Europas skogsresurser ökar – klimatförändringen medför nya hot

Av den årliga tillväxten i skogarna avverkas 66 procent i Europa och 70 procent i Finland. Den senaste rapporten om skogarna i Europa påvisar att en del av tillväxten förblir outnyttjad och att skogsresurserna i Europa inte kommer att ta slut på grund av användning. Skogarna hotas dock av klimatförändringen som innebär flera osäkerhetsfaktorer.

Klimatförändringen kan öka torka, stormar, insektskador, floder och bränder. I framtiden måste man hitta sätt att bättre skydda skogarna mot dessa hot.

– I planeringen av användningen av skogarna måste man i högre grad beakta klimatförändringens effekter på skogarnas hållbarhet, konstaterar Jari Parviainen, regionalchef på Naturresursinstitutet.

Hållbar användning av skogarna följs noga upp med hållbarhetsmätare. Parviainen leder arbetet med att uppdatera mätarna för hållbarhet i Europa och är ansvarig skribent tillsammans med flera andra forskare på Naturresursinstitutet för rapporten om skogarna i Europa. Rapporten innehåller den senaste informationen om skogarna:

  • Skogarna täcker 33 procent av Europa och 73 procent av Finland. Utan den delen av Ryssland som ligger i Europa uppgår skogsarealen till 215 miljoner hektar. Av detta är 150 miljoner hektar i ekonomianvändning. Skogsarealen ökar ständigt tack vare planteringar. Finland är det land i Europa med mest skog. Enligt den internationella definitionen för skog uppgår skogsarealen i Finland till 22,2 miljoner hektar.
  • I Europa används i genomsnitt 66 procent och i Finland cirka 70 procent av den årliga tillväxten hos trädbeståndet.
  • Ungefär 30 miljoner hektar eller cirka 12 procent av markarealen i Europa har skyddats för att trygga skogarnas biodiversitet. I Finland är motsvarande siffra 13 procent. Av skogen i Finland är 9 procent strikt skyddad (ingen vård tillåten). Denna andel är över hälften av alla strikt skyddade skogar i Europa (exklusive Ryssland).
  • Skogarna i Europa binder cirka 9 procent av utsläppen av växthusgaser i Europa. Skogarna i Finland binder över 40 procent av utsläppen av växthusgaser i Finland.

  • I Finland och Sverige används största andelen förnybar energi från virke per person i Europa. I Finland är den virkesbaserade energins andel av den totala användningen av förnybar energi cirka 85 procent.
  • Skogssektorns andel var endast cirka 0,8 procent av bruttonationalprodukten i Europa, men dess andel i Finland är en av de största i Europa, cirka 4 procent. Arbetskraften inom skogssektorn minskar fortsättningsvis i Europa eftersom skogsarbetet blir maskinellt. I Finland sysselsätter skogssektorn cirka 65 000 personer.

Rapporten om skogarna i Europa publicerades i oktober 2015 under den sjunde konferensen för skogsministrar i Europa i Madrid. Vid konferensen antogs uppdaterade mätare för hållbar skogsekonomi i Europa.

– FOREST EUROPE-mätarna har märkbart förbättrat den hållbara skogsekonomin i Europa. De uppdaterade mätarna gör det möjligt att bättre än tidigare bland annat bedöma klimatförändringens effekter och skogarnas kolupptagningsförmåga, betydelsen av skogarnas olika produkter och tjänster samt skogarnas mångfald, berättar Parviainen.

Serien med skogsministerkonferenser inleddes för 25 år sedan. För tillfället är det mest aktuella temana skogarnas roll i bekämpningen av klimatförändringen, främjande av grön ekonomi samt fler arbetsplatser inom denna på landsbygden, bioekonomi och skapandet av ett kolsnålt samhälle. Om detta undertecknades två resolutioner i Madrid.

Närmare upplysningar

regionalchef Jari Parviainen, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 3010 (Skogsresurser, klimatförändringen och skogarnas mångfald)

specialforskare Kari T. Korhonen, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 3030 (Skogsresurser)

forskare Markus Lier, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 3063 (Skogsresurser, klimatförändringen och skogarnas mångfald)

FOREST EUROPE, 2015: State of Europe’s Forests 2015 (pdf)

Fakta om Finlands skogsresurser (på engelska)

Publiserad: 21.12.2015
Kategorier: Forskning

Ursprunglig pressmeddelande

Skrivet av