Minskningen av utsläpp i Finland

Det billigaste sättet att minska utsläppen av växthusgaser är att spara energi och öka energieffektiviteten. Det finns även en stor potential i förnybar energi. Naturresurser och material borde totalt sett tas i bruk och användas sparsamt och förnuftigt så att utsläppen minskar. 

Mest kostnadseffektivt är att spara energi

Det finns många metoder för att minska utsläppen av växthusgaser som bör användas parallellt. Energisparande och förbättring av energieffektiviteten har konstaterats vara de mest kostnadseffektiva sätten att minska utsläppen av växthusgaser. Upp till hälften av målen för den globala minskningen av växthusgaser skulle kunna uppnås genom effektivare användning av energin.

Enligt energieffektivitetskommittén [1] är det möjligt att till och med år 2020 spara 37 TWh (terawattimmar) energi i Finland. Ny fordonsteknik kan ge besparingar på 8,5 TWh, strängare bestämmelser för nybyggnad och renovering 4,9 TWh, en utökning av energieffektivitetsavtalen 2,8 TWh och energikrav på produkter 2,1 TWh. Enligt klimat- och energistrategin [2] ska slutförbrukningen av energi i Finland ligga på samma nivå år 2020 som år 2005, dvs. cirka 310 TWh per år.

Energikällan har betydelse

Ett allt större utnyttjande av förnybara energikällor är en annan effektiv metod för att minska utsläppen av fossila växthusgaser. Den förnybara energin har sitt upphov i solen, vinden, vattnet, värmen som är lagrad i markgrunden och i biomassa. Cirka en fjärdedel av energin i Finland produceras i dag av förnybara energikällor. Tack vare utnyttjandet av trä och avlutar från träförädlingsindustri till energiproduktion är Finland ett av de främsta landen i Europa inom användningen av förnybar energi.

Förnuftig användning av naturresurserna utgör grunden till allt

En sparsam användning av naturresurserna och därigenom begränsade utsläpp av växthusgaser främjar även återvinningen och återanvändningen av material och produkter. Genom produktplanering är det möjligt att väsentligt påverka utsläppen under produkternas hela livscykel. Konsumenterna kan genom sina inköpsbeslut och val påverka vilka produkter som tillverkas för marknaden.

Det är även nödvändigt att vårda kolsänkorna

Vid inbromsningen av klimatförändringen är skötseln av kolsänkorna en viktig metod vid sidan av utsläppsminskningen. Kolet kan tas ur naturens kretslopp genom att ta hand om koldioxiden vid förbränningsprocesser och lagra den i markgrunden eller havsbottnen.

Källor

  1. Energiatehokkuustoimikunnan ehdotus energiansäästön ja energiatehokkuuden toimenpiteiksi http://www.tem.fi/files/23350/TEM_ETT_Mietinto_8_6_2009.pdf
  2. Suomen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia http://www.tem.fi/index.phtml?s=2542

Skrivet av