Fisket och fiskerinäringen

En knapp femtedel av det djurprotein som mänskligheten äter kommer från fisk [1]. Fisken på vårt matbord kommer antingen från naturen eller fiskodlingar. Varje finländare äter i genomsnitt cirka 15 kg fisk om året. Cirka en tredjedel av fisken kommer från Finland [2] [3]. Yrkesfiske och fiskodling med alla kompletterande verksamheter beräknades ha en sysselsättande effekt på 20 000 årsverken under 2000-talets första hälft [4].

Källor

  1. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 2008. The state of world fisheries and aquaculture 2008. 84 s. ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0250e/i0250e01.pdf
  2. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 2008. Kalatalous tilastoina 2008. 28 s. http://www.rktl.fi/www/uploads/pdf/taskutilasto2008.pdf
  3. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 2010. Kalan kulutus. http://www.rktl.fi/tilastot/talous_markkinatilastot/kalan_kulutus/
  4. Maa- ja metsätalousministeriö 2005. Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia. MMM:n julkaisuja 1/2005. 276 s. http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/julkaisusarja/5entWjJIi/MMMjulkaisu2005_1.pdf

Skrivet av