IPCC:s anvisningar leder till en underskattning av felriskerna för skogarnas kolsänkor

Enligt anvisningarna från den mellanstatliga klimatpanelen IPCC, bör långsiktiga medelvärden av väderdata användas i uträkningen av skogarnas kolbalans. Då den väderrelaterade årliga variationen elimineras, blir osäkerhetsuppskattningarna av markens kolförråd orealistiskt små.

– Forskningsresultatet innebär att uppskattningarna av växthusgasinventeringarnas felrisk är beroende av beräkningsmetoden och av hur medelvärdet har beräknats för de uppgifter som matas in i modellen, exempelvis väder och förnanedfall, berättar forskare Aleksi Lehtonen på Naturresursinstitutet (Luke).

Vädret har en särskilt stor betydelse för växtlighetens förnaproduktion och nedbrytningen av organiskt material och följaktligen på förändringen av kolförrådet i marken. Kolsänkan i marken på fastmarker utgör cirka 20 procent av skogarnas kolsänka.

I en studie som publicerades i serien Canadian Journal of Forest Research undersöktes betydelsen av den årliga variationen i vädret genom att öka den uppskattade felrisken i förnatillförseln från barr, blad och finrötter med ett slumpfel om 5 procent. Uppenbarligen inverkade detta inte någon betydande grad på den totala osäkerheten i förnatillförseln, men osäkerheten i markens kolsänka på fastmarker flerdubblades.

Det är viktigt att uppskattningarna av kolsänkorna är tillförlitliga

Det behövs tillförlitliga uppskattningar av felrisken vid såväl prioritering av forskning om vidareutveckling av växthusgasinventeringarna som uppskattning av olika utsläppskällor och sänkor.

– Uppgifterna om växthusgasinventeringen används bland annat som stöd för klimatpolitiken. Därför är det viktigt att man utöver storleken på kolsänkan även känner till de felrisker som vidhäftar de siffror som uppges, berättar Lehtonen.

I resultaten av undersökningen betonas också behovet av långfristig uppföljning av ekosystemets funktion med användning av permanenta försöksytor så det går att fastställa variationerna mellan åren och beakta dem i kalkylerna.

Växthusgasinventeringen i Finland av europeisk toppklass

EU-länderna rapporterar årligen om växthusgasförråd och -utsläpp till klimatkonventionens sekretariat och till EU-kommissionen. Växthusgasinventeringen i Finland anses vara en av de högklassigaste inom Europeiska unionen.

I Finland bedöms förändringarna i kolförrådet på fastmarker med markmodellen Yasso07 där det går att beakta variationer i vädret. Samma modell används även i flera andra EU-länder och den används också i kombination med inmatade uppgifter som härletts från inventeringsmaterialet.

Naturresursinstitutet svarar för rapporteringen om de utsläpp och sänkor som omfattar jordbruk, markanvändning och skogsvård.

Närmare upplysningar

äldre forskare Aleksi Lehtonen, tfn 029 532 2362, rof namn.ef l.TΑnmanret uke. if  

professor Juha Heikkinen, tfn 029 532 5420, rof namn.ef l.TΑnmanret uke. if  

Lehtonen, A., & Heikkinen, J. (2015). Uncertainty of upland soil carbon sink estimate for Finland. Canadian Journal of Forest Research.

Publikationen och en kompletterande del som mer exakt beskriverkalkylerna samt ett exempel som kan repeteras med statistikprogrammet R har sparats i registret Jukuri

Publiserad: 9.12.2015
Kategorier: Forskning

Ursprunglig pressmeddelande

Skrivet av