossa, Skaftkärrin alueen kehityshankkeessa tutkittiin kaavoituksen vaikuttamiskeinoja alue- ja talokohtaiseen energiatehokkuuteen. Hankkeessa kehitettiin energiakaavoituksen konsepti, joka on myös valtakunnallisesti hyödynnettävissä.

Perustiedot

Toteuttajataho: Porvoon kaupunki, Sitra, Porvoon Energia Oy
Sijainti: Porvoo, Tarkkinen, Skaftkärr (Kevätkumpu)

Suunnittelun tavoitteena oli energiatehokkuus

Skaftkärr on noin 400 hehtaarin alue Porvoon keskeisen taajama-alueen itäosassa. Aluetta rakennetaan seuraavan kymmenen vuoden aikana kysynnän mukaan osissa siten, että uudet asuinalueet tulevat kiinteäksi osaksi olemassa olevaa kaupunkirakennetta. Alueen toteutus käynnistyi Toukovuoren asemakaava-alueen kunnallisteknisillä töillä vuonna 2012. Koko Skaftkärrin alueelle tavoitellaan tulevaisuudessa yli 7 000 asukasta.

Vuonna 2008 alkaneessa Skaftkärr-hankkeessa kehitettiin alueelle niin sanottu energiakaava, jossa jo kaavoitusprosessin aikana on huomioitu alueen energiatehokkuus. Koko alueen kattavan kaavarungon viitoittamasti alueelle on laadittu myös pilottiasemakaavoja. Asuinaluesuunnittelussa tavoitellaan pientä hiilijalanjälkeä ja kestäviä rakentamisen ratkaisuja sekä edistetään energiatehokasta rakentamista. Jo kaavoitusvaiheessa tulisi myös selvittää alueelle sopivin, tehokkain ja vähäpäästöisin energiantuotantomuoto.

Tavoitteena oli myös laatia valtakunnallisesti hyödynnettävissä oleva kaavoituksen malli, jonka avulla voidaan rakentaa mahdollisimman energiatehokkaita asuinalueita. Lähtökohtia suunnittelutyölle olivat alueellinen ja talokohtainen energiatehokkuus sekä kaavoituksen vaikuttamiskeinojen arviointi. Skaftkärrin pilottihanke on osa Sitran viisivuotista Energiaohjelmaa, jonka tavoitteena on ollut kääntää yhdyskuntien energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt laskuun.

Kaavoituksen vaikuttamiskeinoista laadittiin malli

Skaftkärrin asuinalueen kaavoitus toteutettiin yhteistyönä energia- ja yhteiskuntasuunnittelijoiden ja tulevien asukkaiden kanssa. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa Skaftkärrin alueelle laadittiin kaavarunko, ja alueen suunnittelussa on otettu huomioon muun muassa liikennejärjestelyt, rakennusten energiatehokkuus ja ennakoiva rakennusvalvonta, alueen energiantuotanto ja siihen liittyvät ratkaisut. Keskeistä hankkeessa oli toimintamallien kehittäminen.

Skaftkärrin kaavoituksessa yksi keskeisimmistä painopisteistä oli mahdollisimman vähäpäästöisten liikenneratkaisujen suunnittelu ja suosiminen. Kaavarungon katuverkoston runko muodostuu joukkoliikennekaduista, jotka kulkevat uusien alueiden halki ja kytkeytyvät olemassa olevaan katuverkkoon. Joukkoliikennekadut ovat katuja, joilla on sallittu kevyt liikenne sekä linja-autoliikenne. Kadun ajokaista on tarkoitettu linja-autoille sekä pyörille. Jalkakäytävät erotetaan ajokaistasta leveän viherkaistan avulla. Joukkoliikennekatujen katutila rakennetaan puistomaiseksi, monimuotoiseksi ja vaihtelevaksi, ja sen on tarkoitus toimia myös asukkaiden kohtaamispaikkana. Lisäksi osan joukkoliikennekaduista yhteyteen on suunniteltu pikapyörätie, joka mahdollistaa lyhyen ja nopean kulkuyhteyden asuinalueilta Porvoon keskustaan.

Energiatehokas rakentaminen edellyttää huolellisen toteutuksen lisäksi ammattitaitoista suunnittelua. Siksi Skaftkärriin kehitettiin myös rakennusvalvonnan ennakoivan laadunohjauksen toimintatapa. Porvoossa rakennusvalvonta on käynnistänyt kertarakentajien koulutuksen ja neuvonnan, jossa omaa taloa suunnittelevat saavat neuvoja energiatehokkaaseen rakentamiseen. Myös ammattilaisten osaamistason ylläpitoa tukevaa koulutustarjontaa lisättiin. Hankkeessa myös kehitettiin energiayhtiön käyttöön uusia, energiatehokasta rakentamista tukevia liiketoimintamalleja. Aurinkoenergian hyödyntämistä tutkittiin sekä alueellisessa energiantuotannossa että paikallisesti pientalorakentamisessa.

