Politik

Denna avdelning innehåller pressmeddelanden som rör klimat och energipolitik och lagstiftning från finländska offentlig förvaltning.

1 2 3 > »

Regeringen har godkänt en klimatpolitisk plan på medellång sikt

Regeringen godkände den 14 september 2017 en klimatpolitisk plan på medellång sikt, ”Vägen till en klimatsmart vardag”, som ska gälla fram till 2030. Planen anger vilka metoder som behövs för att utsläppen av växthusgaser ska minska inom den sektor som inte omfattas av utsläppshandeln, dvs. trafik, jordbruk, uppvärmning och avfallshantering. Planen ges som en redogörelse till riksdagen, som ska börja behandla ärendet i höst.

Läs mer

De internationella klimatförhandlingarna fortsätter

Förhandlingarna under FN:s klimatkonvention fortsätter i Bonn i Tyskland den 8–18 maj 2017. Fokus är att påskynda verkställandet av Parisavtalet. Tyngdpunkten ligger på att utveckla uppföljningen av utsläppsminskningsåtgärderna och deras transparens och jämförbarhet som ett steg mot den första halvtidsutvärderingen av Parisavtalet 2018.

Läs mer

Berätta din åsikt om den klimatpolitiska planen på medellång sikt

Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkastet till klimatpolitisk plan på medellång sikt. Utlåtanden kan lämnas via webbtjänsten utlåtande.fi fram till den 31 maj 2017. Den klimatpolitiska planen har nu utarbetats för första gången och den presenterar hur klimatförändringen ska begränsas i den sektor som inte omfattas av utsläppshandeln, dvs. trafik, jordbruk, uppvärmning av byggnader och avfallshantering.

Läs mer

Kolneutrala kommuners klimatutsläpp minskat med nära en tredjedel på åtta år

Inom nätverket av kolneutrala kommuner (Hinku) har kommunernas utsläpp sjunkit med i genomsnitt 29 % under åren 2007–2015. De kommuner som lyckats sänka sina utsläpp mest är Ii, Kitee, Lieksa, Lojo och Raumo. Den största orsaken till att klimatutsläppen har minskat är övergången från fossila bränslen till förnybar energi. I Hinku-nätverket ingår för tillfället 36 kommuner

Läs mer

Rapporten Sopeutumisen tila 2017 ger råd till naturresurssektorn

En ny rapport från Naturresursinstitutet (Luke) ger ett omfattande urval av metoder som naturresurssektorn kan använda för att anpassa sig till klimatförändringarna. I rapporten har man kartlagt och listat olika anpassningsmetoder för jord- och skogsbruket samt fisk-, vilt-, och rennäringen. Rapporten understryker att en del av förändringarna är oundvikliga, och att det är mest ekonomiskt lönsamt att anpassa sig efter dessa på förhand. Om åtgärderna vidtas i rätt tid kan Finland dra nytta av det förändrade klimatet.

Läs mer

Väder- och klimatrisker bör hanteras effektivt

För att upprätthålla ett välfungerande och säkert samhälle krävs det att man aktivt förbereder sig för extrema väderfenomen. Klimatförändringen kan leda till förändringar i de extrema väderfenomenens intensitet och frekvens. Förberedelser inför dem är därmed en del av anpassningen till klimatförändringen. Forskningsprojektet ELASTINEN hade som mål att stärka förmågan att hantera väder-, ekonomi- och klimatrisker. Inom ramen för projektet skapades en helhetsbild av hanteringen av väder- och klimatrisker och bedömdes olika sätt att främja hanteringen av riskerna inom olika branscher.

Läs mer

Finland ratificerade klimatavtalet från Paris

Finland har anslutit sig till den skara av länder som ratificerat klimatavtalet från Paris. Republikens president Sauli Niinistö ratificerade avtalet den 11 november 2016. Ratifikationsinstrumentet för Finlands del överlämnades till FN:s generalsekreterare i New York den 14 november. Hittills har 110 parter som sammanlagt står för cirka 77 procent av de globala utsläppen av växthusgaser, inklusive Finland, ratificerat Parisavtalet.

Läs mer

Parisavtalet träder i kraft i början av november

Parisavtalet träder i kraft när minst 55 parter som står för minst 55 procent av de globala utsläppen av växthusgaser ratificerar avtalet. Det realiserades då bland annat EU och Kanada överlämnade sina ratifikationsinstrument. Avtalet träder i kraft 30 dagar efter att nivån för ikraftträdande nåddes, det vill säga den 4 november 2016.

