Maankäyttö - Ratkaisuja

Lisää uusi ratkaisu!

Lisää oman kuntasi hillintä- tai sopeutumisratkaisu Ilmasto-oppaaseen!

Hulevesisuunnitelma ohjaa maankäyttöä Turun seudulla

Turun seudulla on laadittu viranomaisten yhteistyönä laaja-alainen alueellinen hulevesisuunnitelma maankäytön suunnittelun pohjaksi. Suunnitelma pohjautuu valuma-alueisiin ja tulevaan maankäyttöön. Hulevesiriskeihin varautuminen etukäteen on huomattavasti edullisempaa kuin vahinkojen korjaaminen jälkeenpäin.

© Anna Räisänen, Turun kaupunki

Perustiedot

Toteuttajataho: Turun, Kaarinan ja Raision kaupungit, Liedon kunta, Varsinais-Suomen liitto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus. Mukana oli myös Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) -projekti. Suunnitelman laati Pöyry Finland Oy.
Sijainti: Turku, Raisio, Rusko, Lieto ja Kaarina

Tavoitteena on tunnistaa parhaat hulevesien hallintamenetelmät

Turun seudulla on laadittu kuntarajat ylittävä alueellinen hulevesisuunnitelma, jonka avulla pyritään tunnistamaan hulevesiin kohdistuvat muutospaineet maankäytön muuttuessa. Suunnitelman tavoitteena on löytää suunnittelualueelle parhaiten soveltuvat hulevesien hallintamenetelmät, jotka voidaan huomioida yleiskaavoituksessa sekä yleiskaavojen pohjalta laadittavissa asemakaavoissa.

Alueellinen hulevesisuunnitelma laadittiin valuma-alueiden mukaan

Turun seudun alueellisen hulevesisuunnitelman laativat yhteistyössä Turun, Kaarinan ja Raision kaupungit, Liedon kunta, Varsinais-Suomen liitto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus alueille, joille rakentaminen keskittyy tulvaisuudessa. Suunnittelualue oli laajuudeltaan 213 km² ja ulottui osittain myös Ruskon kunnan puolelle.

Suunnittelualueen rajaus tehtiin sekä Turun seudun tulevien maankäytön muutosalueiden että valuma-alueiden perusteella, sillä maankäyttö tietyn kunnan alueella voi aiheuttaa hulevesiongelmia viereiselle kunnalle. Turun seudulla on myös käynnissä useita yli kuntarajojen ulottuvia kaavoitushankkeita.

Alueellisessa hulevesisuunnitelmassa on selvitetty lähtökohdat yleiskaavatasoiselle hulevesien hallinnalle. Suunnitelmassa käsiteltiin hulevesien luonnollisen hallinnan periaatteita ja menetelmiä. Aluksi selvitettiin jokaisen valuma-alueen nykytilanteen maankäyttö ja vesiolosuhteet. Sen jälkeen koottiin tiedot tulevasta rakentamisesta ja tiedossa olevista ongelmakohteista. Lopuksi esitettiin edellä mainittuihin tietoihin perustuvat toimenpidesuositukset hulevesien hallitsemiseksi ja tarvittavien rakenteiden alustavat sijainnit, sekä arvio kustannuksista. Lisäksi tehtiin kartat ehdotetuista yleiskaavamerkinnöistä.

Hulevesisuunnitelmassa ratkaisuja on lähdetty hakemaan luonnollisesta hulevesien hallinnasta, jossa hulevedet johdetaan avoimessa, esimerkiksi ojista ja kosteikoista, koostuvassa systeemissä.

Hulevesisuunnitelma hyödyttää monia eri toimijoita

Alueellinen hulevesisuunnitelma on eri toimijoita hyödyttävä perustietopaketti, jota voidaan käyttää jatkossa maankäytön suunnittelussa. Hulevesien kannalta ongelmalliset ja mahdollisesti sellaisiksi muodostuvat alueet ovat nyt tiedossa ja ne pystytään ottamaan huomioon alueiden käyttöä suunniteltaessa.

Hulevesiriskeihin varautuminen on huomattavasti edullisempaa kuin vahinkojen korjaaminen. Hallintatoimenpiteiden ei tarvitse olla monimutkaisia ja kalliita, vaan oikealla paikalla säästetty avo-oja voi olla riittävä ratkaisu tulvimisen estämiseksi. Ennakoivalla suunnittelulla hulevesiä voidaan ohjata myös siten, että ne muodostavat riskien sijaan viihtyisyyttä ja monimuotoisuutta lisääviä vesielementtejä kaupunkiympäristöön.

 

23.4.2014 (Artikkeli on tuotettu EAKR-osarahoitteisessa ILKKA-hankkeessa.)

Lisätietoa

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma valmistui - Turun kaupungin tiedote 14.3.2014

Pöyry Finland Oy. 2014. Alueellinen hulevesisuunnitelma. Turku, Kaarina, Lieto, Raisio ja Rusko. ILKKA-hanke, Turku. Raportti. 108 s.

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö: Maisema-arkkitehti Tuuli Vesanto, Turun kaupunki
Puhelin: 044 907 4055