Utsläppen i Finland

De nationella utsläppen av växthusgaser i Finland beräknas genom en inventering som uppdateras årligen. På internet finns landskapsspecifik information om utsläppen från uppvärmningen, konsumenternas elförbrukning och fordonstrafiken som uppdateras varje vecka. 

Produktion av utsläppsinformation

Utsläppen av växthusgaser i Finland beräknas genom en växthusgasinventering som uppdateras årligen [1] och som upprätthålls av Statistikcentralen.

Inventeringen innehåller utsläppen av följande växthusgaser: koldioxid (CO2), metan (CH4), dikväveoxid (N2O), fluorkolväten (HFC), perfluorkolväten (PFC) och svavelhexafluorid (SF6). Utsläppsmängderna för olika gaser adderas genom att konvertera varje utsläpp till mängd koldioxidekvivalenter [2] (CO2-ekv.).

I inventeringen tillämpas följande näringsgrensindelning:

  • energisektorn (förbränning av bränslen samt produktionen och distributionen av dessa)
  • industriprocesser (utsläpps som frigörs under industriprocesser och orsakas av råvaruanvändning)
  • användning av lösningsmedel och andra produkter (användning av dikväveoxid i industriella processer och medicin, användning av målarfärg och lösningsmedel)
  • jordbruk (djurens matsmältning, gödselhantering och utsläppen av metan och dikväveoxid från jordbruksmarken)
  • avfallshantering (behandling av fast avfall och avloppsvatten, exempelvis deponier och kompostering)
  • s.k. LULUCF-sektorn (markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk)

Utsläpp år 2008

Utsläppen av växthusgaser i Finland uppgick till 70,1 miljoner ton koldioxid (CO2-ekv.) år 2008 [1]. Drygt tre fjärdedelar av utsläppen var energibaserade, dvs. kom från energisektorn (bild 1).

Bildexempel
Bild 1. Utsläppen av växthusgaser i Finland per huvudsektor år 2008. [1]

 

Nästan hälften av energisektorns utsläpp uppkom vid energiproduktionen, 20 procent från industrins egen energiproduktion och eget byggande samt 25 procent från trafiken (Tabell 1).

Bildexempel

Tabell 1. Utsläppen av växthusgaser i Finland år 2008 (exklusive LULUCF-sektorn). [3]

 

Utsläppen år 2008 var 10 procent lägre än föregående år och 1,2 procent under den förpliktelsenivå som anges i Kyotoprotokollet [1]. Utsläppen från energiindustrin minskade mest (-21 procent). Utsläppen från trafiken var även lägre (- 4 procent) än året innan för första gången under 2000-talet. LULUCF-sektorn (markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk) är en nettosänka i Finland.

Utvecklingen av utsläppen hittills

De årliga utsläppsmängderna i Finland har varierat avsevärt under perioden 1990–2008 (tabell 2). Orsaken till detta har främst varit storleken på elimporten och produktionen av fossil kondenskraft som är beroende av tillgången på vattenkraft på den nordiska elmarknaden. Även det ekonomiska läget inom energiintensiva industribranscher, väderförhållandena och mängden producerad energi med förnybara energikällor under olika år har haft effekt. [3]

 

Bildexempel

Tabell 2. Utsläppen av växthusgaser i Finland 1990-2008 exklusive LULUCF-sektorn. Utsläppen i mängder som motsvarar miljoner ton koldioxid (CO2-ekv). [1]

Kommande utsläppsutveckling

Enligt Kyotoprotokollet ska Finland hålla utsläppen av växthusgaser i genomsnitt på samma nivå som år 1990 under perioden 2008–2012. Detta innebär cirka 71 miljoner ton CO2-ekv. per år. Det är uppenbart att målet uppnås.

Europeiska unionen har ställt konkreta utsläppsmål för medlemsländerna för år 2020 med hjälp av direktiv för utsläppshandeln, branscher som inte omfattas av utsläppshandel och utökning av förnybar energi. EU har ett gemensamt utsläppsmål för utsläppshandelssektorn: utsläppen ska då vara 21 procent lägre än sektorns utsläpp år 2005. Som ett mål för verksamhet som inte omfattas av utsläppshandeln (inom energisektorn byggnaderna och trafiken samt jordbruks- och avfallssektorerna) har Finland ålagts att till och med år 2020 sänka utsläppsnivån med 16 procent jämfört med nivån år 2005.

I den långsiktiga klimat- och energistrategi som upprättades av Vanhanens andra regering år 2008 beskrivs de metoder med vilka Finland nationellt kan uppfylla de förpliktelser som EU har fastställt fram till år 2020. I framtidsredogörelsen år 2009 anges de mål och åtgärder som behövs för att uppnå ett kolsnålt Finland. I denna förbinder man sig att – som en del i det internationella samarbetet – fram till år 2050 minska utsläppen i Finland med minst 80 procent jämfört med nivån år 1990.

Uppföljning av utsläppen i realtid

Utsläppen av växthusgaser i Finland (de utsläpp som uppkommer vid uppvärmningen, konsumenternas elförbrukning och i vägtrafiken) kan följas per region i realtid på webbplatsen www.co2-raportti.fi [4].

Källor

  1. Tilastokeskus: Kasvihuonekaasuinventaario http://tilastokeskus.fi/tup/khkinv/index.html
  2. Berghäll, O., Ahonen, H.-M., Sinivuori, K. & Snäkin, J.-P. 2003. Kioton pöytäkirjan toimeenpanon säännöt. (Kyotoprotokollet och reglerna för dess genomförande. Sammandrag på svenska.) Ympäristöministeriö, Helsinki. Suomen ympäristö 607, ympäristönsuojelu. 78 s. http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=31877&lan=fi
  3. Tilastokeskus. 2010. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990–2008. 3. korjattu painos. Tilastokeskus Katsauksia 2010/1, Ympäristö ja luonnonvarat. 66 s. http://tilastokeskus.fi/tup/khkinv/suominir_2010.pdf
  4. CO2-raportti (reaaliaikainen maakunnittainen kasvihuonekaasupäästöjen seuranta) http://www.co2-raportti.fi/

Skrivet av