Läs mer

Också Finland ska införa EU:s system för kompensering av kostnader för utsläppshandeln

Avsikten är att industri som förbrukar mycket el ska få statligt stöd under åren 2017−2021. Stödet ska kompensera en del av de kostnader som utsläppshandeln medför för företagen på grund av att priset på en utsläppsrätt höjer elpriset. Stödet ingår i den regeringsproposition med förslag till lag om kompensering av indirekta kostnader för utsläppshandeln som statsrådet lämnade till riksdagen den 15 september 2016.

Läs mer

Nordiska perspektiv på klimatutmaningarna i jordbruket

Det förändrade klimatet innebär utmaningar för matproduktionen också i Norden. Nordic Agriculture facing Climate Change -seminaren samlade nordiska experter för att jämföra olika länders mål och metoder för att jordbruket ska kunna anpassas till förändringen och växthusgasutsläppen minskas.

Läs mer

Finland stöder en reform av EU:s utsläppshandel

Vid ett möte för EU:s miljöministrar den 20 juni diskuterades en reform av EU:s utsläppshandelsdirektiv. Ändringarna gäller i huvudsak arrangemangen inför utsläppshandelns fjärde period (2021–2030). De centrala frågorna är koldioxidläckaget, den gratis tilldelningen av utsläppsrätter samt de fonder som stöder systemet.

Läs mer

Allmänheten har möjlighet att delta i beredningen av energi- och klimatstrategin

Det basscenario fram till 2030 som ingår i regeringens energi- och klimatstrategi har nu färdigställts. Arbets- och näringsministeriet och de andra ministerierna håller på och bereder strategin, som ska bli klar mot slutet av hösten.Allmänheten ges möjlighet att delta i beredningen av strategin.

Läs mer

Energistrategin får också ett scenario där andelen förnybara energikällor är 100 %

Vid i samband med energi- och klimatstrategin utarbetas också ett scenario som sträcker sig ända till år 2050 och baserar sig hundraprocentigt på förnybar energi, konstaterade näringsminister Olli Rehn när han tog emot rapporten om vad Paris klimatavtal menar för Finland’s energi- och klimatpolitik. Rapporten var beställd av Sitra.

Läs mer

EU:s skogsrikaste länder vädjade till kommissionen

Finland har tillsammans med nio andra skogsländer sänt ett brev till kommissionen. I brevet föreslår länderna att hållbar vård och användning av skog enligt Parisavtalet ska beaktas i EU:s klimatram 2030. EU:s redovisningssystem för markanvändning och skog ska uppmuntra till ett hållbart skogsbruk.

Läs mer

Förhandlingar om genomförandet av Paris klimatavtalet inleds i Bonn

Förhandlingar om detaljerna i genomförandet av Parisavtalet inleds i Bonn i Tyskland den 16–26 maj 2016. I Paris ställde man upp globala mål. I Bonn inleds förhandlingar bl.a. om hur att övervaka vilka framsteg länderna gör och hur femårsöversynen av klimatåtgärderna ska genomföras i praktiken.

Läs mer

Energieffektivitetsavtalen för 2017–2025 träder i kraft

Nästa år träder fyra nya energieffektivitetsavtal för åren 2017–2025 i kraft i Finland. Avtalen är en viktig del av Finlands energi- och klimatstrategi. Finland är ett av de få europeiska länder där ett frivilligt avtalsförfarande bringar bra resultat och utgör som en konkret del av det finländska arbetet för att stävja klimatförändringen.

Läs mer

Finland undertecknar Parisavtalet 22.4.

Tiotals statsöverhuvud, statsministrar och ministrar från hela världen samlas i FN:s högkvarter i New York för undertecknande av klimatavtalet som godkändes i december i Paris. Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen undertecknar avtalet för Finlands del.

Läs mer

Ny chefsförhandlare i klimatfrågor har utnämnts

Outi Honkatukia har utnämnts till tjänsten som chefsförhandlare i klimatfrågor. Chefsförhandlaren ansvarar för förberedelserna i Finland inför internationella klimatförhandlingar och för beredningen av Finlands ståndpunkter. Hon också deltar i förhandlingarna i EU och FN.

Läs mer

Ett lagförslag om nybyggnaders energiprestanda på remiss

Miljöministeriet har sänt ut ett förslag om ändring av markanvändnings- och bygglagen för utlåtande. Med den här ändringen ska byggande i Finland börja uppföra nära-nollenergibyggnader i enlighet med EU:s gemensamma mål. Förbättringen av nybyggnaders energiprestanda också dämpar klimatförändringen.

Läs mer

EU måste börja bereda en klimatstrategi på lång sikt

Europeiska kommissionens meddelande lyfter fram de centrala punkterna i Parisavtalet och anger de nästa stegen för EU i genomförandet. Enligt meddelandet måste EU upprätt­hålla sin ambitionsnivå både internt och internationellt och börja att bereda en långsiktig klimatstrategi för utveckling mot låga utsläpp.

Läs mer

1 2 3 > »