Finland stöder en reform av EU:s utsläppshandel

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen representerade Finland vid ett möte för EU:s miljöministrar i Luxemburg måndagen den 20 juni. Vid mötet diskuterades en reform av EU:s utsläppshandelsdirektiv.

Ändringarna gäller i huvudsak arrangemangen inför utsläppshandelns fjärde period (2021–2030). De centrala frågorna är koldioxidläckaget, den gratis tilldelningen av utsläppsrätter samt de fonder som stöder systemet.

Ett av målen med direktivförslaget är att säkerställa den energiintensiva exportindustrins globala konkurrenskraft trots de skärpta kraven på utsläppsminskningar.

"Att vi reformerar utsläppshandeln är absolut nödvändigt om vi ska nå målen enligt klimatavtalet i Paris och EU:s utsläppsmål som sträcker sig till 2030. Finland anser emellertid att det är viktigt att tilldelningen av utsläppsrätter också i framtiden till 100 procent är gratis för den energiintensiva industri som är verksam på den internationella marknaden", säger minister Tiilikainen.

I Finland omfattas ca 600 energiproduktions- och industrianläggningar av utsläppshandeln.

Miljörådet antog ett uttalande där man förordar en snabb ratificering av Parisavtalet. Avtalet har hittills undertecknats av 177 parter, inklusive EU och alla dess medlemsstater. En del EU-länder har redan slutfört den nationella ratificeringsprocessen. Parisavtalet träder i kraft när 55 parter som tillsammans uppskattningsvis svarar för åtminstone 55 procent av de totala globala utsläppen av växthusgaser har antagit det.

"Finland har redan inlett det nationella ratificeringsförfarandet, och vår ambition är att slutföra processen så snabbt som möjligt. Detta förutsätter emellertid klarhet om huvudlinjerna i EU:s klimatpaket för 2030, som kommissionen väntas lämna förslag till i juli", säger minister Tiilikainen.

Ministrarna antog också slutsatserna om EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi och hoppades att kommissionen snabbt går vidare med genomförandet av planen. I fråga om initiativen i handlingsplanen har kommissionen redan lämnat ändringsförslag som gäller avfallslagstiftningen och gödselmedelslagstiftningen.

Miljöministrarna antog vidare slutsatserna om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter. Alla var ense om att den illegala handeln med hotade arter är en betydande del av den organiserade brottsligheten och att det krävs snabba åtgärder för att bekämpa den.

Ytterligare upplysningar:

Överdirektör Tuula Varis, miljöministeriet, tfn 040 809 4372, nrof amn.eft y TΑnmanre m. if  

Mervi Mattila, överinspektör, miljöministeriet, tfn 050 436 0780, nrof amn.eft y TΑnmanre m. if  

Publiserad: 27.6.2016
Kategorier: Politik

Ursprunglig pressmeddelande

Skrivet av