Ympäristönsuojelu - Hillintä

Anna palautetta!

Kerro meille, miten voimme palvella sinua paremmin.

Palautelomake

Päätösten ilmastovaikutusten etu- ja jälkikäteisarviointi ja päätösten toimeenpanon seuranta

 

Vahvuudet, puoltavat tekijät

Heikkoudet, epävarmuudet

Kustannukset, talousvaikutukset

Ilmastonäkökulma tulee valtavirtaistaa eli yhdentää valmisteluun ja päätöksentekoon siten, että kaikki kunnan toimialat ja toimielimet sekä kaikki kunnassa toimivat edistävät omilla keinoillaan ilmastonmuutoksen hillinnän ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen tavoitteita.

Ilmastovaikutusten arvioinnissa ollaan tekemisissä monimutkaisten järjestelmien (yhteiskunnan sosio-ekonomiset rakenteet, ilmastojärjestelmä) kanssa. 

+ Päätösten etu- ja jälkikäteisarviointi sekä niiden toimeenpanon hyvin järjestetty seuranta lisäävät toiminnan vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta.

Kaikkien merkittävien päätösten ilmastovaikutusten etu- ja jälkikäteisarviointi lisää politiikkakoherenssia eli edistää tavoitteiden ja päätösten johdonmukaisuutta, niin että eri toimialat antavat käytännön toimijoille viestejä, jotka eivät ole ristiriidassa keskenään.

Kaikkia vaikutuksia ei tunneta tai niihin liittyy tieteellistä tai muuta epävarmuutta.

+/- Arviointi ja seuranta vaativat työpanosta, jonka kustannukset ovat kuitenkin pieniä pidemmällä aikavälillä saavutettavien hyötyjen rinnalla.  

Tehtyjen päätösten toimeenpanon seuranta on perusedellytys toimenpiteiden vaikuttavuudelle ja sen arvioinnille.

Suhteellisen harvoja vaikutuksia pystytään arvioimaan kvantitatiivisesti. Kvalitatiivisilla arvioilla on kuitenkin oma, tärkeä merkityksensä.