Anvisningar för användning av verktyg och data

Observerat klimat och klimatscenarier

Kartor

På kartan till vänster visas medeltalen för jämförelseperioden (1971–2000) enligt 2011 års kommunindelning.

På kartan till höger visas klimatmodellernas prognos för den storhet och den period du har valt som ett medeltal av 19 klimatmodeller. Värdena är glidande medeltal för 30 år. Materialet har interpolerats i ett gridrutnät på 10 x 10 km.

Mer exakt information om data i grid  finns i avsnittet Klimatförklaringar

Du kan välja mellan tre utsläppsscenarier, A2: stora utsläpp, A1B: relativt stora utsläpp och B1: ringa utsläpp.

Perioden i kartan till höger kan ändras genom att du klickar med musen på rutnätet under kartorna. Den orangefärgade stapeln flyttas till den punkt du väljer.

Kurvor

I rutnätet under kartorna visas med en blå kurva de områdesspecifika tidsserierna sedan 1961. Värdena är års- och månadsmedeltal som grundar sig på väderobservationer och som har interpolerats i ett gitterrutnät på 10 x 10 km.

Mer exakt information om gittermaterialet finns i avsnittet Klimatförklaringar

De tre jämnt stigande kurvorna visar medeltalen av den områdesspecifika medeltemperaturen och nederbördsmängden från 19 modeller som ett glidande medeltal för 30 år enligt de olika utsläppsscenarierna från och med perioden 1961–1990. Den röda kurvan motsvarar scenariot A2: stora utsläpp, den ljusgröna kurvan scenariot A1B: relativt stora utsläpp och den mörkgröna kurvan scenariot B1: ringa utsläpp. Det scenario som har valts på kartan visas i grafen med ett tjockare streck än de två andra alternativen.

Genom att föra muspekaren över kurvorna får du fram det exakta siffervärdet och året.

Menyer

I menyerna under kartorna kan du välja vad som ska visas på kartorna och med kurvorna.

Område: Välj den kommun som ska granskas. På kartan framträder kommungränserna, med kurvan visas tidsserien som grundar sig på väderobservationer samt klimatmodellens prognos för det aktuella området. Kommunindelning är enligt året 2011.

Period: Du kan granska medeltemperaturerna och nederbördsmängderna på års- eller månadsnivå.

Storhet: Du kan välja medeltemperatur och nederbördsmängd.

Värde/förändring: På kartan kan du granska klimatmodellernas bedömningar av den framtida medeltemperaturen/nederbördsmängden eller hur mycket medeltemperaturen/nederbördsmängden kommer att förändras jämfört med dagens klimat (medeltal för åren 1971–2000).

  • Värde: På kartan till vänster visas den genomsnittliga medeltemperaturen/nederbördsmängden 1971–2000 och till höger klimatmodellernas prognos för samma storhet under den 30-årsperiod som du väljer. Trettioårsperioden på kartan längst till höger kan ändras genom att du klickar på rutnätet under kartorna. Den orangefärgade stapeln flyttas till den punkt på tidsaxeln som du väljer. Den blå kurvan anger den kommunspecifika medeltemperatur/nederbördsmängd som grundar sig på väderobservationer, den röda och den gröna kurvan klimatmodellernas prognoser enligt olika utsläppsscenarier.
  • Förändring: På kartan till vänster visas den genomsnittliga temperaturen/nederbördsmängden 1971–2000 och till höger temperatur-/nederbördsförändringen under den 30-årsperiod som du väljer jämfört med nivån under perioden 1971–2000. Trettioårsperioden på kartan längst till höger kan ändras genom att du klickar på rutnätet under kartorna. Den orangefärgade stapeln flyttas till den punkt på tidsaxeln som du väljer. Den blå kurvan anger den kommunspecifika medeltemperatur/nederbördsmängd som grundar sig på väderobservationer, den röda och den gröna kurvan klimatmodellernas prognoser enligt olika utsläppsscenarier.

Scenario: du kan välja bland tre utvecklingsförlopp, dvs. scenarier, för hur förhållandena enligt klimatmodellerna kommer att förändras i framtiden. Pessimistiska A2-scenariot: stora utsläpp motsvarar en situation där övergången från fossila bränslen till utsläppsfria energikällor är långsam. B1: ringa utsläpp – detta scenario motsvarar i sin tur en situation där utsläppen skärs ned mycket och snabbt. A1B: relativt stora utsläpp – scenariot motsvarar en situation mellan dessa två extremfall.