Energieffektivitetsavtalen för 2017–2025 träder i kraft

Nästa år träder fyra nya energieffektivitetsavtal i kraft i Finland. Avtalen omfattar åren 2017–2025. Målet med avtalen är att effektivisera energiförbrukningen inom industrin, energi- och servicesektorn, fastighetsbranschen, kommunsektorn samt i fastigheter med oljeeldning.

Frivilliga avtal är en metod som staten och sektorerna tillsammans har valt för att de internationella skyldigheter i fråga om energieffektivitet som ålagts Finland ska kunna fullgöras utan någon ny lagstiftning eller andra nya tvångsmedel.

I Finland har användningen av energi effektiviserats på den nationella nivån ända sedan 90-talet med frivilliga åtgärder. Den nya perioden för energieffektivitetsavtal är den tredje av sitt slag och den utgör en fortsättning på den period som går ut i slutet av detta år, dvs. perioden 2008–2016. Målet är att en så stor skara företag och kommuner som möjligt ska delta.

Finland är ett av de få europeiska länder där ett frivilligt avtalsförfarande fungerar och bringar bra resultat. Tack vare de företag och kommuner som aktivt vidtagit energieffektivitetsåtgärder uppgick energibesparingen på årsnivå i början av 2015 till en mängd som motsvarar den årliga energiförbrukningen hos fler än 600 000 egnahemshus och koldioxidutsläppen i sin tur minskade med drygt 3,5 miljoner ton.

Energieffektivitetsavtalen är en viktig del av Finlands energi- och klimatstrategi och den främsta åtgärden när det gäller främjandet av en effektiv energianvändning i Finland. Målet är att man med hjälp av avtalen ska kunna uppnå över hälften av det bindande mål för energisparande som satts upp för Finland i EU:s energieffektivitetsdirektiv. Avtalen utgör en konkret del av det finländska arbetet för att stävja klimatförändringen.

En lång rad sektorer i Finland har bundit sig vid avtalsperioden 2017-2025, som inleds nästa år. Deltagande parter är Finlands Näringsliv EK, Kommunförbundet, RAKLI, Livsmedelsindustrin rf, Finsk Energiindustri rf, Förbundet för Finsk Handel FH rf, Kemiindustrin rf, Turism- och Restaurangförbundet rf, Skogsindustrin rf, Teknologiindustrin rf, Olje- och biodrivmedelsbranschen rf, Öljyalan Palvelukeskus Oy och Lämmitysenergia Yhdistys ry. Arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet och Energimyndigheten med Motiva som samarbetspartner svarar för verkställigheten av avtalen.

Ministerierna och branschförbunden undertecknade avtalen på Ständerhuset den 14 oktober 2016. Företag och kommuner hade möjlighet att ansluta sig till avtalet redan vid det ovan nämnda tillfället.

Ytterligare upplysningar

konsultative tjänstemannen Pentti Puhakka, ANM, tfn 029 506 4813, nrof amn.eft t TΑnmanre em. if  

överingenjör Pia Outinen, Energimyndigheten, tfn 029 5050 087, etfe.nmanrof rnamnΑT e tsarivaigren o.fi 

miljörådet Maarit Haakana, MM, tfn 029 5250 069, rof namn.ef y TΑnmanret mparis if.ot  

sakkunnig Kati Ruohomäki, EK, tfn 040 7675 684, nrof amn.eft e TΑnmanre k. if  

direktör, bostäder, Aija Tasa, RAKLI, tfn 050 3272 077, rof namn.ef r-TΑnmanret ak il .f i  

energiingenjör Kalevi Luoma, Kommunförbundet, tfn 09 771 2556, rof namn.ef k_TΑnmanret untaliitto if.  

vice verkställande direktör Pekka Huttula, Olje- och biodrivmedelsbranschen rf, tfn 040 503 9465, nrof amn.eft o TΑnmanre ik. if  

Publiserad: 20.5.2016
Kategorier: Politik

Ursprunglig pressmeddelande

Skrivet av