Ren- och vilthushållningen i det förändrade klimatet

Renhushållningen och viltvården har långa traditioner i Finland. Jakt bedrevs av jägare-samlare redan efter istiden. I Fennoskandien ledde samernas jakt på fjällren till förädlingen av den halvtama renen och uppkomsten av en ny naturnäring [1]. Eftersom viltvård och renskötsel bygger på utnyttjandet av naturresurser, är branschernas framtid beroende av att naturtillgångarna används på ett hållbart sätt.

Förhållandena i miljön påverkar djurstammarnas storlek, arternas utbredning och valet av livsmiljöer. Klimatförändringen är en faktor som påverkar livsmiljöerna, och alla djurarter reagerar på den på sitt eget sätt. Viltvården och renhushållningen är beroende av naturförhållandena, och renskötselmetoderna måste i framtiden anpassa sig till förändringarna i djurbestånden. Å andra sidan kan man främja djurens anpassning till klimatförändringen genom hållbar användning av naturresurserna, och på detta område spelar viltvårds- och renskötselmetoderna en central roll [2].

erotus © Tapio Heikkilä

  Märkning av renar

Källor

  1. Paliskuntain yhdistys, http://www.paliskunnat.fi/PoroNet2/
  2. Jord- och skogsbruksministeriet. 2005. Nationell strategi för anpassning till klimatförändringen. Jord- och skogsbruksministeriet, Helsingfors. Publikationer 1b/2005. 212 s. http://mmm.fi/documents/1410837/1721050/MMMjulkaisu2005_1b.pdf/6eac5fb3-2ffe-4630-bbd7-814b8fc5fe54

Skrivet av