Naturresursinstitutet ger nya rekommendationer för användningsområden för fröplantager för tall

Gränserna för användningsområdena för tallfröplantagerna har preciserats. Vid fastställandet av de nya användningsområdena har Naturresursinstitutet tagit hänsyn till den förbättring av tillväxtförhållandena som orsakats av klimatförändringen. Områdenas gränser flyttas något längre norrut än tidigare. Odling av förädlat frö- och plantmaterial på de rekommenderade användningsområdena ger det bästa odlingsresultatet.

Gränserna för fröplantagernas användningsområden i södra och mellersta Finland flyttas 50 kilometer norrut jämfört med det tidigare läget. I norra Finland är förskjutningarna av gränserna norrut lite större. Med stöd av nya modeller justeras gränserna för fröplantagernas användningsområden så att de också följer breddgraderna i högre grad.

Användningsområdena för fröplantagefrö har hittills byggt på praktiska erfarenheter och på forskningsdata om effekten av förflyttning av frön på trädens tillväxt och överlevnad. De nya gränserna har definierats utifrån modeller som Naturresursinstitutet (Luke) och svenska Skogforsk tagit fram. Modellerna bygger på ett omfattande experimentellt material och på klimatdata som prognostiserar framgången av tallens provenienser i olika klimat. Modellerna för förflyttning av frö gör det också möjligt att flexibelt reagera på den framtida förändringen av klimatet.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira antecknar användningsområdena i ett register över basmaterial och publicerar kartor över fröplantagernas användningsområden på sin webbplats år 2017.

tallfröplantagerna

Den år 1968 grundade första generationens fröplantagen av tall 165 (Jörkki) i Pyhäjärvi. Till vänster det nuvarande användningsområdet och till höger användningsområdet enligt den nya metoden.

Modellerna tar hänsyn till uppvärmningen av klimatet

Träd är anpassade till lokalklimatet på deras växtplatser. Skogsträd har anpassat sig till variationer i vegetationsperiodens längd under olika år. Därför har de en rätt stor ”hemtrakt”, inom vilken det är tryggt att flytta frön. Om frön flyttas utanför området uppkommer problem, som ofta kommer till uttryck i form av försämrad odlingssäkerhet.

När användningsområdena fastställdes, beaktades den framtida klimatförändringen genom att för trädens höjdtillväxt använda det prognostiserade värdet för odlingsplatsens temperatursumma år 2050 i stället för den rådande temperatursumman. Detta beskriver det klimat där de tallar som odlas under de närmaste åren har sin starkaste tillväxt. Den mest avgörande faktorn för trädens överlevnad är däremot det rådande klimatet, dvs. klimatet under de närmaste åren som följder på skogsodlingen. Därför användes prognosen för temperatursumman för år 2020 för att prognostisera trädbeståndets överlevnad.

tallfröplantagerna © Matti Haapanen

1,5-generationens fröplantage nr 418 (Komu) av tall. Fröplantagen ligger i Pyhäjärvi och grundades år 2003.

De nya användningsområdena baseras på omloppstidens virkesproduktion, som prognostiserades utifrån produkten av trädens överlevnad och höjd. Vid beräkningen beaktades även både den genetiska vinsten som beror på fröplantagens genetiska nivå och förflyttningseffekten. Den prognostiserade produktionen av fröplantagefrön ställdes i relation till den lokala skogsproveniensens produktion, och dessa proportionella produktionsindex beräknades för ett nätverk av rutor på 10×10 kilometer som täcker hela Finland. Denna metod gör det möjligt att i fortsättningen också fastställa användningsområden för svenskt fröplantagematerial i Finland och gemensamma användningsområden som täcker både Finland och Sverige.

Ytterligare informationSeppo Ruotsalainen

Äldre forskare

tfn. 0295324286

ur.oppes otsalai nen ΑT.luk .e fi 

 

Matti Haapanen

Äldre forskare

tfn. 0295322521

am tt apaah.i nenΑT.l .eku fi 

 

Egbert Beuker

Äldre forskare

tfn. 0295324223

ebge rt.b .TA-rekue luke. if  

Publiserad: 29.9.2016
Kategorier: Forskning

Skrivet av