EU måste börja bereda en klimatstrategi på lång sikt

Enligt jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen borde EU börja bereda en långsiktig strategi för utveckling mot låga utsläpp, detta med utgångspunkt i det klimatavtal som ingicks i Paris. I Parisavtalet fastställdes att ökningen i den globala medeltemperaturen ska hållas betydligt under två grader, och målet ska vara 1,5 grad. På global nivå bör utsläppen och kolsänkorna vara i jämvikt före mitten av århundradet.

"I och med Parisavtalet deltar hela världen i klimatarbetet, men för att målen i avtalet ska nås krävs det att alla parter vidtar målmedvetna åtgärder. Reformen av EU:s utsläppshandel har redan kört i gång och kommissionen väntas i sommar lämna förslag om de sektorer som inte omfattas av utsläppshandeln. De här reformerna gäller målen för 2030. Det behövs trots allt en granskning på ännu längre sikt för att EU ska ha en sammanhållen strategi som svarar mot Parisavtalet", säger Tiilikainen.

"Det klimatavtal som ingicks i Paris utgör en vändpunkt och en möjlighet för EU och Finland. Nivån på utsläppsminskningarna ska ses över 2018, och förberedelserna inför det bör göras i god tid", tillägger Tiilikainen.

Europeiska kommissionen offentliggjorde i dag ett meddelande som dels lyfter fram de centrala punkterna i Parisavtalet, dels anger vad som är nästa steg för EU i genomförandet. Enligt meddelandet måste EU upprätt­hålla sin ambitionsnivå både internt och internationellt för att omställningen till ett utsläppssnålt samhälle ska kunna säkras:

  • Parisavtalet bör undertecknas och ratificeras så snabbt som möj­ligt,
  • EU bör utveckla verksamhetsmiljön inom olika sektorer för att främja övergången till ett utsläppssnålt samhälle,
  • EU:s energi- och klimatram för 2030 bör snabbt färdigställas i enlighet med de rikt­linjer som Europeiska rådet drog upp i oktober 2014,
  • Alla parter bör vara beredda att delta i de förfaranden för översyn av Parisavtalet som är avsedda att säkerställa att de lång­siktiga målen i avtalet nås (bl.a. att höjningen av medeltemperaturen ska hållas betydligt under 2 °C jämfört med förindustriell tid och att man strävar efter att begränsa uppvärmningen till 1,5 °C).

Vid miljörådets möte i Bryssel på fredag diskuterar EU:s miljöministrar det fortsatta arbete som Parisavtalet förutsätter. I Bryssel har minister Tiilikainen ett bilateralt möte med Hollands miljöminister, och utöver det träffar Tiilikainen även miljöministrar från EU-länder som för en ambitiös klimatpolitk samt företrädare för frivilligorganisationer och företag.

Mer information

Harri Laurikka, chefsförhandlare, miljöministeriet, tfn +358 295 250 156, rof namn.ef y TΑnmanret mparis if.ot   (klimatfrågor)

Liisi Klobut, råd för internationella ärenden, miljöministeriet, tfn +358 50 301 8212, rof namn.ef y TΑnmanret mparis if.ot   (miljörådet)

Jyrki Peisa, ministerns specialmedarbetare, miljöministeriet, tfn +358 50 364 0836, rof namn.ef y TΑnmanret mparis if.ot  

Publiserad: 3.3.2016
Kategorier: Politik

Ursprunglig pressmeddelande

Skrivet av