Klimatpolitiken

Viktiga dokument inom klimatpolitiken är på internationell nivå FN:s klimatkonvention (1992), inom EU bestämmelserna i klimat- och energipaketet (2008) och i Finland klimat- och energistrategin (2008) samt statsrådet framtidsredogörelse om klimat- och energipolitiken (2009).

Varför en klimatpolitik?

Klimatpolitiken består av beslut och åtgärder med syfte att bevara ett stabilt klimatsystem på jorden så att mänskligheten inte utsätts för farliga störningar. En annan målsättning är att åstadkomma en så kontrollerad anpassning som möjligt till den klimatförändring som trots allt sker. Den först angivna målsättningen beskrivs i FN:s klimatkonvention (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, 1992) som är det viktigaste klimatpolitiska dokumentet i global skala [1].

EU och Finland

De utvecklade länder som har ratificerat Kyotoprotokollet [2] (protokollet preciserar FN:s klimatkonvention) har förbundit sig att volymmässigt begränsa utsläppen av växthusgaser. EU är en part i Kyotoprotokollet och har allokerat kraven på begränsningar av utsläpp till medlemsstaterna. I klimat- och energipaketet (2008) [3] har EU dessutom ställt mål för år 2020 och angett en "fördelning av bördan" per land som är härledd från dessa mål.

I Finlands klimat- och energistrategi (2008) [4] granskas metoder som ger oss möjlighet att nationellt uppnå de mål som motsvarar EU:s fördelning av bördan. I Vanhanens andra regerings framtidsredogörelse om klimat- och energipolitiken (2009) [5] anges riktlinjer för utsläppsminskningen och klimatpolitiken fram till år 2050 och delvis till slutet av detta sekel.

Källor

  1. United Nations Framework Convention on Climate Change. 2011. First steps to a safer future: Introducing The United Nations Framework Convention on Climate Change. http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php
  2. United Nations Framework Convention on Climate Change. 2011. Kyoto Protocol. http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php
  3. European Commission. 2010. The EU climate and energy package. http://ec.europa.eu/environment/climat/climate_action.htm
  4. Työ- ja elinkeinoministeriö. 2008. Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia – Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Energia ja ilmasto 36/2008. 159 s. http://www.tem.fi/files/21079/TEMjul_36_2008_energia_ja_ilmasto.pdf
  5. Valtioneuvoston kanslia. 2008. Tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta: kohti vähäpäästöistä Suomea. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 28/2009. 180 s. http://www.vnk.fi/julkaisukansio/2009/j28-ilmasto-selonteko-j29-klimat-framtidsredogoerelse-j30-climate_/pdf/fi.pdf

Skrivet av