Kaavarunkoalueen pohjoisosassa sijaitseva Omenatarhan jo osittain toteutunut pientaloalue on kaavoitettu aiemmin käyttäen perinteisiä kaavoituksen menetelmiä. Siellä hankkeen Living Lab -osassa loppukäyttäjä, uusi asukas, otettiin kuitenkin mukaan tuotekehitysprosessiin ja energiatehokkuuden parantamiseen asentamalla hankkeeseen osallistuviin talouksiin sähkönmittausjärjestelmä. Sen avulla asukas voi seurata kulutetun energian määrää reaaliajassa eli esimerkiksi tarkkailla erilaisten kodinkoneiden käytön aiheuttamia piikkejä energiankulutuksessaan. Jatkossa tavoitellaan vastaavanlaisen kulutusseurannan yhdistämistä myös Skaftkärrin kaukolämpöjärjestelmään.

Hankkeen jatkovaiheessa laadittiin osalle Skaftkärrin kaavarungon aluetta, Toukovuoreen, pilottiasemakaava. Alueen rakentamisessa pyritään pieneen hiilijalanjälkeen ja kestäviin ratkaisuihin. Toukovuoren asemakaavaprosessissa ratkaistiin käytännössä, miten maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen asemakaavaan ja kaavaprosessiin liitetään energiatehokkuus, hiilijalanjäljen pienentäminen sekä hiilitaselaskelmat.

Energiatehokkuutta kaavoituksen käytäntöjä muuttamalla

Hankkeessa varmistui käsitys kaavoituksen merkittävistä vaikutusmahdollisuuksista yhdyskuntarakenteen energiatehokkuuteen. Vähähiilisen yhdyskuntarakenteen avaintekijöiksi osoittautuivat liikkumismuotoihin, energian käyttö- ja tuotantotapoihin sekä rakennuskohtaisiin ratkaisuihin sisältyvät valinnat. Hanke osoitti myös, että kaavoituksessa tarvitaan hiilitaselaskelmia. Porvoossa saatujen kokemusten perusteella energiatehokkuutta, energia- ja päästövaikutusten arviointia, tulisi tuoda osaksi kaavoituksen jokaista tasoa, aina maakuntakaavatasolta asemakaavoitukseen. Pelkästään kaavoittamalla toisin päästöjä on mahdollista pienentää 30 prosenttia.

Toisaalta energiatehokkuus vaatii muutoksia myös energiayhtiöiden liiketoimintamalleihin. Kaukolämmön kannattava tuottaminen alueelle, jossa on passiivi- ja matalaenergiataloja edellyttää liiketoimintamallien sekä tuotannon ja jakelun kehittämistä. Hanke myös syvensi Porvoossa eri asiantuntija- ja loppukäyttäjätahojen yhteistyötä. Uusi kaavoitusprosessin toimintamalli on tiivistänyt eri hallintokuntien välistä yhteistyötä, ja siinä on otettu aiempaa paremmin huomioon eri asiakokonaisuudet.

 

30.7.2013 (Artikkeli on tuotettu EAKR-osarahoitteisessa ILKKA-hankkeessa.)

Lisätietoa

Skaftkärr (hankkeen verkkosivut)

Asemakaava voi auttaa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa - Sitran tiedote 16.10.2013

Vuoden uusiutuva energiateko kilvassa voiton vei Kotka - Motiva Oy:n tiedote 9.10.2013 (Porvoon Skaftskärr sai kunniamaininnan)

Lylykangas, K., Lahti, P. & Vainio, T. Ilmastotavoitteita toteuttava asemakaavoitus. Aalto-yliopisto, Sitra & Ympäristöministeriö, Helsinki. Aalto-yliopiston julkaisusarja Tiede + Teknologia 13/2013. 125 s.

Nuorkivi, A. & Ahonen, A.-M. 2012. Energiakaavoitus tekee tuloaan. Kuntatekniikka 6/2012.

Rajala, P., Hirvonen, H., Perttula, S., Lähde, E., Pulkka, P., Jarmala, L., Laukkanen, J., Patronen, J., Jokinen, M., Rintala, T., Rajakallio, K., Kauppinen, T. 2010. Energiatehokkuus kaavoituksessa, Skafrkärr, Porvoo. Kaavarunkovaiheen loppuraportti. Porvoon kaupunki, Sitra, Posintra Oy, Porvoon Energia Oy, ympäristöministeriö. Sitran selvityksiä 41. 152 s.

Asemakaavaprosessin kehittäminen energiatehokkuuden näkökulmasta. Skaftkärr, Porvoo, Toukovuoren asemakaavoitus. Raportti 11.9.2012. Porvoon kaupunki, Sitra, Posintra, Porvoon Energia Oy, Pöyry Finland Oy. 36 s.

Motiva Oy. 2010. Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta erilaisilla asuinalueilla. Loppuraportti 12/2010. 58 s. (Esimerkki Skaftkärr)

Porvoon kaupunki: Asemakaava 456 Toukovuori

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö: Yleiskaavoittaja Maija-Riitta Kontio, Porvoon kaupunki
Puhelin: (019) 5202 717