Berätta din åsikt om den klimatpolitiska planen på medellång sikt

Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkastet till klimatpolitisk plan på medellång sikt. Den klimatpolitiska planen, som nu har utarbetats för första gången, baserar sig på klimatlagen som trädde i kraft 2015. Utlåtanden kan lämnas via webbtjänsten utlåtande.fi fram till den 31 maj 2017.

Enligt klimatlagen ska statsrådet en gång per valperiod anta en klimatpolitisk plan på medellång sikt. Planen ska bidra till att säkerställa att det nationella mål för minskningen av koldioxidutsläpp som fastställts i lagen, dvs. en minskning på 80 % från 1990 års nivå, ska nås före 2050.

I den klimatpolitiska planen på medellång sikt presenteras hur växthusgasutsläppen och klimatförändringen ska kunna begränsas i den sektor som inte omfattas av utsläppshandeln, dvs. trafik, jordbruk, separat uppvärmning av byggnader och avfallshantering. Utkastet till plan har utarbetats parallellt med den energi- och klimatstrategi som i december 2016 färdigställdes under ledning av arbets- och näringsministeriet. Strategin handlar framför allt om de åtgärder som gäller utsläppsminskning inom sektorn för utsläppshandel.

De mål som ställts upp i klimatavtalet från Paris genomför Finland som en del av EU, som har fastställt ett utsläppsminskningsmål på minst 40 % före 2030. Kommissionens förslag om verkställandet av målen inom både sektorn för utsläppshandel och sektorn för ansvarsfördelning håller fortfarande på att behandlas, och beslut väntas under 2017. Osäkerhetsfaktorerna har beaktats bl.a. i de riktlinjer som gäller uppföljningen av den klimatpolitiska planen.

En bred grupp intressentgrupper från olika samhällssektorer har deltagit i beredningen av utkastet till klimatpolitisk plan. Under beredningen har såväl ekonomiska konsekvenser som konsekvenser för jämställdheten mellan könen bedömts.

Miljöministeriet ber om utlåtanden om de mest centrala delarna av planen (riktlinjerna, genomgående teman samt konsekvenser och delaktighet), men man kan också svara på enskilda frågor. Utlåtanden lämnas via webbtjänsten utlåtande.fi. Miljöministeriet tar endast i särskilda fall emot utlåtanden i annan form. Den som önskar lämna in ett utlåtande på annat sätt ska separat be om lov av dem som sammanställt begäran om utlåtande senast den 31 maj 2017.

Mer information

Merja Turunen, miljöråd, miljöministeriet, 0295 250 301, nrof amn.eft y TΑnmanre m. if  

Magnus Cederlöf, miljöråd, miljöministeriet, 0295 250 060, nrof amn.eft y TΑnmanre m. if  

Pirkko Heikinheimo, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, 0295 250 078, nrof amn.eft y TΑnmanre m. if  

Publiserad: 11.5.2017
Kategorier: Politik

Ursprunglig pressmeddelande

Skrivet av