Klimatperspektiv i allt beslutsfattande inom kommunen

Klimatprogrammen

I enlighet med klimat- och energistrategin [1] för Vanhanens II regering, arbetar stadsregionerna och landskapen som bäst med att uppgöra klimatprogram. I Statsrådet framtidsredogörlse om klimat- och energipoltiken [2] för perioden 2007–2011 finns en riktlinje enligt vilken skyldigheten stegvis kommer att utsträckas till att gälla alla kommuner.

Integrering av klimatperspektivet

Kommunerna bör dock gå ännu längre än detta. Klimatperspektivet bör integreras [3] i beredningen och allt beslutsfattande så att alla kommunala sektorer och organ och aktörer i kommunen arbetar för att uppnå målen för begränsning av och anpassning till klimatförändringen.

Samtidigt bör man öka den politiska koherensen, dvs. följdriktigheten av målen och besluten, så att de olika branscherna ger de praktiska aktörerna (industriföretag, serviceproducenter, pendlare, hushåll) budskap som inte är i strid med varandra.

Bedömningskriterier för planeringen och beslutsfattandet

Kommunens planering, alla planer, program och beslut i kommunen bör bedömas ur klimatperspektivet med följande kriterier:

  1. I vilken omfattning beaktas de direkta och indirekta kraven på och konsekvenserna av begränsningen av klimatförändringen och anpassningen till den i planerna, programmen och besluten?
  2. Har kommunen bedömt motsättningarna mellan klimatmålen (begränsning och anpassning) och andra mål och försökt lindra dem?
  3. Har kommunen fastställt klimatmålens vikt i jämförelse till de övriga målen och finns det förfaranden för fastställande av relativa prioriteter?
  4. Har kommunen krav och anvisningar om förhandsbedömning och efterhands utvärdering (uppföljning) som stöder uppställandet och verkställandet av klimatmålen? Har kommunen skapat indikatorer för detta och använder kommunen dem?
  5. Har kommunen tillgång till intern och extern expertis i specialfrågor som gäller begränsningen och anpassningen?

Källor

  1. Arbets- och näringsministeriet. 2008. Klimat- och energistrategi på lång sikt. Statsrådet redogörelse till riksdagen den 6 november 2008. 136 s. http://www.tem.fi/files/20586/Dnr_1382_klimat-_och_energistrategi_3.11.2008.pdf
  2. Statsrådets kansli. 2009. Statsrådets framtidsredogörelse om klimat- och energipolitiken: vägen till utsläppssnålt Finland. Statsrådets kanslis publikationsserie 29/2009. 189 s. http://vnk.fi/julkaisut/julkaisusarja/julkaisu/fi.jsp?oid=273274
  3. Mickwitz, P., Kivimaa, P., Hildén, M., Estlander, A. & Melanen, M. 2008. Ilmastopolitiikan valtavirtaistaminen ja politiikkakoherenssi. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten. (Integreringen av klimatpolitiken och koherens mellan olika politikområden. Redogörelse för Vanhanens andra regerings framtidsredogörelse. Sammandrag på svenska.) Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 6/2008. 74 s. http://vnk.fi/julkaisut/julkaisusarja/julkaisu/fi.jsp?oid=235407

Skrivet av