Den naturliga miljön och primärproduktionen

Om klimatet i Finland var annorlunda, skulle också de typiska landskapen i naturen vara annorlunda. Detta gäller överallt på jordklotet. Temperaturerna, nederbördsmängderna, atmosfärens gassammansättning samt dagslängdens och årstidernas variationer påverkar de olika organismarternas liv. Finlands klimat lämpar sig för arter som har anpassat sig för de nordliga breddgraderna, men tropikens arter skulle inte klara sig här, och tvärtom. Vårt klimat är på det hela taget inte lika produktivt som exempelvis i tropikerna eller längre söderut i Europa.

Primärproduktion är produktion som främst utnyttjar naturtillgångar, inte förädlade råvaror. De organismer som kan växa i vårt klimat är också de naturliga organismer som vi kan använda inom primärproduktionen. Våra barrträd har kallats för det gröna guldet. Villebrådet i skogarna och fiskarna i våra vatten utgör en del av vår kost. Klimatet har en likadan inverkan också utanför den egentliga vilda naturen: Finland är inte heller lika bra som jordbruksområde som varmare områden.

Klimatförändringen förändrar våra naturförhållanden. Framgångsförutsättningarna för vissa arter försämras, medan andra arter får bättre förutsättningar. Förändringen av arternas levnadsmöjligheter ändrar på den biologiska mångfalden i Finlands natur och på de arter som kan användas inom primärproduktionen.

Skrivet av