Ett lagförslag om nybyggnaders energiprestanda på remiss

Miljöministeriet har sänt ut ett förslag om ändring av markanvändnings- och bygglagen för utlåtande. I propositionen föreslås det att Finland vid nybyggnation ska övergå till nära-nollenergibyggnader, i enlighet med EU:s gemensamma krav.

I markanvändnings- och bygglagen föreslås bestämmelser om övergången till nära-nollenergibyggnader vid nybyggnation samt preciseras tidsplanen. Dessutom ger förslaget ramar för en närmare reglering genom förordning. Tekniska bestämmelser om definitionen av energiprestanda kommer att utfärdas i form av förordningar, som kommer att vara föremål för en ny remissbehandling på hösten.

Målet är att både lagändringen och förordningarna ska kunna sättas i kraft vid ingången av 2017 och att kraven på nybyggnaders energiprestanda ska tillämpas på sådana bygglovsansökningar som anhängiggörs från ingången av 2018. Denna tidsplan överensstämmer med den som anges i EU-direktivet, nämligen att nya byggnader senast 2020 ska ha bättre energiprestanda.

Förbättringen av nybyggnaders energiprestanda dämpar klimatförändringen samtidigt som den höjer vår självförsörjningsgrad i fråga om energi. "Enligt det klimatavtal som ingicks i Paris ska världen vara utsläppsneutral vid århundradets andra hälft, och i fråga om byggandet ska de beslut som syftar till detta fattas nu", betonar Teppo Lahtinen från miljöministeriet, som är ordförande i den arbetsgrupp som beredde lagförslaget. "Att byggnader är hälsosamma är alltjämt utgångspunkten för föreskrifterna. Vi kommer inte heller framöver att pruta på inomhusluftens kvalitet."

Lagförslaget har beretts i samarbete med aktörerna i branschen. Utlåtanden om förslaget kan lämnas 14.3–13.5.2016.

I markanvändnings- och bygglagen föreslås också sådana preciseringar som Europeiska kommissionen kräver i fråga om befintliga byggnaders energiprestanda och som inte hänför sig till övergången till nära-nollenergibyggnader eller påverkar nivån på de energiprestandakrav som gäller reparationsbyggande.

Mer information

byggnadsrådet Teppo Lehtinen, tfn 0295 250 157, rof namn.ef y TΑnmanret mparis if.ot  

lagstiftningsrådet Riitta Kimari, tfn 0295 250 127, rof namn.ef y TΑnmanret mparis if.ot  

byggnadsrådet Pekka Kalliomäki, tfn 0295 250 114, rof namn.ef y TΑnmanret mparis if.ot  

Publiserad: 16.3.2016
Kategorier: Politik

Ursprunglig pressmeddelande

Skrivet av