Jätehuolto - Ratkaisuja

Lisää uusi ratkaisu!

Lisää oman kuntasi hillintä- tai sopeutumisratkaisu Ilmasto-oppaaseen!

Jätevedestä jalostetaan bussien polttoainetta Espoossa

Pääkaupunkiseudun jätevesistä jalostettua biokaasua riittäisi yli 50 paikallisliikenteen bussin käyttöön. Laskelmien mukaan bussien siirtyminen fossiilisesta dieselistä biokaasuun vähentäisi hiilidioksidipäästöjä 4 700 tonnia vuodessa.

Perustiedot

Toteuttajataho: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
Sijainti: Pääkaupunkiseutu

Biokaasun tuotannolla tehostetaan jäteveden hyötykäyttöä

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY:n) Espoon Suomenojan jätevedenpuhdistamolla käsitellään Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Vantaan jätevesiä. Jätevesien puhdistuksen yhteydessä syntyy biokaasua, jota Gasum Oy jatkojalostaa tasalaatuiseksi liikennepolttoaineeksi, jota voidaan hyödyntää joukkoliikenteessä. Biokaasun syöttäminen kantaverkkoon on aloitettu joulukuussa 2012. Tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä ja tehostaa uusiutuvan energian käyttöä.

Biokaasun käyttöönottoa tuetaan ympäristöbonuksella

HSL myöntää vuosittain ympäristöbonuksen, jolla liikennöitsijöitä kannustetaan ympäristöystävällisten polttoaineiden käyttöön. Bonuksen voi saada esimerkiksi biopolttoaineita – biokaasua, biodieseliä tai bioetanolia – käyttävä liikennöitsijä.

Kaasubussien hankinta tulee kuitenkin liikennöitsijöille dieselkalustoa kalliimmaksi. Lisäksi bussien käyttöä ovat rajoittaneet käyttäjien kokemat tekniset ongelmat sekä se, ettei niillä voi paloturvallisuussyistä ajaa Kampin terminaaliin. Liikennöitsijöiden näkökulmasta bonus onkin osoittautunut riittämättömäksi kattamaan kaasuteknologiasta aiheutuvat kustannukset. Kesällä 2013 biokaasubusseja käytti Helsingissä vain yksi liikennöitsijä. Ympäristöbonusta on vuodelle 2014 selvästi kasvatettu. Bonuskauden budjettiin on varattu jopa miljoona euroa, kun se vuonna 2013 oli 600 000 euroa.

HSL:ssä pidetään mahdollisena, että biokaasubussien määrän voimakkaampi lisääminen edellyttäisi kilpailuehtojen merkittävää muuttamista nykyisistä todellisiin päästöihin perustuvasta arvioinnista. Esimerkiksi Ruotsissa, jossa biokaasun käyttö liikennepolttoaineena on huomattavasti yleisempää, monet kunnat kilpailuttavat paikallisliikennettä ainoastaan biokaasua käyttävien liikennöitsijöiden välillä.

Biokaasun polttoainekäyttö vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä

Suomenojan jätevedenpuhdistamolla biokaasua on aiemmin käytetty puhdistamon omaan sähkön ja lämmön tuotantoon. HSY:n ja HSL:n yhteistyön avulla biokaasu hyödynnetään aikaisempaa ympäristöystävällisemmin ja tehokkaammin. Biokaasu on uusiutuvaa, ilmakehän kannalta hiilidioksidineutraalia energiaa. Sen käyttö bussien polttoaineena pienentää liikenteen hiilidioksidi-, hiukkas- ja typenoksidipäästöjä eli se myös parantaa kaupunki-ilman laatua ja vähentää meluhaittoja.

Suomenojan jätevedenpuhdistamolta tuleva liikennebiokaasu kattaisi noin 50 bussin vuosittaisen polttoaineen kulutuksen. Jos 50 bussia vaihtaisi polttoaineeksi fossiilisen dieselin sijaan kaasun, hiilidioksidipäästöt vähenisivät HSL:n laskelmien mukaan 4 700 tonnia vuodessa, typenoksidipäästöt (NOx) 20 tonnia ja pienhiukkaspäästöt yli 2 tonnia vuodessa. Biokaasuliikenteen lisääminen siis toisi monia hyötyjä, mutta edellyttäisi todennäköisesti voimakkaampia ohjaustoimia.

17.3.2015 (Päivitetty)

Lisätietoa

HSL tukee bussiliikenteen päästöjen vähentämistä miljoonalla eurolla - Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n tiedote 10.09.2013

Kaasubussit saattavat päästä Kampin terminaaliin – Ylen uutinen 21.1.2013

Kaasubussien ajot pääkaupunkiseudulla on pian ajettu – Ylen uutinen 15.4.2014

HSL tukee bussiliikenteen päästöjä alentavia toimenpiteitä yli puolen miljoonan ympäristöbonuksilla - Helsingin seudun liikenteen tiedote 2.10.2012

Biokaasua pääkaupunkiseudun bussien käyttöön 2012 - Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n tiedote 29.11.2012

Lampinen, A. & Laakkonen, A. 2010. Kunnat liikennebiokaasun tuottajina ja käyttäjinä. Kuntapäättäjän syventävä opas. Suomen biokaasuyhdistys ry. 106 s.

Lampinen, A. 2008. Liikennebiokaasulainsäädäntö. Vaasan yliopisto. 211 s.

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö: Osaston johtaja Reijo Mäkinen, HSL, liikennepalvelut
Puhelin: 040 595 0201