Maankäyttö - Ratkaisuja

Lisää uusi ratkaisu!

Lisää oman kuntasi hillintä- tai sopeutumisratkaisu Ilmasto-oppaaseen!

Helsingin Haaganpuron kunnostus suojaa tulvilta

Ilmastonmuutoksen myötä rankkasateet voimistuvat, mikä lisää hulevesien määrää ja taajamatulvia. Haaganpuroon rakennetut pohjapadot ja kiveäminen hidastavat veden virtausta vähentäen näin alajuoksun tulvariskiä.

Perustiedot

Toteuttajataho: Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara
Sijainti: Helsinki, Haaganpuro

Veden kulun hidastaminen pienentää tulvariskiä

Haaganpuro (entinen Mätäpuro) on 11,6 km pitkä kaupunkipuro Helsingissä. Puron valuma-alueella sijaitsee arvokkaita luonto- ja lintukohteita, ja puro on merkittävä myös taimenkantansa vuoksi.

Haaganpuron kunnostuksen tarkoituksena on hidastaa veden kulkua. Kun vesi ehtii purkautua puron alajuoksulta, ennen kuin ylhäältä tulee lisää vettä, ei tulva pääse syntymään. Lisäksi hitaasti virtaavassa purossa kiintoaines ehtii laskeutua laskeutusaltaisiin, joista se voidaan ruopata pois, eikä Itämereen pääse yhtä paljon kiintoainesta kuin ennen.

Hulevesiä hillitään rakenteellisilla ratkaisuilla

Puroon laskevia hulevesiä voidaan hillitä hidastamalla virtausta, kiveämällä sekä rakentamalla tulvatasanteita. Putkituksen sijaan hulevesiä kannattaa ohjata avo-ojiin, joissa maisemakivet ja kynnykset pidättelevät ja ohjaavat veden kulkua. Tulvatasanteet, laskeutusaltaat ja kosteikot tasaavat virtaushuippuja, jotta vesi ei pääsisi aiheuttamaan vahinkoa omaisuudelle. Haaganpuroon rakennetut pohjakynnykset ohjaavat ja hidastavat virtausta vähentäen näin alajuoksun tulvariskiä.

Kunnostajien harmiksi taloudellinen taantuma vei suurimman osan Helsingin pienvesiohjelman budjetista. Nykyään puron hoito onkin jäänyt, Uudenmaan ELY-keskuksen toimien ohella, pitkälti vapaaehtoistoiminnan varaan. Kaupunki pyrkii kuitenkin tukemaan toimintaa toimittamalla esimerkiksi kiviä, joita puron ennallistamisessa tarvitaan. Haaganpuron kunnostustöissä on merkittävänä talkoovoimana toiminut Virtavesien hoitoyhdistys ry.

Puron kunnostus tuo monimuotoisuutta ja viihtyvyyttä

Haaganpuron kunnostuksesta on kaupungin rakentamispalvelun edustajan mukaan saatu erittäin positiivista palautetta. Tulvasuojelun lisäksi kunnostuksesta on hyötyä myös luonnon monimuotoisuudelle. Kun hulevesien aiheuttamia virtaamavaihteluita onnistutaan hillitsemään, myös eroosio vähenee ja puroeliöstön elinolosuhteet paranevat. Puro toimii viherkäytävänä ja kulkuväylänä erilaisille hyönteisille ja eliöille. Kunnostettu puro lisää myös maiseman esteettisyyttä ja tuo kaupungin huminan keskelle miellyttävän äänimaiseman.

Vaikka Haaganpuron kunnostustyöt ovat olleet menestyksekkäitä, on kyseessä aina hienovarainen tasapaino. Hulevesien mukana laskevat likavedet ja saasteet vaikeuttavat aika ajoin esimerkiksi purossa elävän taimenkannan elämää. Haaganpurossa alkuperäinen kanta on kuitenkin onnistuttu säilyttämään.

 

1.7.2013 (Artikkeli on päivitetty EAKR-osarahoitteisessa ILKKA-hankkeessa.)

Lisätietoa

Helsinki rakentaa luonnonmukaisen hulevesirakenteen Pohjois-Pasilaan - Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen tiedote 25.3.2015

Lehtoranta, V., Sarvilinna, A. & Hjerppe, T. 2012. Purojen merkitys helsinkiläisille - Helsingin pienvesiohjelman yhteiskunnallinen kannattavuus. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Suomen ympäristö 5/2012, Luonnonvarat. 66 s.

Lintinen, O., Orava, M., Loukkaanhuhta, U., Järvinen, M., Kärki, T. Nuotio, A.-K., Vasama, K., Koskela, V.-P. & Järvelä, J. 2007. Helsingin pienvesiohjelma. Helsingin kaupunki rakennusvirasto & Ramboll Oy, Helsinki. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2007:3/Katu- ja puisto-osasto. 168 s.

Sarvilinna, A., Hjerppe, T., Arola, M., Hämäläinen, L. & Jormola, J. 2012. Kaupunkipuron kunnostaminen. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Ympäristöopas 2012. 76 s.

Virtavesien hoitoyhdistys ry. Mätäpuro

 

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö: Tomi Silander, etumies (ryhmänvetäjä), Helsingin pienvesiohjelma, Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara
Puhelin: 050 383 6132