De internationella klimatförhandlingarna fortsätter i Bonn

Förhandlingarna under FN:s klimatkonvention fortsätter i Bonn i Tyskland den 8–18 maj 2017. Tjänstemannamötets fokus ligger på att påskynda verkställandet av Parisavtalet.

I Bonn fortsätter arbetet med att ta fram ett regelverk för Parisavtalet. Tyngdpunkten ligger på att utveckla uppföljningen av utsläppsminskningsåtgärderna och deras transparens och jämförbarhet som ett steg mot den första halvtidsutvärderingen av Parisavtalet 2018. I Bonn är avsikten att få fart på diskussionerna om huruvida utsläppsminskningslöftena är tillräckliga, eftersom olika utvärderingar visar att de nuvarande åtagandena inte räcker till för att hejda den globala uppvärmningen så att den hålls under två grader. De närmaste åren måste det alltså ingås nya åtaganden.

Ett syfte med förhandlingarna i Bonn är också att avtala om budgeten och arbetsplanen för klimatkonventionens sekretariat 2018–2019. Detta beräknas elektrifiera stämningen, eftersom Förenta staterna har för avsikt att skära ned sin finansiering till FN-organisationerna med 30–60 %. För klimatkonventionens del innebär detta en minskning på ca 1,5–3 miljoner dollar.

En mer betydande inverkan syns i Förenta staternas roll som finansiär av utvecklingsländernas klimatåtgärder och den mellanstatliga klimatpanelen IPCC. Förenta staterna har tidigare gett Gröna klimatfonden (Green Climate Fund), som finansierar klimatåtgärder i utvecklingsländerna, ett löfte om finansiering på 3 miljarder dollar, av vilka en miljard har betalats. IPCC-arbetet skapar en vetenskaplig grund för det nationella och internationella beslutsfattande som rör klimatpolitiken. För närvarande betalar Förenta staterna 40 % av IPCC:s budget. Det verkar mycket oklart med den fortsatta finansieringen.

I fråga om klimatavtalet från Paris väntas Förenta staterna slå fast en linje de närmaste dagarna.

”Klimatavtalet från Paris kommer att förbli i kraft, oberoende av vilken lösning Förenta staterna går in för. Förenta staternas roll i den internationella klimatpolitiken kommer dock att krympa. Det är viktigt att vi i Bonn nu fortsätter arbetet med att verkställa Parisavtalet. Också EU måste stärka sitt klimatledarskap”, säger Kimmo Tiilikainen, minister som svarar för klimatärenden.

Förhandlingarna i Bonn föregår klimatkonventionens 23:e partskonferens, som hålls i november. Fiji är ordförandeland för partskonferensen, som också kommer att hållas i Bonn.

Mer information

Outi Honkatukia, chefsförhandlare i klimatfrågor, tfn 050 341 1758, nrof amn.eft y TΑnmanre m. if  

Jyrki Peisa, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 364 08 36, nrof amn.eft y TΑnmanre m. if  

Publiserad: 11.5.2017
Kategorier: Politik

Ursprunglig pressmeddelande

Skrivet av