Jätehuolto - Ratkaisuja

Lisää uusi ratkaisu!

Lisää oman kuntasi hillintä- tai sopeutumisratkaisu Ilmasto-oppaaseen!

Ämmässuon kaasuvoimala Espoossa tuottaa jätteestä energiaa

Espoon Ämmässuolla sijaitsevassa HSY:n jätteenkäsittelykeskuksessa otettiin vuonna 2010 käyttöön yksi Euroopan suurimmista kaasuvoimaloista. Voimalassa kaatopaikkakaasu muutetaan energiaksi ja lämmöksi. Samalla kerätty kaasu vähentää kaatopaikka-alueen metaanipäästöjä merkittävästi.

© Kuva: HSY / Kai Widell

Perustiedot

Toteuttajataho: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
Sijainti: Espoo, Ämmässuontie 8

Kaasun hyötykäyttö vähentää jätehuollon päästöjä

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus Espoossa on pääkaupunkiseudun ainoa kunnallinen jätteenkäsittelypaikka, joka vastaanottaa yli miljoonan asukkaan ja kymmenien tuhansien yritysten jätteet. Niiden hajotessa hapettomissa oloissa syntyy kaatopaikkakaasua (LFG = landfill gas), joka sisältää metaania, hiilidioksidia ja vesihöyryä sekä pieniä määriä hajua aiheuttavia rikkiyhdisteitä. Kaatopaikkakaasun sisältämä metaani on voimakas kasvihuonekaasu.

Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY:n) kaasuvoimalan tavoitteena on ottaa kaatopaikkakaasut talteen, tuottaa niistä sähköä ja lämpöä sekä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Jo nyt voimala pystyy hyödyntämään kaiken Ämmässuon vanhalla ja uudella kaatopaikalla kerättävän kaatopaikkakaasun.

Kaatopaikkakaasu muutetaan sähköksi ja lämmöksi

Kaasuvoimala rakennettiin kahdessa vaiheessa, joista ensimmäinen valmistui toukokuussa 2010. Toisessa vaiheessa rakennettiin voimalan savukaasujen hyödyntämisjärjestelmä eli ORC-prosessi (Organic Rankine Cycle), joka valmistui syksyllä 2011. Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi kaasuvoimalahankkeelle 3,4 miljoonan euron investointituen, ja hankkeen kokonaisinvestointi oli 15 miljoonaa euroa.

Hajoamisprosessissa syntyvä biokaasu kerätään Ämmässuon kaatopaikalla sijaitsevista kaivoista johtamalla niihin alipaine biokaasupumppaamon kompressorilla. Tämän jälkeen alipaineinen kaasu virtaa pumppaamolle, jossa sitä jatkokäsitellään muun muassa poistamalla kaasusta kosteutta. Talteen kerätystä kaasusta tuotetaan kaasumoottoritekniikalla sähköä ja lämpöä.

Voimalan tuottamaa sähköä siirretään kantaverkkoon

Laskennallisesti voimalan tuottaman sähkön ja lämmön käyttö vähentää jätteenkäsittelykeskuksen energiankulutuksen päästöjä noin 4 000 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2-ekv.), ja verkkoon myydyn sähkön käyttö Suomen päästöjä noin 13 000 tonnia CO2-ekv. Lisäksi kaatopaikan aiheuttamat paikalliset hajuhaitat vähenevät.

Voimala tuottaa sähköä noin 90 gigawattituntia (GWh) vuodessa. Määrä riittää esimerkiksi noin 5 000 sähkölämmitteisen omakotitalon tarpeisiin. Savukaasujen hyödyntämisjärjestelmän käyttöönotto syksyllä 2011 lisäsi sähköntuotantotehoa noin 1 megawattia. Tämä teho riittää lähes kattamaan jätteenkäsittelykeskuksen oman sähkönkulutuksen. Ämmässuon alue onkin energiantuotannoltaan omavarainen, ja suuri osa tuotetusta sähköstä syötetään valtakunnalliseen verkkoon. Voimalassa tuotettua lämpöä hyödynnetään alueen tiloissa ja prosesseissa.

Ämmässuolla on myös kompostointilaitos, joka käsittelee pääkaupunkiseudun biojätteitä. Sen yhteyteen rakennetaan uusi mädätyslaitos. Laitos otetaan käyttöön vuoden 2014 lopussa. Toistaiseksi on päättämättä, tehdäänkö syntyvästä biokaasusta sähköä, lämpöä vai liikennepolttoainetta.

Tulevaisuudessa Ämmässuolla käsiteltävän jätteen määrä pienenee, kun pääkaupunkiseudulle avataan uusi jätevoimala, jossa jäte poltetaan. Samalla jätteenkäsittelykeskuksen toimintojen pääpaino siirtyy entistä enemmän loppusijoittamisesta jätteen jalostamiseen.

Kaasuvoimala sai Energiateollisuus ry:n kestävän kehityksen foorumin myöntämän vuoden 2010 ilmastoteko-palkinnon.

 

18.2.2014 (Päivitetty EAKR-osarahoitteisessa ILKKA-hankkeessa)

Lisätietoa

Ämmässuon kaasuvoimalalle lisää sähköntuotantoa - Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n tiedote 26.10.2011

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY: Kaasuvoimala

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:Kaatopaikkakaasu

Kouvo, P. 2010. HSY:n kaasuvoimala ja CO2-päästöjen vähentäminen. Esitys Helsingin seudun ympäristöseminaarissa. 18 s.

HSY lisää uusiutuvan energian tuotantoa uudella mädätyslaitoksella - Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä HSY:n tiedote 25.1.2013

Salo, M. 2012. Jätevirroista uutta energiaa. Esitys Ilmastonkestävä kaupunki 2012 -seminaarissa. 19 s.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY. 2012. Ämmässuon jätteekäsittelykeskuksen yleissuunnitelma 2012–2016. HSY, Helsinki. 64 s.

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö: Vastaava tiedottaja Tarja Methuen, HSY
Puhelin: 09 1561 2583