Liikenne ja kadut - Ratkaisuja

Lisää uusi ratkaisu!

Lisää oman kuntasi hillintä- tai sopeutumisratkaisu Ilmasto-oppaaseen!

Kuopion Saaristokatu lyhentää välimatkoja

Kuopiossa Saaristokatu yhdistää neljän uuden kaupunginosan muodostaman Saaristokaupungin keskustaan. Kadun rakentaminen lyhentää välimatkoja ja tiivistää näin kaupunkirakennetta. Samalla se puolittaa keskustaan suuntautuvasta liikenteestä aiheutuvat päästöt ja energiankulutuksen.

Perustiedot

Toteuttajataho: Kuopion kaupunki
Sijainti: Saaristokatu, Kuopio

Saaristokatu yhdistää kaupunginosia

Ajatus Saaristokadun rakentamisesta syntyi jo 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa, jolloin Kuopion Petosen kaupunginosa laajeni yhä kauemmas keskustasta. Tavoitteena oli lyhentää myös yli kymmenen kilometrin päässä sijainneiden Rautaniemen ja Lehtoniemen alueiden matkaa keskustaan rakentamalla reitti Kallaveden ylitse.

Vuonna 2008 valmistunut Kuopion Saaristokatu on saaristoa myötäillen rakennettu 4,5 kilometriä pitkä maisemakatu. Katu sivuaa saaria itäpuolelta, jättäen itse saaret koskemattomina virkistyskäyttöön.

Rakentamisessa huomioitiin maisemalliset arvot ja meluntorjunta

Saaristokadun rakentaminen käynnistyi keväällä 2006. Rakennusvaihe kesti yli kaksi vuotta, ja katu avattiin liikenteelle syksyllä 2008. Vesistöosuutta Saaristokadusta on 1,5 kilometriä, josta siltoja on lähes puoli kilometriä. Veden äärellä kulkevaa katua reunustaa leveä kevyen liikenteen väylä, ja sen varrelle on rakennettu myös levähdys- ja virkistyspaikkoja. Katua pitkin kulkee myös joukkoliikenneyhteys.

Hankkeen tärkeä tavoite on ollut sovittaa katu luontoon. Luonnonkauniiden näkymien vuoksi katu on rakennettu mahdollisimman matalaksi. Jotta ilmanlaatu olisi hyvä ja saaria voitaisiin käyttää tehokkaasti, katu on varustettu kivistä ja hirsistä rakennetuilla meluaidoilla. Saaristokadun siltaosuuksilla meluaidat ovat lasiset, mikä estää liikenteen äänen kantautumisen vettä pitkin. Maisemallisten arvojen lisäksi projektissa otettiin huomioon myös luonto- ja ympäristönäkökohdat, kuten veden puhtaus ja liito-oravien asuinalueet.

Suora yhteys vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Saaristokadun liikennemäärä on noin 7 000–9 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, mutta liikennemäärä tulee kasvamaan lähivuosina, sillä Saaristokaupunkiin rakennetaan pien- ja kerrostaloja vielä vuosina 2014–2015. Matkaa Saaristokaupungista keskustaan se on lyhentänyt parhaimmillaan jopa 12 kilometriä.

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT:n) tekemän ilmastovaikutusraportin mukaan liikenteen energiankulutus ja päästöt ovat uusilla alueilla 50 prosenttia pienemmät kuin ne olisivat ilman Saaristokatua. Tämä tarkoittaa 50 vuoden aikana yli 500 000 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia alhaisempia kasvihuonekaasupäästöjä.  Toteutuneita päästöjä vuodessa on syntynyt 985 000 kiloa hiilidioksidiekvivalenttia.

Saaristokatu palkittiin vuoden 2009 kuntatekniikan saavutuksena. Palkinto myönnetään vuosittain kuntatekniselle kohteelle, jolla parannetaan asukkaiden elinympäristöä ja edistetään kestävää kehitystä.

 

28.10.2013 (Artikkeli on tuotettu EAKR-osarahoitteisessa ILKKA-hankkeessa.)

Lisätietoa

Saaristokaupunki: Saaristokatu

Saaristokaupunki: Virtuaalinen Saaristokatu (videoita)

Destia Oy: Kuopion Saaristokatu (sisältää myös videon kadun rakentamisesta)

HINKUmappi: Saaristokatu yhdistää keskustan ja Saaristokaupungin

Wahlgren, I., Kuismanen, K. & Makkonen, L. 2008. Kuopion Saaristokaupungin ilmastoselvitys. VTT, Helsinki. VTT tutkimusraportti Nro VTT-R-03983-08. 54 s.

Heikkinen, I. & Kalliokoski, A. 2009. Kuopion Saaristokatu - Kuntatekniikan saavutus 2009. Tie & Liikenne -lehti 7-8/2009: 6–8

 

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Tapio Kettunen, Kuopion Kaupunki
Puhelin: 044 718 218