Parisavtalet träder i kraft i början av november

Den 5 oktober nåddes nivån för ikraftträdande av klimatavtalet från Paris då bland annat EU och sju av dess medlemsstater samt Kanada överlämnade sina ratifikationsinstrument vid FN:s högkvarter i New York. Avtalet träder i kraft 30 dagar efter att nivån för ikraftträdande nåtts, det vill säga den 4 november 2016.

För att Parisavtalet ska träda i kraft krävs att minst 55 parter som står för minst 55 procent av de globala utsläppen av växthusgaser ratificerar avtalet. Hittills har 74 parter anslutit sig till avtalet, och dessa står för sammanlagt nästan 59 procent av utsläppen. Flera länder förväntas godkänna avtalet ännu under detta år.

Den 30 september beslutade EU:s miljöministrar vid ett möte i Bryssel att påskynda ratificeringen av Parisavtalet. Den 4 oktober godkände EU-parlamentet miljörådets förslag genom omröstning. EU och de länder som slutfört den nationella ratificeringsprocessen (Slovakien, Frankrike, Tyskland, Malta, Österrike, Ungern och Portugal) överlämnade sina dokument till FN dagen efter. Dessa länder står tillsammans för 4,57 procent av de globala utsläppen.

”Det var inte många som trodde att avtalet skulle träda i kraft så här snabbt. Den anda som rådde i Paris håller dock i sig. Den snabba ratificeringen visar att det finns en politisk vilja att begränsa klimatförändringen i världen. EU påverkade avtalets ikraftträdande genom sin egen insats”, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen, som ledde den finska delegationen under klimatförhandlingarna i Paris.

Klimatavtalet förpliktar världens länder att söka efter metoder som begränsar den globala uppvärmningen till högst två grader. Enligt minister Tiilikainen ger avtalets ikraftträdande också en klar signal till näringslivet.

”Villkoren blir mer jämlika då alla kämpar mot klimatförändringen tillsammans. Den växande efterfrågan på utsläppssnåla lösningar innebär också ökade exportmöjligheter för den finska kompetensen.”

För Finlands del är den nationella ratificeringen av klimatavtalet redan långt hunnen.

”Regeringens proposition avses bli överlämnad till riksdagen nästa vecka. Finland deltar i den första partskonferensen för Parisavtalet som hålls i samband med klimatmötet i Marrakech i november”, säger minister Tiilikainen.

Mer information

Outi Honkatukia, chefsförhandlare i klimatfrågor, miljöministeriet, tfn 050 341 1758, nrof amn.eft y TΑnmanre m. if  

Tuija Talsi, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 040 720 5574, nrof amn.eft y TΑnmanre m. if   (det nationella förfarandet för ratificering av Parisavtalet)

Publiserad: 7.10.2016
Kategorier: Politik

Ursprunglig pressmeddelande

Skrivet av