Skogarna

Finland tillhör till sin natur och sitt klimat till den boreala barrskogszonen. Utmärkande för denna zon är det arktiska ljusets och det svala klimatets samlade effekt, en kort vegetationsperiod, blida vintrar samt snötäckets och tjälens känslighet även för små regionala och tidsmässiga nederbörds- och temperaturväxlingar. Lågtrycksfronter som driver från Atlanten in över norra Europa orsakar stora tidsmässiga och regionala variationer i områdets väderlek.

Finland är Europas skogrikaste land, och skogarna täcker cirka tre fjärdedelar av landets totala yta. Skogarna har stor betydelse för vår samhällsekonomi och vårt kulturarv, eftersom de producerar materiella och immateriella tillgångar, förser industrin med förnybara råvaror och erbjuder befolkningen många olika möjligheter till näringsverksamhet och rekreation.

De boreala barrskogarna spelar en viktig roll för kvävets och kolets kretslopp på jorden eftersom deras fotosyntes binder koldioxid från atmosfären i växtligheten och jordmånen. Klimatförändringen påverkar de naturliga kretsloppen och kan orsaka betydande förändringar i skogarnas kolbalans. 

Skogarna har också stor betydelse som livsmiljö för många levande organismer. Även om det inte finns många träslag i våra skogar, har särskilt skogarna i Finlands norra delar tack vare Golfströmmen ett sällsynt rikt artbestånd jämfört med andra områden på motsvarande breddgrader. Det kan ske förändringar i skogarnas artbestånd eftersom de känsligaste arterna är sårbara för klimatförändringens effekter särskilt i norra Finland.

Skrivet av