Energi- och klimatstrategins basscenario offentligt, allmänheten har möjlighet att delta

Det basscenario fram till 2030 som ingår i regeringens energi- och klimatstrategi har nu färdigställts. ANM och de andra ministerierna håller på och bereder strategin, som ska bli klar mot slutet av hösten.

En central del av den är de scenarier som beskriver utvecklingen av växthusgasutsläppen samt energiproduktionen och energiförbrukningen.

Dessa tjänar samtidigt den klimatpolitiska plan på medellång sikt som bereds under ledning av miljöministeriet.

Det nu färdigställda s.k. basscenariot beskriver hur utvecklingen skulle se ut med nuvarande politikåtgärder. Det ger alltså en bild av hur mycket som återstår att göra för att Finland ska uppnå regeringsprogrammets mål och för sin del bidra till EU:s energi- och klimatmål för 2030.

Målen preciseras

Regeringen har som mål att på ett kostnadseffektivt sätt övergå från fossila bränslen till kolfri, ren och förnybar energi. Målet att öka användningen av förnybar energi så att den utgör minst 50 procent av den slutliga energiförbrukningen. Målet att självförsörjningsgraden ska bli 55 procent räknas också på basis av den slutliga energiförbrukningen. I målet beaktas utöver förnybar energi även torv, avfall och återvinningsbränslen samt industriell reaktionsvärme.

Regeringen har också som mål att andelen förnybara bränslen i trafiken ska höjas till 40 procent fram till år 2030. I målet räknas andra generationens biobränslen dubbelt, på samma sätt som i den nuvarande distributionsskyldigheten. I målet beaktas även förnybar el och väte tillverkad av förnybara energikällor som används i trafiken. Målet räknas enligt totalförbrukningen av bensin, diesel och biobränslen samt el i landsvägs- och järnvägstransporter.

Att Finland ämnar halvera förbrukningen av importerad olja innebär för sin del att användningen av bensin, diesel, flygbensin och fotogen samt lätt och tung brännolja ska halveras. Som jämförelseår för halveringen används året 2005, som också används som jämförelseår i direktivet om främjande av förnybar energi och EU:s ansvarsfördelningsbeslut.

EU:s inverkan på målen

Preciseringen av EU:s energi- och klimatmål för 2030 är fortfarande under arbete. I juli kommer EU-kommissionen att för medlemsstaterna, inkl. Finland, föreslå skyldigheter att minska utsläppen inom den sektor som inte omfattas av EU:s utsläppshandelssystem. Den skyldighet som fastställs har stor betydelse också därför att marginalkostnaderna för utsläppsminskning inom denna s.k. ansvarsfördelningssektor är klart stigande.

Trafiken, i synnerhet landsvägstrafiken, har en central roll i minskningen av utsläpp inom den sektor som inte omfattas av utsläppshandeln. Trafikens andel av alla utsläpp är cirka 20 procent och av utsläppen inom den sektor som inte omfattas av utsläppshandeln cirka 40 procent. EU har ställt upp hållbarhetskriterier för biodrivmedel inom transportsektorn. Det kan eventuellt också bli fråga om hållbarhetskriterier inom EU för användningen av bioenergi i stort.

Allmänheten ges möjlighet att delta

I samband med offentliggörandet av basscenariot lanserades en webbplats som gör det möjligt för allmänheten att delta i beredningen av strategin. På webbplatsen kan man bekanta sig med och ta ställning till eventuella nya politikåtgärder. Där kan man även föreslå egna åtgärder. Alla förslag gås igenom, och effekterna av potentiella förslag kommer att bedöms närmare av bl.a. forskare.

Vid sidan av arbets- och näringsministeriet har även miljö-, kommunikations-, jord- och skogsbruks- och finansministeriet deltagit i utarbetandet av basscenariot. Energi- och klimatstrategin https://www.tem.fi/sv/aktuellt/under_behandling/spetsprojekt_och_program/energi-_och_klimatstrategi_2016

Kommentera och bedöm strategins åtgärder: www.energiajailmasto.fi

Ytterligare upplysningar:

Petteri Kuuva, industriråd, ANM, tfn 029 506 4819

Publiserad: 23.6.2016
Kategorier: Politik

Skrivet av