Mot Paris: Vad innebär klimatförändringen för samhället?

I november–december förhandlar man i Paris om ett avtal om att hejda klimatförändringen och dess effekter. Klimatuppvärmningen påverkar utöver naturmiljön även ekonomin och människors dagliga liv. Klimatförändringen ökar riskerna i samhället och gör det svårare att förutspå dem.

"Riskerna kan förknippas med kraftiga väderfenomen, såsom översvämningar och stormar, eller långsamt framskridande fenomen, till exempel sämre odlingsförhållanden till följd av ökad torka eller förändrat fiskbestånd på grund av uppvärmningen. Eller syns de i form av mer omfattande följder, såsom ökad olikvärdighet", berättar Heikki Tuomenvirta, gruppchef vid Meteorologiska institutet.

Forskning som bedrivits under ett par årtionden har skapat en bild av vilka risker klimatförändringen hämtar med sig. Man vet att riskerna inte kommer att fördelas jämt, utan människor och samhällen som är i en svag ställning inom staterna kommer att vara mer utsatta för riskerna än andra.

Svårigheten av förutspå förändringen är i sig en stor risk. "Det är mycket svårt att bedöma vilka konsekvenserna kommer att bli om det sker stora oåterkalleliga förändringar i klimatsystemet, till exempel att glaciärerna på Grönland och Västra Antarktis smälter. I ett sådant fall kan världsklimatet och samhällena fungera på ett helt annat sätt än i nuläget", berättar Heikki Tuomenvirta.

Effekter för det finländska samhället

"I Finland har man lyft fram bland annat riskerna för översvämningar och förstörda skogar, eldistributionen, trafik- och telekommunikationsnätens sårbarhet samt därmed sammanhängande störningar för tillgången till hälsovårds- och räddningstjänster. Hoten och möjligheterna varierar från en region till en annan. Inom exempelvis jordbruket går det att öka produktionen med hjälp av lämpliga investeringar och riskhantering", förtydligar Tuomenvirta.

Finland fungerar dock inte separat från resten av världen. "Den stora frågan är hur störningarna i de globala systemen för produktion av råvaror, varor och tjänster kommer att återspeglas på Finland", säger Tuomenvirta.

Hur kan riskerna hanteras?

Riskerna till följd av klimatförändringen kan minskas och kontrolleras på lokal nivå genom olika anpassningsåtgärder. Genom att anpassa sig finns det också chans att dra nytta av förändringen.

"Till exempel kan man genom att bättre än i nuläget förutspå förödande väderfenomen och hantera riskerna spara människoliv och minska de ekonomiska förlusterna. Utvecklandet av prognossystem kan medföra innovationer och ekonomisk verksamhet", klargör Heikki Tuomenvirta.

Endast anpassning är inte tillräckligt

Vetenskapssamhället är dock enhälligt om att anpassning i sig inte är tillräckligt. De skadliga, vittomfattande och oåterkalleliga risker som förändringen medför kommer med säkerhet att bli stora om man inte tar i bruk kraftigare metoder än i nuläget för att begränsa utsläppen av växthusgaser.

"Det allra effektivaste verktyget i det här arbetet skulle vara ett klimatavtal som binder alla länder och en vägkarta för att minska utsläppen", konstaterar Heikki Tuomenvirta.

Se en video om ämnet: https://youtu.be/0aptihkQ3BQ

Mer information

Gruppchef Heikki Tuomenvirta, Meteorologiska institutet, tfn 029 539 4122, kkieh i.tuo em nv tri a_ÄΤΤ_fmi f. i 

Forskningsinformation om klimatförändringen: Klimatguiden.fi

Projektet ELASTINEN producerar lösningar för hantering av klimatriskerna: http://ilmatieteenlaitos.fi/elastinen

Nationell plan för anpassning till klimatförändringen

Klimaatti – en finskspråkig webbtidning om klimatförändringen www.klimaatti.fi

Publiserad: 30.11.2015
Kategorier: Forskning, Politik

Ursprunglig pressmeddelande

Skrivet av