Energiproduktion

Klimatförändringarna innebär en möjlighet för samhället att övergå till förnybara energikällor med låg utsläppsnivå i energiproduktionen, för uppvärmningen av klimatet ökar indirekt tillgången till bland annat bioenergi från skogen och vattenkraft. Energiproduktionssäkerheten beräknas i viss mån försämras i och med klimatförändringarna, om de extrema väderfenomenen blir vanligare på det sätt man väntar sig.

Klimatförändringarna bör tas med i beräkningen i energiproduktionen i Finland

De förändringar som sker i klimatförhållandena bör tas med i beräkningen vid investeringar i energiproduktion, eftersom vårt samhälle redan håller på att övergå till energikällor som orsakar mindre utsläpp och andelen förnybar energi av den totala energiförbrukningen i vårt land ökar [1].

För närvarande produceras energi i Finland vid kondenskraftverk, genom kombinerad värme- och elproduktion samt genom separat produktion av värme och el. Inom den kombinerade värme- och elproduktionen används främst naturgas och avlut. I energiproduktionen inom industrin används främst ved, olja, naturgas och kol. Den separata produktionen av el i Finland är främst baserad på energi producerad vid vatten- och kärnkraftverk.  De energikällor som används mest i separat produktion av värme är däremot olja och ved[1].  

Förändringarna i klimatet kan medföra förbättrade möjligheter för energiutnyttjande eller så kan det leda till en försämrad produktionssäkerhet. De förändringar som sker inom energiproduktionen på de nordiska elmarknaderna, främst den svenska och den norska, kan även återspeglas i Finland i form av variationer i elpriserna. [2]

Källor

  1. MMM 2005. Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia. http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/julkaisusarja/5entWjJIi/MMMjulkaisu2005_1.pdf
  2. Kirkinen, J., Martikainen, A., Holttinen, H., Savolainen, I., Auvinen, O. and Syri, S. 2005. Impacts on the energy sector and adaptation of the electricity network business under a changing climate in Finland. FINADAPT Working Paper 10, Finnish Environment Institute Mimeographs 340, Helsinki, 36 pp. http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=45340&lan=EN

Skrivet av