Ingång till texter om klimatförändringens effekter

Klicka på en symbol på kartan för att gå vidare till texten
Naturens mångfald Jordbruksekosystemen Lantbruket Jordbruket Trädgårdsodling Skogsbruket Skogarna Skogarnas tillväxt och kolbalans Trafik Landsvägstrafik Järnvägstrafiken Socioekonomiska effekter Klimatförändringarna och Finlands samer Klimatförändringarnas könsrelaterade effekter i Finland Energiproduktion Energibehov och försörjningssäkerhet Hälsa Direkta hälsoeffekter Indirekta hälsoeffekter Turism Utövande av vinteraktiviteter Sommarsemester i Finland Vattenresurserna Vattnets kvalitet Vattenmängden Fisket och fiskerinäringen Klimatförändringen påverkar fiskarterna i våra vatten Fiskuppfödning Ren- och vilthushållningen Rennäringen Industri Industriproduktion